Samenvatting

Het vocabularium Besluit is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data. Het Besluit vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om een besluit te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘verplicht toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium van Agentschap Binnenlands Bestuur is uitgegeven onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Agendapunt

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Definitie Formeel aanvaard te behandelen onderwerp op een zitting.

Klasse Artikel

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Artikel
Specialisatie van
 • http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
 • http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
Definitie Formeel afgebakend onderdeel van een besluit, dat een of meer van de beoogde rechtsgevolgen beschrijft.

Klasse Behandeling van Agendapunt

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Definitie De uitvoering van de acties om een agendapunt te verwerken tijdens een zitting.

Klasse Besluit

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
Specialisatie van
 • http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression
 • http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework
 • http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie De authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze beslissing houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg.

Gebruik

Hieronder vallen zowel individuele besluiten (rechtshandelingen met een individueel karakter zoals het toekennen van een subsidie) als besluiten van algemene strekking (beslissingen van algemene reglementaire strekking die niet gericht zijn op een individu maar op een groep, zoals de verkeersregels).

Klasse Bestuurseenheid

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuurseenheid
Specialisatie van
 • http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganisation
Definitie Publieke, bestuurlijke organisatie verbonden aan een territoriaal omschreven gebied met bepaalde verantwoordelijkheden waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

Klasse Bestuursorgaan

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.

Klasse Stemming

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Definitie Geformaliseerde handeling waarbij de stemgerechtigde leden van een bestuursorgaan hun keuze te kennen geven.

Klasse Vergaderactiviteit

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Definitie Een vergadering of fase ervan.

Klasse Zitting

Type Klasse
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Definitie Een geformaliseerde samenkomst van de leden van een bestuursorgaan met het doel om de aangelegenheden te regelen waarvoor het bevoegd is.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aangebracht na

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aangebrachtNa
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/relation
Definitie Het agendapunt dat op de agenda direct dit agendapunt voorafging.

Eigenschap aantal onthouders

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalOnthouders
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal stemmers dat als onthouding heeft gestemd.

Eigenschap aantal tegenstanders

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalTegenstanders
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal stemmers dat als tegenstander heeft gestemd.

Eigenschap aantal voorstanders

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#aantalVoorstanders
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal stemmers dat als voorstander heeft gestemd.

Eigenschap behandelt

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#behandelt
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Definitie Een formeel vastgelegd agendapunt van de zitting.
Gebruik Ook punten die kunnen ingepland worden (voorafgaand aan de zitting) en er eventueel weer af gehaald worden, vallen hieronder.

Eigenschap bestuurt

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#bestuurt
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuurseenheid
Definitie De bestuurseenheid die door het orgaan bestuurd wordt.

Eigenschap gebeurt na

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gebeurtNa
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/relation
Definitie Verwijzing naar het voorgaand behandeld agendapunt binnen dezelfde zitting. Laat toe om de volgorde van de behandelingen op te bouwen.

Eigenschap geheim

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geheim
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de stemming geheim was. Bij een geheime stemming wordt niet individueel bekend gemaakt wie op wat heeft gestemd.

Eigenschap gepland openbaar

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandOpenbaar
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het agendapunt al dan niet bedoeld is om openbaar te bespreken.

Eigenschap geplande start

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#geplandeStart
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#geplandeStart
Definitie Het tijdstip waarop de zitting gepland is om te beginnen.

Eigenschap gevolg

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#gevolg
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Het gevolg van de stemming.

Eigenschap heeft aanwezige

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#wasAssociatedWith
Definitie Een agent (bvb: mandataris) die aanwezig was tijdens (een deel van) de activiteit waar hij een zekere verantwoordelijkheid had.

Eigenschap heeft aanwezige bij start

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezigeBijStart
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
Definitie Een agent die aanwezig was bij de start van de activiteit waar hij een zekere verantwoordelijkheid had.

Eigenschap heeft notulen

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftNotulen
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie De formele notulen van de zitting.

Eigenschap heeft onthouder

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOnthouder
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
Definitie Een mandataris die als onthouder heeft gestemd op het onderwerp van de stemming.

Eigenschap heeft ontwerpbesluit

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftOntwerpbesluit
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Een (mogelijks nog aan te vullen of aan te passen) ontwerp voor het besluit dat uit dit agendapunt zou voortkomen.

Eigenschap heeft secretaris

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftSecretaris
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
Definitie De mandataris die de rol van secretaris heeft gedurende de activiteit.

Eigenschap heeft stemmer

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#wasAssociatedWith
Definitie Een mandataris die deelneemt aan de stemming.

Eigenschap heeft stemming

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemming
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Definitie Een stemming die plaatsvond tijdens de behandeling van het agendapunt.

Eigenschap heeft tegenstander

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftTegenstander
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
Definitie Een mandataris die als tegenstander heeft gestemd op het onderwerp van de stemming.

Eigenschap heeft voorstander

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorstander
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftStemmer
Definitie Een mandataris die als voorstander heeft gestemd op het onderwerp van de stemming.

Eigenschap heeft voorzitter

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftVoorzitter
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Vergaderactiviteit
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/mandaat#Mandataris
Specialisatie van
 • http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftAanwezige
Definitie De mandataris die de rol als voorzitter heeft gedurende de activiteit.

Eigenschap heeft zittingsverslag

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#heeftZittingsverslag
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Een verslag van de zitting.
Gebruik Bijvoorbeeld een transcript of audio- of video-opname.

Eigenschap houdt zitting

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#houdtZitting
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Definitie Een zitting gehouden of gepland door het bestuursorgaan.

Eigenschap is gehouden door

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#isGehoudenDoor
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Zitting
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#wasStartedBy
Definitie Duidt aan door welk orgaan de zitting is gehouden.

Eigenschap motivering

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#motivering
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Besluit
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Beschrijving van de juridische en feitelijke motivering achter de beslissing die wordt uitgedrukt in het besluit.

Eigenschap onderwerp

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#onderwerp
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Stemming
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie De beschrijving van het onderwerp waarover de stemming gaat.

Eigenschap openbaar

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#openbaar
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#BehandelingVanAgendapunt
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de bespreking effectief openbaar verlopen is.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt.type
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Agendapunt
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van het agendapunt.

Eigenschap werkingsgebied

Type Eigenschap
URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#werkingsgebied
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuurseenheid
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Location
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/spatial
Definitie Geografische gebied waarbinnen de bestuurseenheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

aangenomen door

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#passed_by

beschrijving

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#description

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

classificatie

URI http://www.w3.org/ns/org#classification

datum publicatie

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#date_publication

gestart op tijdstip

URI http://www.w3.org/ns/prov#startedAtTime

geëindigd op tijdstip

URI http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime

heeft gegenereerd

URI http://www.w3.org/ns/prov#generated

is gegenereerd door

URI http://www.w3.org/ns/prov#wasGeneratedBy

korte titel

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#title_short

nummer

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#number

onderwerp

URI http://purl.org/dc/terms/subject

op locatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#atLocation

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

verwijst

URI http://purl.org/dc/terms/references

voorkeurslabel

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel