Samenvatting

Een adres is in de eerste plaats een op zichzelf staand object met een eigen identificator en levensloop. Dat geldt ook voor adrescomponenten zoals straatnaam en gemeentenaam. Het adresobject dat zo ontstaat noemen we een gestructureerd adres. Het is het adres zoals het wordt beheerd in adresregisters.

In tweede orde is een adres een attribuut, bv. het adres van een gebouw of een adreslabel op kaart. Het is in dat geval niet nodig om het adres te structureren, een opsomming van zijn componenten (eventueel herleid tot één string) volstaat. Voor binnenlandse adressen verwijst deze zgn. adresvoorstelling naar het overeenstemmend gestructureerd adres uit het officiële adresregister.

Het OSLO-Adres vocabularium voegt termen toe aan bestaande RDF-vocabularia zodat gestructureerde adressen kunnen worden uitgewisseld. Een Europese standaard voor dergelijke adressen bestaat (INSPIRE-Address) maar heeft momenteel nog geen RDF-vocabularium. Bovendien is deze standaard bedoeld om om het even welk Europees adres te beschrijven, hij is m.a.w. te generiek voor uitwisseling van Belgische adressen. We zorgden er echter voor dat OSLO-Adres perfect mapt op INSPIRE-Address.

Voor Adresvoorstelling werd door ISA al een RDF-definitie uitgewerkt, gebaseerd op de het datatype AddressRepresentation van INSPIRE. OSLO-Adres voegt daar enkele subproperties (specialisaties van ISA definities) aan toe die specifiek zijn voor Belgische adressen (bv. busnummer). Misleidend is wel dat ISA deze adresvoorstelling Address noemt.

Een adres in OSLO-Adres laat enkel toe om Belgische gestructureerde adressen uit te wisselen. Voor buitenlandse adressen moet het datatype Adresvoorstelling worden gebruikt (wat impliceert dat buitenlandse adressen hoogstens het attribuut van een ander gegeven kunnen zijn).

Bijzondere adressen zoals postbussen kunnen als adresvoorstelling gemodelleerd te worden of als uitbreiding van een bestaand officieel gestructureerd adres (entiteit Adresuitbreiding). Er wordt in het tweede geval van uitgegaan dat met deze speciale adressen altijd een officieel gestructureerd adres overeenkomt.

Aanvullend op de INSPIRE-adresspecificatie modelleert OSLO-Adres ook de toekenning van adressen aan zogenaamde adresseerbare objecten, d.w.z. de objecten op het terrein waaraan de adressen officieel door de adresbeheerder zijn gekoppeld. Ook kan worden vermeld wie het adres of de straatnaam officieel heeft opgevoerd (typisch de adresbeheerder).

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Adreslocator

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adreslocator
Definitie Menselijk leesbare aanduiding of naam die een gebruiker of applicatie toelaat om het adres te onderscheiden van naburige adressen in de straat, de administratieve eenheid etc waarin het adres ligt.

Klasse Adresseerbaar Object

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
Definitie Geografisch object dat met een adres kan worden geïdentificeerd.

Gebruik

Is abstract, ttz het type adresseerbaar object moet altijd worden opgegeven (vb gebouweenheid, perceel).

Klasse Adresuitbreiding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresuitbreiding
Definitie Bijkomende gegevens mbt het adres.

Gebruik

Gegevens die officieel geen deel uitmaken ve adres, bv de verdieping of de provincie

Klasse Belgisch Adres

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een gebouweenheid, een ligplaats, een standplaats of een perceel op basis van een gemeentenaam, een straatnaam, een huisnummer en eventueel een busnummer en een postcode.

Gebruik

De definitie heeft betrekking op Belgische adressen. In andere landen kan een adres eventueel verwijzen naar andere geografisch objecten (niet gebouweenheid of perceel) of bestaan uit andere aanduidingen (verschillend van huisnummer en busnummer) of uit andere componenten dan straatnaam, gemeentenaam of postcode. Alternatieve adresaanduidingen dan huisnummer of busnummer (bv ingangaanduiding, trapaanduiding, verdiepaanduiding...) of een gebouwnaam of kamernaam ed zijn mogelijk dmv een associatie met adresuitbreiding. Uitwisseling van buitenlandse adressen moet gebeuren mbv het object adresvoorstelling.

Klasse Gemeentenaam

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Adrescomponent die verwijst naar de naam ve gemeente, ttz het kleinste administratieve deel van het Belgisch grondgebied waarvan de grenzen enkel door de wetgever kunnen worden gewijzigd.

Klasse Ligplaats

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Ligplaats
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
 • https://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
Definitie Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

Gebruik

Bv plaats voor woonboot.

Klasse Locatieaanduiding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding
Definitie Alfanumerieke code die een adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.

Klasse Locatienaam

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatienaam
Definitie Naam of omschrijving vh het geografisch object dat een adreslocator aanduidt.

Gebruik

Bvb de naam ve gebouw of deel ve gebouw of de naam ve kamer in een gebouw.

Klasse Postinfo

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Postinfo
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Adrescomponent die verwijst naar informatie toegekend door de aanbieder van de universele postdienst voor de identificatie van een groepering van adressen in een geografisch gebied voor postale doeleinden.

Klasse Standplaats

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Standplaats
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
 • https://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
Definitie Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon -, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden

Gebruik

Bv plaats voor stacaravan.

