Samenvatting

OSLO-Persoon richt zich op het beschrijven van een natuurlijk persoon, d.w.z. een fysiek persoon en geen organisatie. Natuurlijke personen hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, deze is niet kunstmatig zoals bij rechtspersonen.

Het vocabularium is een uitbreiding op bestaande RDF-vocabularia over personen. Die zijn immers louter bedoeld om een persoon te identificeren (bv. het ISA Core Person Vocabulary dat o.a. naam, geslacht, geboortedatum modelleert) of ze zijn ontworpen voor specifieke toepassingen (bv. FOAF dat zich vnl. focust op relaties tussen personen).

Wat nog ontbrak is een vocabularium voor het soort informatie dat typisch in een nationaal bevolkingsregister wordt bijgehouden. Het gaat dan om gegevens met burgerrechtelijke implicaties zoals afstamming, geboorte, huwelijk. De opname van dergelijk gegeven in een register bevestigt het officieel karakter ervan en garandeert de betrokken persoon de rechten en plichten die eraan verbonden zijn.

Het OSLO-Persoon vocabularium is uitgebreider dan bv. ISA Core Person, maar niet gemodelleerd op een specifiek nationaal register. Getracht is om de burgerrechtelijke eigenschappen te selecteren die in alle nationale bevolkingsregister voorkomen. Om toch de details van een specifiek bevolkingsregister te beschrijven moet de gebruiker het datamodel uitbreiden.

Ten opzichte van ISA Core Person worden persoonsrelaties van verschillende aard toegevoegd: afstamming, huwelijk, samenwonen, voogdij en gezinsrelaties. De entiteit Gezin is toegevoegd en verder ook Burgerlijke Staat en Nationaliteit. Ook nieuw is de uitwerking van de bestaande relatie in ISA Core Person tussen een persoon en een jurisdictie. Het gaat om de relaties staatsburgerschap en inwonerschap waarbij in OSLO-Persoon resp. onderscheid kan worden gemaakt tussen staatsburgers en vreemdelingen en tussen inwoners en geen inwoners. Ook de verblijfplaats van een persoon en zijn meer gespecialiseerde vorm Domicilie (met bijbehorend officieel adres) kunnen nu worden uitgewisseld. Het door ISA voorziene adres is deel van contactinfo.

Gegevens over eigendomsrecht, strafrecht of sociaalrechtelijke gegevens vallen buiten het OSLO-Persoon vocabularium.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Afstamming

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Afstamming
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Afstamming is de dalende lijn van bloedverwantschap tussen verschillende generaties.

Gebruik

De afstamming kan ook niet-biologisch zijn, bv adoptie. Afstamming kan ook in opgaande lijn worden bekeken. Het begrip is enger dan verwantschap dat oa ook huwelijk inhoudt.

Klasse Burgerlijke Staat

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#BurgerlijkeStaat
Definitie Burgerrechtelijke toestand van een persoon.

Gebruik

Slaat op huwelijk, partnerregistratie, afstamming, voogdij etc. Is maw de toestand van bepaalde verhoudingen tussen personen.

Klasse Domicilie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Domicilie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Verblijfplaats
Definitie Hoofdverblijfplaats ve persoon.

Gebruik

Plaats waar de persoon het grootste deel vd tijd verblijft binnen de jurisdictie waarvan hij Inwoner is. Dit wordt doorgaans officieel vastgesteld en geregistreerd ih bevolkingsregister. Kan in praktijk verschillend vd feitelijke verblijfplaats.

Klasse Geboorte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Geboorte
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsgebeurtenis
Definitie Het ter wereld komen vd persoon.

Klasse Geen Inwoner

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#GeenInwoner
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap
Definitie Persoon die niet in een bepaalde plaats of land woont.

Gebruik

Plaats of land wordt hier vertegenwoordigd door de entiteit jurisdictie.

Klasse Geregistreerd Persoon

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#GeregistreerdPersoon
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/person#Person
Definitie Persoon waarvan de gegevens zijn ingeschreven in een register.

Gebruik

Doorgaans is dit register een bevolkingsregister maar het kan bv ook een kiesregister zijn. De ingeschreven gegevens hebben betrekking op de identeit (vb Naam en Voornaam) en de Verblijfplaats vd Persoon en op belangrijke levensgebeurtenissen zoals Geboorte, Huwelijk, Overlijden etc. Deze gegevens worden typisch geregistreerd door de overheid, ze bieden de ingeschreven Persoon wettelijke bescherming en laten de overheid toe om basisstatistieken op te stellen over zijn bevolking.

Klasse Gezin

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Gezin
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Samenwerkingsvorm die een herkenbare sociale eenheid vormt (bv tgv huwelijk), met al dan niet verwante personen die duurzame banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

Gebruik

Ruimer begrip dan familie waar het gezin louter bestaat uit nabije bloedverwanten, bv een eenpersoonsgezin of living apart together. Gezinsleden hebben doorgaans dezelfde verblijfplaats.

