Dit document beschrijft een vocabularium, in dit geval Generiek. Een vocabularium is een verzameling van herbruikbare termen, namelijk klassen en eigenschappen, waarvan hun betekenis is vastgelegd door middel van een label en definitie. Voor termen gedefinieerd in dit domein zijn er nog bijkomende formele afspraken beschikbaar. Voor externe termen worden de formele afspraken overgenomen van de externe bron.

Samenvatting

Het vocabularium OSLO-Generiek focust op termen van algemeen nut, meerdere OSLO-vocabularia verwijzen er naar of het gaat om termen die bruikbaar zijn voor domeinen buiten OSLO.

OSLO-Generiek definieert deze termen of voegt elementen aan de definitie toe (bv een Nederlandstalig label) als het bestaande termen betreft.

De termen beschrijven aspecten van generieke thema’s zoals identificatie, tijd, herkomst, eenheden, contactinfo etc.

Een aantal termen komt uit de vocabularia waarop OSLO zich baseert. Bv Formeel Kader komt uit het ISA Core Public Service vocabularium en werd voorzien van attributen in het applicatieprofiel voor een dienstencataloog, eveneens van ISA.

Voor identificatie van objecten los ve specifieke data-uitwisseling is een datatype Identificator voorzien, net als in de ISA Core vocabularia gemapt op het datatype Identifier uit het W3C ADMS vocabularium. De mogelijkheid bestaat om het type identificator op te geven en/of om de identificator te structureren. Er is een entiteit Object, gemapt op Entity die standaard voorzien is ve identificator en de mogelijkheid biedt om de herkomst ve object te beschrijven. Objecten met een levensloop (uit een basisregister of authentieke bron) erven hier typisch van over.

Het modelleren van historiek is iets voor implementatiemodellen. Dat neemt niet weg dat bij het modelleren ve actuele toestand ook temporele termen nodig zijn. Een deel is al beschikbaar als primitief datatype voor het modelleren ve moment (xsd:Date, xsd:DateTime) of een duur (xsd:Duration). We voegden oa nog Periode en Tijdschema toe (deze laatste gebaseerd op Schedule uit schema.org). Ook Versie is voorzien, niet voor historiek maar bv om actuele objecten aan specifieke versies te kunnen koppelen (bv de mandaten ve bestuursorgaan tijdens zijn bestuursperiode).

Voor herkomstgegevens verwijst OSLO-Generiek naar W3C PROV-O. Er zijn kenmerken voorzien om te beschrijven wanneer, door wie en waarom een versie ve object is aangemaakt of vernietigd.

In OSLO-Generiek vinden we een entiteit Contactinfo, die net als in de ISA Core vocabularia mapt op ContactPoint in schema.org. OSLO voegt termen toe zoals aanschrijfvorm en (contact)adres, ook afkomstig uit bestaande vocabularia.

Veel modellen beschrijven ook de ruimtelijke kenmerken van objecten, met dat doel voorziet OSLO-Generiek een ganse resem geografische termen oa Geometrie, Plaats (bv AdminstratieveEnheid), de meer algemene term Locatie, GeografischeNaam, GeografischePositie. Geometrie verwijst naar de overeenstemmende term in ISA Core Location maar werd verder uitgebreid met de subklassen Punt, Lijnstring en Polygoon (termen uit het OGC Simple Features vocabularium) om het soort geometrie te kunnen vastleggen.

Ook algemeen bruikbaar is het datatype KwantitatieveWaarde, gemodelleerd op QuantitativeValue uit schema.org. Getal is voorzien om de waarde op te geven, StandaardEenheid voor de eenheid.

Verder zijn oa voorzien: specialisaties Taalstring en GetypeerdeString van xsd:String, FormeelKader, Jurisdictie, een abstracte Agent, Adresvoorstelling, Gebeurtenis, Activiteit, Document en Documentonderdeel.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Deze specificatie maakt geen onderdeel uit van een standaardisatietraject. De termen die opgenomen zijn in het OSLO-Generiek vocabularium werden bediscussieerd en erkend in andere OSLO thematische werkgroepen en vervolgens opgenomen in dit vocabularium wegens hun generiek herbruikbaar karakter.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Administratieve Eenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#AdministratieveEenheid
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie Bestuurlijke eenheid waar een lidstaat rechtsbevoegdheid heeft en/of uitoefent, in het kader van lokaal, regionaal of nationaal bestuur.