Klasse Straatnaam

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Adrescomponent met de naam die officieel werd toegekend aan een straat (baan, doorgang, plein) of aan een gehucht en waaraan adressen kunnen zijn gekoppeld.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanduiding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#aanduiding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adreslocator
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding
Definitie Alfanumerieke code die de locator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.

Eigenschap aanduiding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding.aanduiding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Alfanumerieke code waarmee het identificerend deel van een adreslocator wordt aangeduid.

Eigenschap adreslocator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#adreslocator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresuitbreiding
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adreslocator
Definitie Bijkomende adreslocator.

Eigenschap busnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresvoorstelling.busnummer
Domein http://www.w3.org/ns/locn#Address
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#locatorDesignator
Definitie Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben.
Gebruik Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.

Eigenschap busnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#busnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben.

Eigenschap gemeentenaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#gemeentenaam
Domein http://www.w3.org/ns/locn#Address
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#postName
Definitie Gemeentenaam vh adres.

Eigenschap heeft gemeentenaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#heeftGemeentenaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Definitie Gemeentenaamcomponent van het adres.

Eigenschap heeft postinfo

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#heeftPostinfo
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Postinfo
Definitie Postinfocomponent van het adres.

Eigenschap heeft straatnaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#heeftStraatnaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Definitie Straatnaamcomponent van het adres.

Eigenschap homoniemtoevoeging

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#homoniemToevoeging
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Toevoeging om dubbele straatnamen (straatnamen met dezelfde naam maar andere ligging in de gemeente en eigen adressen) van elkaar te onderscheiden.

Eigenschap huisnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresvoorstelling.huisnummer
Domein http://www.w3.org/ns/locn#Address
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#locatorDesignator
Definitie Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen.
Gebruik Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.

Eigenschap huisnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#huisnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen.

Eigenschap is afgeleid van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#isAfgeleidVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gemeente
Definitie Gemeente waarvan de gemeentenaam is afgeleid.

Eigenschap is gelegen in

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#adresIsGelegenIn
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresuitbreiding
Bereik http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie Plaats of gebied waarbinnen het Adres gelegen is.

Eigenschap is toegekend aan

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#isToegekendAan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
Definitie Adresseerbaar object waaraan het adres is toegekend.

Eigenschap is verrijkt met

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#isVerrijktMet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresuitbreiding
Definitie Verwijzing naar een adresuitbreiding.

Eigenschap label

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#naam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adreslocator
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatienaam
Definitie Naam of omschrijving vh het geografisch object dat de locator aanduidt.

Eigenschap land

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#land
Domein http://www.w3.org/ns/locn#Address
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#adminUnitL1
Definitie Land waarin het adres gelegen is.

Eigenschap niveau

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#niveau
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adreslocator
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het niveau waarnaar de locator verwijst.
Gebruik Waarbij het niveau staat voor de geografische granulariteit vd locator: zo verwijzen locators vh type huisnummer doorgaans naar het gebouw terwijl busnummers naar een deel vh gebouw verwijzen.

Eigenschap officieel toegekend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#officieelToegekend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het adres officieel door de adresbeheerder is toegekend.
Gebruik Een adres is niet-officieel wanneer het bestaan ervan niet gekend was vanuit de administratieve procedures, maar pas nadat nadat het feitelijk is vastgesteld op het terrein.

Eigenschap positie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#positie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#geometry
Definitie Positie van een karakeristiek punt dat de positie van het adres vertegenwoordigt volgens een bepaalde specificatie en inclusief informatie over de herkomst van de positie.
Gebruik Moet een punt zijn.

Eigenschap postcode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#postcode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Postinfo
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Code waarmee het geografisch gebied dat de adressen voor postale doeleinden groepeert aanduidt.

Eigenschap postnaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#postnaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Postinfo
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Naam waarmee het geografisch gebied dat de adressen voor postale doeleinden groepeert kan worden aangeduid.
Gebruik Typisch de namen van vroegere gemeenten waarmee het gebied samenvalt.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Actuele toestand van de straatnaam.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Actuele toestand van het adres.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatienaam.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatienaam
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aard vh geografisch object.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aard vd locatieaanduiding.

Eigenschap verwijst naar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#verwijstNaar
Domein http://www.w3.org/ns/locn#Address
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adres
Definitie Adres waarvan de adresvoorstelling is afgeleid.
Gebruik Dit kan enkel voor Belgische adressen aangezien onder adres een Belgisch adres wordt verstaan.

Eigenschap volledig adres

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#volledigAdres
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Adresuitbreiding
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd.
Gebruik Vermijdt fouten tgv het opsplitsen ve adres in zijn onderdelen. Geeft de voorgeschreven volgorde vd verschillende onderdelen weer.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Adresvoorstelling

URI http://www.w3.org/ns/locn#Address

administratieve eenheid niveau 1

URI http://www.w3.org/ns/locn#adminUnitL1

administratieve eenheid niveau 2

URI http://www.w3.org/ns/locn#adminUnitL2

adresgebied

URI http://www.w3.org/ns/locn#addressArea

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

locatieaanduiding

URI http://www.w3.org/ns/locn#locatorDesignator

locatienaam

URI http://www.w3.org/ns/locn#locatorName

postbus

URI http://www.w3.org/ns/locn#poBox

postcode

URI http://www.w3.org/ns/locn#postCode

postnaam

URI http://www.w3.org/ns/locn#postName

straatnaam

URI http://www.w3.org/ns/locn#thoroughfare

toegeschreven aan

URI http://www.w3.org/ns/prov#wasAttributedTo

volledig adres

URI http://www.w3.org/ns/locn#fullAddress