Samenvatting

OSLO-Organisatie voegt termen toe aan drie bestaande vocabularia waarmee organisaties worden beschreven.

Het eerste vocabularium is W3C Organization Ontology, op zijn beurt al een uitbreiding van Organization van FOAF. Het voegt entiteiten als Organisatie-eenheid, Formele Organisatie en Samenwerkingsverband toe. Ook vestigingen kunnen worden beschreven en er is aandacht voor gebeurtenissen zoals fusies van organisaties. W3C werkte ook de term Lidmaatschap van FOAF verder uit en er werd een entiteit Positie voorzien om de functie die een persoon uitoefent binnen een organisatie te kunnen beschrijven.

Een verdere specialisatie van Formele Organisatie tot Geregistreerde Organisatie is gebaseerd op het W3C Registered Organization Vocabulary. Dit voegt termen toe om officieel geregistreerde organisaties te beschrijven bv. door middel van hun registratienummer en wettelijke naam.

Tenslotte werd nog het ISA Core Public Organisation vocabularium bekeken. Dit vocabularium is van belang voor het ISA Core Public Service vocabularium omdat publieke dienstverlening gedefinieerd wordt door de publieke organisatie die verantwoordelijk is voor het inrichten ervan. Sommige kenmerken van publieke organisaties in dit vocabularium werden door ISA opgetild naar het organisatieniveau (bv. voorkeursnaam, doel, classificatie).

Wat voegt OSLO-Organisatie toe aan deze drie vocabularia?.

Subklassen zijn voorzien om de veranderingen die organisaties ondergaan tijdens hun levensloop nader te specifiëren m.n. oprichting, fusie, splitsing, stopzetting en vervanging. Oprichting werd al voorzien door ISA Core Public Organisation om een organisatie te kunnen aanduiden als publiek op basis van het wettelijk kader waarin het werd opgericht.

OSLO-Organisatie voegt ook de entiteit Hoedanigheid toe. Dit is een functie binnen een organisatie uitgeoefend door een persoon die bv. een bepaalde publieke dienstverlening realiseert (bv. diversiteitsambtenaar x bij organisatie y realiseert een diversiteitsplan z). Hoedanigheid is met andere woorden zowel een Positie als een Agent en is dan ook een subklasse van beide entiteiten.

Nog een aanvulling heeft betrekking op de entiteit Vestiging. OSLO-Organisatie biedt nl. de mogelijkheid om te beschrijven uit welke terreinobjecten met een adres (adresseerbare objecten) de vestiging van een organisatie bestaat. Dit is van belang voor officieel geregistreerde organisaties waarbij het officieel adres van de vestigingen bijgehouden wordt en niet louter een contactadres.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Fusie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Fusie
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/org#ChangeEvent
Definitie Gebeurtenis waarbij twee organisaties samen een nieuwe organisatie vormen.

Klasse Hoedanigheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Hoedanigheid
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Agent
  • http://www.w3.org/ns/org#Post
Definitie Agent met een positie.

Gebruik

Laat een functie toe om te handelen,bv ihkv een dienstverlening (bv diversiteitsplan wordt opgemaakt door diversiteitsambtenaar).

Klasse Splitsing

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Splitsing
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/org#ChangeEvent
Definitie Gebeurtenis waarbij uit één organisatie twee organisaties worden gevormd.

Klasse Stopzetting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Stopzetting
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/org#ChangeEvent
Definitie Gebeurtenis waarbij een organisatie is stopgezet.

Klasse Vervanging

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Vervanging
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/org#ChangeEvent
Definitie Gebeurtenis waarbij een organisatie wordt vervangen door een andere.

Gebruik

Bvb doorstart ve bedrijf na technisch faillissement.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal houders

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#aantalHouders
Domein http://www.w3.org/ns/org#Post
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Maximale aantal agents die tegelijk deze positie kunnen invullen.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#bestaatUit
Domein http://www.w3.org/ns/org#Site
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
Definitie Adresseerbaar object dat met de vestiging overeenstemt.

Eigenschap contactinfo

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#contactinfo
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Hoedanigheid
Bereik http://schema.org/ContactPoint
Definitie Informatie zoals email, telefoon die toelaat de hoedanigheid te contacteren.

Eigenschap rechtspersoonlijkheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#rechtspersoonlijkheid
Domein http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/regorg#orgType
Definitie Geeft aan of de rechtspersoonlijkheid van de geregistreerde organisatie deze is van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.
Gebruik Een rechtspersoon is een juridische constructie die een organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc). Vb privaatrechterlijke rechtspersonen: vennootschappen, vzw's etc.; vb publiekrechterlijke rechtspersonen: steden, gemeenten etc. Een feitelijke vereniging is in principe geen rechtspersoon maar wordt als ze geregistreerd is id KBO toch als dusdanig geklasseerd.