Klasse Documentonderdeel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#DocumentOnderdeel
Definitie Een apart onderdeel van een groter document of verzameld document.

Gebruik

Bv artikel, hoofdstuk, paragraaf...

Klasse Gebeurtenisdatum

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Definitie Datum waarop een gebeurtenis plaatsvond evt op een alternatieve manier beschreven.

Klasse Gemeente

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gemeente
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Officiële administratieve zone van het Belgisch grondgebied. De gemeente is het kleinste administratieve deel van het Belgisch grondgebied waarvan de grenzen enkel door de wetgever kunnen worden gewijzigd.

Klasse Geografische Positie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Definitie Geografische positie aangegeven dmv een punt.

Gebruik

Klasse Gestructureerde Identificator

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Definitie Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.

Klasse Standaard Eenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#StandaardEenheid
Definitie Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.

Klasse Versie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Stelt een entiteit voor in één specifieke periode.

Klasse Versie volgens Geldige Tijd

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#VersieVolgensGeldigeTijd
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Definitie De versie stelt de entiteit voor gedurende een bepaalde periode in de gemodelleerde werkelijkheid.

Klasse Versie volgens Transactietijd

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#VersieVolgensTransactietijd
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Definitie De versie stelt de entiteit voor gedurende een bepaalde periode in een databank.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begin

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum.begin
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum en tijd waarop de gebeurtenis startte.

Eigenschap bewerking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#bewerking
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/elements/1.1/type
Definitie Aard vd bewerking die ihkv de activiteit op de entiteit is uitgevoerd.
Gebruik Bvb "correctie" als de entiteit een record is en bvb gegenereerd werd om het voorgaand record ve object te verbeteren.

Eigenschap default

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#default
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de positie een default positie is.
Gebruik Hieronder wordt de positie verstaan die per default moet worden gebruikt als het object meerdere posities heeft.

Eigenschap duur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#duur
Domein https://schema.org/Schedule
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#duration
Definitie Duur van hetgeen plaatsvindt.
Gebruik Uit te drukken als een interval volgens iso 8601, bv P1D 1 dag, P2H twee uur...

Eigenschap einde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum.einde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum en tijd waarop de gebeurtenis eindigde.

Eigenschap geplande start

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#geplandeStart
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Activity
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Het tijdstip waarop de activiteit gepland is om te beginnen.

Eigenschap gestructureerde identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#gestructureerdeIdentificator
Domein http://www.w3.org/ns/adms#Identifier
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Definitie Identificator vh object, opgesplitst in zijn onderdelen;

Eigenschap handelde in opdracht van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#handeldeInOpdrachtVan
Domein http://www.w3.org/ns/prov#Agent
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#actedOnBehalfOf
Definitie Organisatie die de agent vertegenwoordigt bij het uitvoeren ve specifieke activiteit en waarvan hij/zij de vereiste autoriteit/verantwoordelijkheid heeft gekregen om dit te doen.
Gebruik De betrokken organisatie behoudt hierbij een zekere verantwoordelijkheid mbt het resultaat vd activiteit.

Eigenschap is tijdspecialisatie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#isTijdspecialisatieVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Bereik http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#specializationOf
Definitie Duidt de bronentiteit aan waarvan deze entiteit een tijdsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor gedurende een bepaalde periode.

Eigenschap lokale identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#lokaleIdentificator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.

Eigenschap methode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#methode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De manier waarop het punt werd bepaald.
Gebruik Bvb positie afgeleid ve bestaand object (bvb door berekening vd centroïde).

Eigenschap naamruimte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#naamruimte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken.
Gebruik Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv https://data.vlaanderen.be/id/adres/).

Eigenschap nummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#nummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#DocumentOnderdeel
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Nummer vh documentonderdeel.
Gebruik Bv nummer vh artikel, paragraaf, hoofdstuk...

Eigenschap per setpositie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#perSetPositie
Domein https://schema.org/Schedule
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie N-de keer dat iets plaatsvindt uit de verzameling van mogelijke tijdstippen.
Gebruik Bv als iets maandelijks plaatsvindt op maandag om te zeggen dat het bv de eerste maandag is vd maand. Frequentie is dan maandelijks, perDag is Maandag en de perSetpositie is dan 1. Ook negatieve cijfers zijn mogelijk, bv -1 zou aangeven dat het op de laatste maandag vd maand plaatsvindt.

