Wegenregister

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Wegenregister. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op het OSLO-Weg Vocabularium.

De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is het Wegenregister. Het Wegenregister is het middenschalig referentiebestand van de wegen in Vlaanderen die beheerd zijn door het gewest, de provincies, de gemeenten of andere instanties en die openbaar toegankelijk zijn. Het moet alle (openbaar toegankelijke) wegen van Vlaanderen bevatten, met bijbehorende attribuutgegevens. Het bestand heeft een middenschalige precisie.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd als Kandidaat-standaard gepubliceerd door de werkgroep OSLO Openbaar Domein en bevindt zich in een evaluatieperiode. Indien de evaluatie positief beoordeeld wordt door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op basis van een aantal referentie implementaties en het behandelen van eventuele feedback wordt dit document gepromoot tot Standaard in het beschreven domein.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Europese Weg | Gemeentenaam | Genummerde Weg | Nationale Weg | Ongelijkgrondse Kruising | Organisatie | Positie | Straatnaam | Wegknoop | Wegsegment |

Entiteiten

Europese Weg

Beschrijving
Een verzameling weglinksequenties en of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk, gekenmerkt door zijn Europese routenummer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: europees wegnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
europees wegnummer String 1 Code die de route in het internationaal E-wegennetwerk identificeert. De code begint steeds met de letter E en wordt vervolledigd door een getal met 1,2 of 3 cijfers.

Gemeentenaam

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Genummerde Weg

Beschrijving
Een genummerde weg is een weg die in een bepaald land van bovenlokaal belang is of door een hogere overheidsinstantie wordt beheerd, en steeds genummerd wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: genummerdeWegnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
genummerdeWegnummer String 1 Technische code van een genummerde weg toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer Gebruik hiervoor ident8

Nationale Weg

Beschrijving
Een nationale weg is een weg, veelal van bovenlokaal belang, die voorzien is van een vereenvoudigd administratief nummer
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nationale wegnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nationale wegnummer String 1 Code die de route in het nationale wegennetwerk identificeert. Gebruik hiervoor de indent 2

Ongelijkgrondse Kruising

Beschrijving
Relatie die bij een ongelijkgrondse kruising van twee wegsegmenten aanduidt welk wegsegment zich bovenaan bevindt en welk wegsegment zich onderaan bevindt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bovenliggend wegsegment, onderliggend wegsegment, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bovenliggend wegsegment Wegsegment 1 Het bovenliggende wegsegment
onderliggend wegsegment Wegsegment 1 Het onderliggend wegsegment
type OngelijkgrondseKruisingTypeWaarde 1 Het type ongelijkgrondse kruising (brug/tunnel)

Organisatie

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Positie

Beschrijving
Positie van het Wegsegment op de GenummerdeWeg
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behoort tot genummerde weg, richting, volgnummer.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behoort tot genummerde weg GenummerdeWeg 1 De GenummerdeWeg waartoe het Wegsegment op de Positie behoort
richting GenummerdeWegRichtingWaarde 1 De richting waarin de ident 8 geldt ten opzichte van het wegsegment De richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
volgnummer int 1 Volgnummer van het Wegsegment in de ordening van de GenummerdeWeg

Straatnaam

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Wegknoop

Beschrijving
Ruimtelijk puntobject dat gebruikt wordt om de connectiviteit tussen 2 wegsegmenten te beschrijven of om een significant ruimtelijk object voor te stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Punt 1 De locatie van de wegknoop
type WegknoopTypeWaarde 1 Het type wegknoop