Eigenschap rechtstoestand

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#rechtstoestand
Domein http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/regorg#orgStatus
Definitie Status van de geregistreerde organisatie.
Gebruik Stemt in de KBO overeen met rechtstoestand, bvb normale toestand, gerechtelijk akkoord, opening faillissement etc.

Eigenschap rechtsvorm

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#rechtsvorm
Domein http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/regorg#orgType
Definitie Juridisch statuut van de geregistreerde organisatie.
Gebruik Stemt in de KBO overeen met rechtsvorm, bvb NV, VZW, Stad/Gemeente, OCMW etc.

Eigenschap reden stopzetting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#redenStopzetting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/organisatie#Stopzetting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Reden waarom de organisatie is stopgezet.
Gebruik Bvb pensionering, faillissement

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Formele Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#FormalOrganization

Geregistreerde Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/regorg#RegisteredOrganization

Lidmaatschap

URI http://www.w3.org/ns/org#Membership

Oprichtingsgebeurtenis

URI http://data.europa.eu/m8g/FoundationEvent

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

Organisatie-eenheid

URI http://www.w3.org/ns/org#OrganizationalUnit

Positie

URI http://www.w3.org/ns/org#Post

Publieke Organisatie

URI http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation

Rol

URI http://www.w3.org/ns/org#Role

Samenwerking van Organisaties

URI http://www.w3.org/ns/org#OrganizationalCollaboration

Veranderingsgebeurtenis

URI http://www.w3.org/ns/org#ChangeEvent

Vestiging

URI http://www.w3.org/ns/org#Site

alternatieve label

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

classificatie

URI http://www.w3.org/ns/org#classification

contactpunt

URI http://schema.org/contactPoint

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

doel

URI http://www.w3.org/ns/org#purpose

eenheid van

URI http://www.w3.org/ns/org#unitOf

gelinkt met

URI http://www.w3.org/ns/org#linkedTo

gevolg van

URI http://www.w3.org/ns/org#resultedFrom

heeft eenheid

URI http://www.w3.org/ns/org#hasUnit

heeft formeel kader

URI http://data.europa.eu/m8g/hasFormalFramework

heeft geregistreerde organisatie

URI http://www.w3.org/ns/regorg#hasRegisteredOrganization

heeft geregistreerde vestiging

URI http://www.w3.org/ns/org#hasRegisteredSite

heeft lidmaatschap

URI http://www.w3.org/ns/org#hasMembership

heeft positie

URI http://www.w3.org/ns/org#hasPost

heeft primaire vestiging

URI http://www.w3.org/ns/org#hasPrimarySite

heeft standplaats

URI http://www.w3.org/ns/org#basedAt

heeft suborganisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#hasSubOrganization

heeft vestiging

URI http://www.w3.org/ns/org#hasSite

homepage

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage

hoofd van

URI http://www.w3.org/ns/org#headOf

houdt

URI http://www.w3.org/ns/org#holds

ingevuld door

URI http://www.w3.org/ns/org#heldBy

is lidmaatschap bij

URI http://www.w3.org/ns/org#organization

lid

URI http://www.w3.org/ns/org#member

lid gedurende

URI http://www.w3.org/ns/org#memberDuring

lid van

URI http://www.w3.org/ns/org#memberOf

logo

URI http://schema.org/logo

organisatieactiviteit

URI http://www.w3.org/ns/regorg#orgActivity

organisatiestatus

URI http://www.w3.org/ns/regorg#orgStatus

organisatietype

URI http://www.w3.org/ns/regorg#orgType

originele organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#originalOrganization

positie bij

URI http://www.w3.org/ns/org#postIn

rapporteert aan

URI http://www.w3.org/ns/org#reportsTo

registratie

URI http://www.w3.org/ns/regorg#registration

resulterende organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#resultingOrganization

rol

URI http://www.w3.org/ns/org#role

ruimtelijk

URI http://purl.org/dc/terms/spatial

suborganisatie van

URI http://www.w3.org/ns/org#subOrganizationOf

veranderd door

URI http://www.w3.org/ns/org#changedBy

vestigingsadres

URI http://www.w3.org/ns/org#siteAddress

voorkeurslabel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

wettelijke naam

URI http://www.w3.org/ns/regorg#legalName