Eigenschap plaats

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#plaats
Domein http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction
Bereik http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie Ruimtelijk gebied of benoemde plaats waarmee de Jurisdictie samenvalt.
Gebruik Typisch een land.

Eigenschap specificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#specificatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GeografischePositie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type object op basis waarvan het punt werd bepaald.
Gebruik Bvb perceel, gebouw...

Eigenschap tussentijdstip

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#tussentijdstip
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Datum en tijd van een moment tussen begin en einde.

Eigenschap versie-identificator

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#versieIdentificator
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#GestructureerdeIdentificator
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Identificator van de specifieke versie van een object.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Periode

URI http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime

Tijdsinterval

URI http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Jurisdictie

URI http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction

Locatie

URI http://purl.org/dc/terms/Location

Formeel Kader

URI http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework

Contactpunt

URI http://schema.org/ContactPoint

Lijnstring

URI http://www.opengis.net/ont/sf#LineString

Punt

URI http://www.opengis.net/ont/sf#Point

Polygoon

URI http://www.opengis.net/ont/sf#Polygon

Identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#Identifier

Geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#Geometry

Activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Activity

Activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Activity

Agent

URI http://www.w3.org/ns/prov#Agent

Entiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Entity

Entiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#Entity

Creatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#Generation

Opheffing

URI http://www.w3.org/ns/prov#Invalidation

Locatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#Location

Document

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/Document

Gebeurtenis

URI https://schema.org/Event

Getal

URI https://schema.org/Number

Kwantitatieve Waarde

URI https://schema.org/QuantitativeValue

Schema

URI https://schema.org/Schedule

taal

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#language

einde

URI http://data.europa.eu/m8g/endTime

einde

URI http://data.europa.eu/m8g/endTime

begin

URI http://data.europa.eu/m8g/startTime

begin

URI http://data.europa.eu/m8g/startTime

onderwerp

URI http://data.europa.eu/m8g/subject

territoriale toepassing

URI http://data.europa.eu/m8g/territorialApplication

maker

URI http://purl.org/dc/terms/creator

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

is onderdeel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

is deel van

URI http://purl.org/dc/terms/isPartOf

uitgegeven

URI http://purl.org/dc/terms/issued

relatie

URI http://purl.org/dc/terms/relation

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

email

URI http://schema.org/email

faxnummer

URI http://schema.org/faxNumber

uren beschikbaarheid

URI http://schema.org/hoursAvailable

openingsuren

URI http://schema.org/openingHours

telefoon

URI http://schema.org/telephone

als GML

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asGML

als WKT

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

notatie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation

aanschrijfprefix

URI http://www.w3.org/2006/vcard/ns#honorific-prefix

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

schema agentschap

URI http://www.w3.org/ns/adms#schemaAgency

status

URI http://www.w3.org/ns/adms#status

adres

URI http://www.w3.org/ns/locn#address

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#activity

activiteit

URI http://www.w3.org/ns/prov#activity

op tijdstip

URI http://www.w3.org/ns/prov#atTime

op tijdstip

URI http://www.w3.org/ns/prov#atTime

gekwalificeerde creatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedGeneration

gekwalificeerde opheffing

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedInvalidation

gebruikt

URI http://www.w3.org/ns/prov#used

was geassocieerd met

URI http://www.w3.org/ns/prov#wasAssociatedWith

naam

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/name

pagina

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

per dag

URI https://schema.org/byDay

per maand

URI https://schema.org/byMonth

per dag van de maand

URI https://schema.org/byMonthDay

duur

URI https://schema.org/duration

einddatum

URI https://schema.org/endDate

einddatum

URI https://schema.org/endDate

eindtijd

URI https://schema.org/endTime

eindtijd

URI https://schema.org/endTime

schema van de gebeurtenis

URI https://schema.org/eventSchedule

uitzonderingsdatum

URI https://schema.org/exceptDate

aantal herhalingen

URI https://schema.org/repeatCount

frequentie van de herhalingen

URI https://schema.org/repeatFrequency

startdatum

URI https://schema.org/startDate

begindatum

URI https://schema.org/startDate

starttijd

URI https://schema.org/startTime

begintijd

URI https://schema.org/startTime

eenheidcode

URI https://schema.org/unitCode

eenheidtekst

URI https://schema.org/unitText

waarde

URI https://schema.org/value