Klasse Gezinsrelatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Gezinsrelatie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Relatie tussen leden van eenzelfde gezin.

Gebruik

Bv echtgenoot, zoon, schoonmoeder.

Klasse Huwelijk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Huwelijk
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm van twee personen.

Gebruik

Kan, net als bv samenwonen, de basis vormen van een gezin.

Klasse Inwoner

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwoner
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap
Definitie Persoon die in een bepaalde plaats of land woont.

Gebruik

Plaats of land wordt hier vertegenwoordigd door de entiteit jurisdictie.

Klasse Inwonerschap

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap
Definitie Het feit dat een persoon verblijf houdt in een plaats of land.

Klasse Nationaliteit

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Nationaliteit
Definitie De relatie tussen een persoon en een staat, cultuur of loyaliteit.

Gebruik

Merk op dat dit begrip ruimer is dan staatsburgerschap (dat zich beperkt tot de relatie met een staat). Wie de nationaliteit ve bepaald land heeft is er doorgaans ook automatisch staatsburger van. Nationaliteit wordt doorgaans automatisch verkregen door geboorte: men krijgt hetzij de nationaliteit van zijn ouders of men krijgt deze vh land waar men Inwoner van is. Men kan een bepaalde nationaliteit ook verkrijgen door naturalisatie. In principe verliest men dan zijn oorspronkelijke nationaliteit, maar dat is niet altijd zo (meervoudige nationaliteit).

Klasse Overlijden

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Overlijden
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsgebeurtenis
Definitie Het doodgaan vd Persoon.

Klasse Permanent Inwoner

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#PermanentInwoner
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwoner
Definitie Persoon die permanent in een bepaalde plaats of land woont.

Gebruik

Is een verblijfsrecht dat in principe officieel moet worden toegekend als de persoon geen staatsburger is.

Klasse Persoonsgebeurtenis

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsgebeurtenis
Definitie Belangrijke gebeurtenis ih leven ve persoon.

Klasse Persoonsrelatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Relatie tussen twee of meer personen.

Gebruik

Typisch zijn dit burgerrechtelijke relaties (zie burgerlijke staat) maar niet noodzakelijk daartoe beperkt.

Klasse Samenwonen

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Samenwonen
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Regeling waarbij twee personen die niet getrouwd zijn samenleven.

Gebruik

Kan, net als bv een huwelijk, de basis vormen van een gezin.

Klasse Staatburgerschap

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburgerschap
Definitie Juridische band ve persoon met een staat, waaraan bepaalde rechten en plichten verbonden zijn

Gebruik

Vloeit meestal voort uit de nationaliteit ve persoon. De rechten en plichten waarvan sprake zijn burgerrechten (vb godsdienstvrijheid) of van politieke (vb stemrecht) of sociale aard (bv recht op een uitkering).

Klasse Staatsburger

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburger
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburgerschap
Definitie Persoon die juridisch verbonden is met een staat.

Klasse Tijdelijk Inwoner

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#TijdelijkInwoner
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwoner
Definitie Persoon die tijdelijk in een plaats of land woont.

Gebruik

Is een verblijfsrecht dat in principe enkel wordt toegekend omwille ve zeer specifieke reden bv werken of studeren. Exclusief personen met kort verblijf, bv als toerist.

Klasse Verblijfplaats

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Verblijfplaats
Definitie Plaats waar een persoon al dan niet tijdelijk woont of logeert.

Klasse Voogdij

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Voogdij
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Situatie waarbij een persoon die optreedt als voogd ve ander persoon en in die hoedanigheid instaat voor deze persoon en zijn goederen.

Gebruik

Dit is bv het geval voor minderjarigen die hun ouders zijn verloren of voor meerderjarigen die hun verstandelijke vermogens zijn verloren.

Klasse Vreemdeling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Vreemdeling
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburgerschap
Definitie Persoon die niet de nationaliteit bezit vh land waar hij verblijft.

Gebruik

Daardoor kan de persoon geen staatsburger worden genoemd. In praktijk geniet de Vreemdeling als Inwoner een subset vd burgerrechten die een Staatsbutger wel heeft. Bv wel godsdienstvrijheid maar geen stemrecht.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap afstammingstype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#afstammingsType
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Afstamming
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aard vd afstamming.
Gebruik Bv geadopteerd, kind uit huwelijk, erkend door de vader etc.

Eigenschap alternatieve naam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#alternatieveNaam
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Specialisatie van
 • http://xmlns.com/foaf/0.1/name
Definitie Alternatief voor de volledige naam vd persoon.

Eigenschap binnen jurisdictie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap.binnenJurisdictie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap
Bereik http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction
Definitie Jurisdictie waarbinnen het inwonerschap (ve persoon) is gedefineerd.

Eigenschap binnen jurisdictie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburgerschap.binnenJurisdictie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburgerschap
Bereik http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction
Definitie Jurisdictie waarbinnen het staatsburgerschap (ve persoon) is gedefineerd.