Wegsegment

Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal rijstroken AantalRijstroken 1...* Het aantal rijstroken van een wegsegment Voor Wegsegmenten waarvoor het aantalRijstroken niet relevant is, wordt de waar -9 ingevuld voor het aantal. Voor wegsegmenten waarvoor de waarde niet gekend is, wordt -8 ingevuld voor het aantal.
alternatieve straatnaam String 0...1 De alternatieve straatnaam. Dit is geen officiële straatnaam. Dit attribuut kan gebruikt worden wanneer er bijvoorbeeld een alternatieve, niet-officiële straatnaam gebruikt wordt in de volksmond.
beginknoop Wegknoop 1 De beginknoop van het wegsegment
behoort tot EuropeseWeg 0...* Route die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk tot dewelke het Wegsegment behoort. De route wordt gekenmerkt door een Europees wegnummer.
behoort tot NationaleWeg 0...* Route die deel uitmaakt van het gewestwegennetwerk tot dewelke het Wegsegment behoort. De route wordt gekenmerkt door een nationaal wegnummer.
behoort tot genummerde weg op positie Positie 0...* De Positie waarop het Wegsegment behoort tot de GenummerdeWeg
eindknoop Wegknoop 1 De eindknoop van het wegsegment
heeft rijrichting Rijrichting 0...* Geeft de richting van de verkeersstroom aan in relatie tot de logische richting van het wegsegment.
heeft snelheidsbeperking Snelheidsbeperking 0...* Beperking voor de snelheid van een voertuig op een wegsegment
heeft voertuigbeperking Voertuigbeperking 0...* Beperking op voertuigen toegelaten op een wegsegment
linkergemeentenaam Gemeentenaam 1 TODO De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
linkerstraatnaam Straatnaam 1 Straatnaam vookomend aan de linkerstraatkant De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Bij Wegsegmenten waarvoor geen linkerstraatnaam aanwezig is in het Adressenregister, wordt deze waarde leeggelaten.
linkerwegbeheerder Organisatie 1 De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de linkerstraatkant van de weg op het terrein. De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
methode wegsegmentgeometrie GeometrieMethodeWaarde 1 Aanduiding van de kwaliteit/betrouwbaarheid van de geometrie van het wegsegment aan de hand van de methode gebruikt om deze geometrie te bepalen.
middelijn geometrie Lijnstring 1 De geometrie die de middellijn van het wegsegment vertegenwoordigt.
morfologische wegklasse MorfologieTypeWaarde 1 Beschrijft bepaalde aspecten van de morfologische vorm die een weg kan aannemen.
rechtergemeentenaam Gemeentenaam 1 TODO De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
rechterstraatnaam Straatnaam 1 Straatnaam voorkomend aan de rechterstraatkant De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Bij Wegsegmenten waarvoor geen rechterstraatnaam aanwezig is in het Adressenregister, wordt deze waarde leeggelaten.
rechterwegbeheerder Organisatie 1 De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de rechterstraatkant van de weg op het terrein. De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
toegangsbeperking ToegangsbeperkingTypeWaarde 1 De toegankelijkheid van het wegsegment voor de weggebruiker
wegbreedte Wegbreedte 1...* De wegbreedte is de afstand tussen beide randen van een rijbaan De wegbreedte wordt uitgedrukt in meter. Hiernaast wordt er ook de nauwkeurigheid van opmeting gespecificeerd.
wegcategorie WegcategorieTypeWaarde 1 Wegcategorie zoals gedefinieerd in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen
wegsegmentstatus WegsegmentStatusWaarde 1 De status van het wegsegment De focus zal in eerste instantie liggen op de wegsegmenten met status = gerealiseerd
wegverharding Wegverharding 1...* Geeft aan of het wegsegment al dan niet verhard is

Datatypes

Aantal Rijstroken

Beschrijving
het aantal rijstroken van een wegsegment
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal, richting, tot positie, van positie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal Integer 1 Het aantal door (doorlopende of onderbroken) witte strepen begrensde delen van de rijbaan, plaats biedend aan autoverkeer Voor Wegsegmenten waarvoor het aantalRijstroken niet relevant is, wordt de waar -9 ingevuld. Voor wegsegmenten waarvoor de waarde niet gekend is, wordt -8 ingevuld.
richting RichtingWaarde 1 De richting waarin het aantal rijstroken geldt. De richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
tot positie Lengte 1 De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.
van positie Lengte 1 De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Afstand

Beschrijving
Gebruikt als een type voor het retourneren van afstanden en mogelijk lengtes.
Gebruik
Wees voorzichtig bij het gebruik van afstand waarbij lengte wordt bedoeld. De afstand van begin tot einde van een curve is niet de lengte van de curve, maar vertegenwoordigt de lengte van de kortste curve tussen deze twee punten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten, lijnen, polygonen en coördinaten
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: als GML, als WKT.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
als GML GetypeerdeString 0...1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
als WKT GetypeerdeString 0...1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Gestructureerde Identificator

Beschrijving
Identificator van een object opgesplitst in zijn onderdelen.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: lokale identificator, naamruimte, versie-identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
lokale identificator String 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren binnen de naamruimte.
naamruimte String 1 String die toegvoegd wordt aan de lokaleidentificator om deze globaal uniek te maken. Laat toe om objecten met dezelfde identificator maar van verschillend type en/of afkomstig uit verschillende domeinen uiteen te houden. In praktijk bv een uri samengesteld uit betekenisvolle elementen zoals een domeinnaam, type en concept (bv https://data.vlaanderen.be/id/adres/).
versie-identificator String 0...1 Identificator van de specifieke versie van een object.

