Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op de OSLO-Dienst en OSLO-Transactie vocabularia. Deze specificatie beschrijft een informatiemodel voor toepassingen met als use case het gestructureerd bijhouden van informatie met betrekking tot de consumptie van een bepaalde Publieke Dienstverlening. Het omvat informatie met betrekking tot: de status van de uitvoering van een bepaalde dienst, of en wanneer er een actie nodig is van de afnemer, welke actoren betrokken zijn in de uitvoering van de dienstverlening en welke informatie verstrekt wordt door de consument van de dienstverlening. De achterliggende standaarden die gebruikt werden om deze specificatie op te stellen zijn de ISA Core Public Service Application Profile en Core Criterion & Core Evidence Vocabulary.

De consumptie van een bepaalde Publieke Dienstverlening is telkens een instantie van een Publieke Dienstverlening langs de aanbodzijde. Concreet betekend dit dat alleen publieke diensten kunnen geconsumeerd worden die gedefinieerd zijn in bijvoorbeeld een dienstverleningsregister (en bijgevolg een link hebben met een formeel kader dat een rechtsgrond definieert voor de Dienstverlening). Langs de aanbodzijde zijn typisch een aantal Criterium Vereisten gedefinieerd als voorwaarden om de Publieke Dienstverlening te kunnen opstarten, bijvoorbeeld een maximum jaarinkomen, leeftijd, nationaliteit... De Agent (een burger of een organisatie) die de Publieke Dienstverlening consumeert moet antwoorden verschaffen op deze Criterium Vereisten samen met de relevante bewijzen. Een Bewijs neemt vaak de vorm aan van een administratief document of een ingevuld aanvraagformuliern, maar kan ook de vorm aannemen van een specifiek stuk informatie (bv. leeftijd) dat wordt bijgehouden in een authentieke bron.

Naast een consument kunnen tal van andere Agenten een rol spelen in het afleveren van een bepaalde publieke dienst. De Agent die de dienst uitvoert en dus optreed als dienstverlener is expliciet opgenomen in het informatiemodel, maar daarnaast is voorzien in een generieke entiteit 'Participatie' die toelaat om voor een specifieke toepassing of business context een aantal rollen te specifiëren, mogelijke voorbeelden zijn die van expertencommissie, betrokkene, adviesorgaan...

Uiteindelijke zal de dienstverlening leiden tot een bepaalde Output. Dit is het resultaat van een Publieke Dienstverlening, bijvoorbeeld een fysiek voorwerp als een identiteitskaart of een officieel document van de bevoegde instantie (een Publieke Organisatie) dat een Agent het recht geeft op iets of toelaat een bepaalde handeling te stellen. Naast de uiteindelijke Output van een dienst worden typisch heel wat tussentijdse documenten bijgehouden in de vorm van een Dossier. Een Dossier is in dit informatiemodel voorzien als het geheel aan werk gedaan om tot een bestuurlijke of zakelijke beslissing te komen. Een dossier slaat doorgaans neer in een verzameling documenten. De verdere uitwerking van hoe een Dossier beschreven wordt valt buiten de scope van dit applicatieprofiel.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns

Op 08/11/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Status

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Definitie De status die van toepassing is op een entiteit op een bepaald tijdstip.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap actie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#actie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Deze parameter laat toe om aan te geven dat - qua procesverloop van de transactie - de bal expliciet in het kamp van de klant (= de Agent) ligt en dat er dus een actie verwacht wordt van zijn kant.

Eigenschap actie nodig

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#actieNodig
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Indien Actie Nodig 'Ja', dan laat dit veld toe te specifiëren welke Actie van de klant (Agent) wordt verwacht.

Eigenschap betrouwbaarheidsniveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#betrouwbaarheidsniveau
Domein http://data.europa.eu/m8g/Evidence
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft aan hoe betrouwbaar het bewijs is.
Gebruik Van een toepassing wordt verwacht dat hier een bepaalde codelijst aan wordt gekoppeld met mogelijke betrouwbaarheidsniveau's. Bijvoorbeeld 0 = 'bewijs verstrekt door de aanvrager', 1 = 'bewijs gevalideerd door een dossierbehandelaar'...

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#heeftStatus
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Definitie Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#heeftStatus
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Definitie Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.

Eigenschap is gedocumenteerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isGedocumenteerdDoor
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier
Definitie Verwijzing naar een dossier met een logische bundeling van documenten binnen een bepaalde consumptie van een Publieke Dienstverlening.

Eigenschap is gedocumenteerd door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isGedocumenteerdDoor
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier
Definitie Verwijzing naar een dossier met een logische bundeling van documenten binnen een bepaalde consumptie van een Publieke Dienstverlening.

Eigenschap is instantie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isInstantieVan
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Definitie Linkt een bepaalde consumptie van een publieke dienstverlening (een transactie) met het product uit het dienstverleningsregister.

Eigenschap is instantie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isInstantieVan
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Definitie Linkt een bepaalde consumptie van een publieke dienstverlening (een transactie) met het product uit het dienstverleningsregister.

Eigenschap status EDRL

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusEDRL
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De status volgens de Europese Dienstenrichtlijn

Eigenschap status Vlaams fase

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusVlaamsFase
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Is het eerste veld van 2 verplichte velden (Fase+Status) die samen de 'Generieke Vlaamse status' specifiëren. De StatusVlaamsFase vormt de eerste en hogere indeling van het dossierverloop (in aanvraag, in behandeling, in beroep, in uitvoering enz). Verdere precisering binnen de Fase gebeurt dan in het veld StatusVlaamsCode.

Eigenschap status Vlaamse code

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusVlaamsCode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Verdere precisering van de status-fase volgens de 'Generieke Vlaamse status'.

Eigenschap statusdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#statusWijzigingsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Is de verplichte vermelding van de datum + tijdstip waarop de betrokken status werd geregistreerd.

Eigenschap streefdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#streefdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#Status
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Definitie Is de datum waarop verwacht wordt dat de volgende stap (status-wijziging) in de transactie zal of zou moeten plaatsvinden. Dit kan in bepaalde gevallen bepaald worden door een wettelijke termijn (van een fase of status).

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Criterium antwoord

URI http://data.europa.eu/m8g/RequirementResponse

Dossier

URI https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Publieke Dienstverlening (aanbod)

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

heeft kost

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCost

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

referentie

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

van toepassing op tijdsinterval

URI http://data.europa.eu/m8g/appliesToPeriodOfTime

waarde

URI http://data.europa.eu/m8g/value