Eigenschap datum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#datum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsgebeurtenis
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Specialisatie van
 • http://purl.org/vocab/bio/0.1/date
Definitie Datum waarop de gebeurtenis plaatsvond.

Eigenschap datum van afstamming

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#datumVanAfstamming
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Afstamming
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie De datum waarop de afstamming wordt vastgesteld.

Eigenschap gebruikte voornaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#gebruikteVoornaam
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Specialisatie van
 • http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName
Definitie Belangrijkste vd voornamen ve persoon.

Eigenschap geslacht

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#geslacht
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het feit of de persoon een man of een vrouw is.

Eigenschap gezinsadres

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#gezinsadres
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Gezin
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Verblijfplaats vh gezin.
Gebruik Dikwijls een criterium om te bepalen of personen deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Eigenschap gezinsrelatietype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#gezinsrelatietype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Gezinsrelatie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aard vd relatie.
Gebruik Wordt typisch bepaald tov het gezinshoofd. Bv als de vader gezinshoofd is en een gezinslid is zoon, dan zou als de grootvader gezinshoofd was datzelfde gezinslid kleinzoon zijn.

Eigenschap heeft burgerlijke staat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftBurgerlijkeStaat
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#BurgerlijkeStaat
Definitie Burgerlijke staat vd Persoon.

Eigenschap heeft geboorte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftGeboorte
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Geboorte
Specialisatie van
 • http://purl.org/vocab/bio/0.1/birth
Definitie Verwijst naar de geboortegegevens vd persoon.

Eigenschap heeft inwonerschap

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftInwonerschap
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap
Definitie Inwonerschap vd persoon.
Gebruik De entiteit inwonerschap beschrijft het inwonerschap in meer detail (oa de jurisdictie waarbinnen het gedefinieerd is).

Eigenschap heeft nationaliteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftNationaliteit
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Nationaliteit
Definitie Nationaliteit vd persoon.

Eigenschap heeft overlijden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftOverlijden
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Overlijden
Specialisatie van
 • http://purl.org/vocab/bio/0.1/death
Definitie Verwijst naar de overlijdensgegevens vd persoon.

Eigenschap heeft persoonsrelatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftPersoonsrelatie
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Definitie Relatie van een persoon (met een ander persoon).

Eigenschap heeft staatsburgerschap

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftStaatsburgerschap
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Staatsburgerschap
Definitie Staatsburgerschap vd persoon.
Gebruik De entiteit staatsburgerschap beschrijft het staatsburgerschap in meer detail (oa de jurisdictie waarbinnen het gedefinieerd is).

Eigenschap heeft verblijfplaats

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#heeftVerblijfplaats
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Inwonerschap
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Verblijfplaats
Definitie Plaats waar een persoon verblijft.

Eigenschap is hoofd van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#isHoofdVan
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Gezin
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/org#headOf
 • https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#isLidVan
Definitie Persoon die standaard het gezin vertegenwoordigt.

Eigenschap is lid van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#isLidVan
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Gezin
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/org#memberOf
Definitie Persoon die tot een gezin behoort.

Eigenschap is relatie met

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#isRelatieMet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsrelatie
Bereik http://www.w3.org/ns/person#Person
Definitie Persoon waarmee de persoon gerelateerd is.

Eigenschap land

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#land
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsgebeurtenis
Bereik http://purl.org/dc/terms/Location
Specialisatie van
 • http://purl.org/vocab/bio/0.1/place
Definitie Land waar de gebeurtenis plaatsvond.

Eigenschap nationaliteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#nationaliteit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Nationaliteit
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Nationaliteitscode
Definitie De nationaliteit vd persoon.

Eigenschap plaats

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#plaats
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Persoonsgebeurtenis
Bereik http://purl.org/dc/terms/Location
Specialisatie van
 • http://purl.org/vocab/bio/0.1/place
Definitie Plaats in een land waar de gebeurtenis plaatsvond.

Eigenschap registratie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#registratie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#GeregistreerdPersoon
Bereik http://www.w3.org/ns/adms#Identifier
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/adms#Identifier
Definitie Identificatiecode vd persoon ih register.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#BurgerlijkeStaat
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Definitie Aard vd burgerlijke staat.

Eigenschap verblijfsadres

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#verblijfsadres
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#Verblijfplaats
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Plaats waar een persoon al dan niet tijdelijk woont of logeert.

Eigenschap volledige naam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/persoon#volledigeNaam
Domein http://www.w3.org/ns/person#Person
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Specialisatie van
 • http://xmlns.com/foaf/0.1/name
Definitie De volledige naam vd persoon, doorgaans de combinatie van voornamen en achternaam.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Persoon

URI http://www.w3.org/ns/person#Person

contactpunt

URI http://schema.org/contactPoint

familienaam

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/familyName

geboortenaam

URI http://www.w3.org/ns/person#birthName

gegeven naam

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/givenName

inwonerschap

URI http://www.w3.org/ns/person#residency

patroniem

URI http://www.w3.org/ns/person#patronymicName

staatsburgerschap

URI http://www.w3.org/ns/person#citizenship