Gewicht

Beschrijving
Het gewicht van een voorwerp is de kracht die dat voorwerp, als gevolg van de zwaartekracht, op zijn ondersteuning of ophanging uitoefent.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gestructureerde identificator, identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gestructureerde identificator GestructureerdeIdentificator 0...1 Identificator vh object opgesplitst in zijn onderdelen.
identificator GetypeerdeString 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0...1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0...1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0...1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Lengte

Beschrijving
De maat van de afstand als een integraal, d.w.z. de grens van een oneindige som van afstanden tussen punten op een kromme. Bijvoorbeeld de lengte van de curve, de omtrek van een polygoon als de lengte van de grens.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Lijnstring

Beschrijving
Curve met lineaire interpolatie tussen de punten. Elk opeenvolgend paar punten vormt een lijnsegment. De lijnstring heeft ten minste twee punten.
Gebruik
Een curve is een 1-dimensioneel geometrisch object gedefinieerd als een sequentie van punten. De interpolatie kan op verschillende manieren gebeuren (bv lineair bij een lijnstring).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Meting

Beschrijving
Het resultaat van het uitvoeren van de handeling of het proces van het vaststellen van de omvang, afmetingen of hoeveelheid van een bepaalde entiteit. Een meetwaarde wordt altijd gekoppeld aan een maateenheid.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: meeteenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
meeteenheid MeeteenheidWaarde 1 Meeteenheid bij de numerieke hoeveelheid die is opgegeven of gemeten voor een fysieke entiteit
waarde Decimal 1 Aangegeven of gemeten fysieke grootte uitgedrukt als een numerieke hoeveelheid

Punt

Beschrijving
Een 0-dimensioneel geometrisch object dat een bepaalde locatie in een coördinaatruimte voorstelt. Heeft een x-coördinaat en een y-coördinaat. Kan ook een z-coördinaat (hoogte) en een m-coördinaat (afstand langs een curve) hebben.
Gebruik
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rijrichting

Beschrijving
Geeft de richting van de verkeersstroom aan in relatie tot de logische richting van het wegsegment.
Gebruik
De logische richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geldigheidsperiode, rijrichting, voertuigtype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geldigheidsperiode Tijdsinterval 0...* Periode waarin de rijrichting geldt De geldigheidsperiode wordt alleen ingevuld wanneer er afwijkende tijdsperiodes van toepassing zijn
rijrichting RichtingWaarde 1 Geeft de richting van de verkeersstroom aan in relatie tot de logische richting van het wegsegment. De logische richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
voertuigtype VoertuigTypeWaarde 0...* Het type voertuig waarvoor deze rijrichting geldt. Het basisproduct Wegenregister spreekt enkel over de rijrichting voor het voertuigtype auto.

Snelheid

Beschrijving
De mate van beweging in termen van snelheid in een bepaalde richting. Het wordt meestal berekend met behulp van de eenvoudige formule, de verandering in positie gedurende een bepaald tijdsinterval.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Snelheidsbeperking

Beschrijving
Beperking voor de snelheid van een voertuig op een wegsegment
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: omgeving, richting, snelheidsbeperking bron, snelheidsbeperking waarde, snelheidszone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
omgeving OmgevingsWaarde 0...* De snelheidsbeperking is afhankelijk van de omgeving waarin het wegsegment zich bevindt.
richting RichtingWaarde 1 De richting waarin de snelheidsbeperking geldt. De richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.
snelheidsbeperking bron SnelheidslimietBronWaarde 1 Bron van de snelheidsbeperking
snelheidsbeperking waarde Snelheid 1 Waarde van de snelheidsbeperking die op dat wegsegment geldt
snelheidszone Snelheid 0...* Waarde van de snelheidszone waarin het wegsegment zich bevindt. De waarde van de snelheidszone en de snelheidsbeperking kan soms verschillend zijn. Bv. wanneer men 30km/u mag rijden maar zich in een zone 50 bevindt.

TijdsInterval

Beschrijving
TODO
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin GetypeerdeString 1 Moment waarop het tijdsinterval begint.
einde GetypeerdeString 1 Moment waarop het tijdsinterval eindigt.

Voertuigbeperking

Beschrijving
Beperking op voertuigen toegelaten op een wegsegment
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beperking, opmeting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beperking BeperkingsTypeWaarde 1 Het type beperking op voertuigen toegelaten op een wegsegment
opmeting Meting 1 Het resultaat van het uitvoeren van de handeling of het proces van het vaststellen van de omvang, afmetingen of hoeveelheid van een bepaalde entiteit. Een meetwaarde wordt altijd gekoppeld aan een maateenheid.

Wegbreedte

Beschrijving
De wegbreedte is de afstand tussen beide randen van een wegbaan
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, nauwkeurigheid van opmeting, tot positie, van positie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Double 1 De wegbreedte is de afstand tussen beide randen van de baan, in meter, gemeten als gemiddelde waarde
nauwkeurigheid van opmeting Meeteenheid 1 De nauwkeurigheid waarmee de wegbreedte werd opgemeten
tot positie Lengte 1 De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.
van positie Lengte 1 De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Wegverharding

Beschrijving
Geeft aan of het wegsegment al dan niet verhard is
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tot positie, van positie, verharding.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tot positie Lengte 1 De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.
van positie Lengte 1 De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.
verharding WegverhardingTypeWaarde 1 Het type wegverharding van een wegsegment

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/wegenregister.jsonld