Vlaamse Codex

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Vlaamse Codex. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel voor een toepassing met als use case het gestructureerd raadplegen of vernieuwen van de Vlaamse regelgeving.

Deze specificatie is gebaseerd op de ELI (European Legislation Identifier) ontologie en vocabularium en heeft als scope de Vlaamse regelgeving die wordt beheerd op de website van de Vlaamse Codex.

Een regelgevend document is een abstracte intellectuele creatie, die kan bestaan uit verschillende subdivisies in de vorm van hoofdstukken, artikels, paragrafen en/of bijlagen. Het applicatieprofiel laat toe voor een regelgevend document een verantwoordelijke Agent aan te duiden, dit is de organisatie die de inhoudelijke verantwoordelijkheid draagt. Een regelgevend document kan doorheen de tijd verschillende soorten wijzigingen ondergaan, bv. bekrachtigingen van andere regelgevend document, citaties, vervanging, opheffing, etc. Een regelgevend document kan één of meerdere verschijningsvormen aannemen, dit is de intellectuele realisatie van het regelgevend document in de vorm van een reeks (meestal alfanumerieke) tekens. De verschijningsvorm(en) bevat dus de eigenlijke tekst van het regelgevend document, telkens in een specifieke taal met eventueel een reeks trefwoorden.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 04/12/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Agent | Rechtsbron | Rechtsbrononderdeel | Verschijningsvorm |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Identificator |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rechtsbron

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekrachtigd bij, bekrachtigt, buitenwerkingtreding, citeert, datum document, gewijzigd bij, heeft deel, heft op, ingetrokken bij, ingevoegd bij, inwerkingtreding, is gerealiseerd door, opgeheven bij, trekt in, type document, verantwoordelijke, vervangen bij, vervangt, voegt in, wijzigt, zet om, zie ook.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekrachtigd bij Rechtsbron 0...* Inverse van bekrachtigt.
bekrachtigt Rechtsbron 0...* Betekent dat dit document instemt met een ander type document waardoor dat laatste volledige rechtskracht krijgt. De bekrachtiging is in dit geval een opschortende voorwaarde.
buitenwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
citeert Rechtsbron 0...* Een citatie in de wettelijke tekst. Dit omvat zowel woordelijke citaten als citaten in verwijzingen.
datum document Date 0...1 Adoptiedatum of handtekendatum (in de vorm jjjj-mm-dd).
gewijzigd bij Rechtsbron 0...* Duidt aan dat deze rechtsbron een verandering met legale gevolgen heeft ondergaan door een andere rechtsbron. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.
heeft deel Rechtsbrononderdeel 0...* Geeft aan dat deze bron uit deelbronnen bestaat.
heft op Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze bron een andere buiten werking stelt
ingetrokken bij Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze bron volledig wordt geannuleerd door een andere bron.
ingevoegd bij Rechtsbron 0...* Geeft een bron aan die deze bron aanvult met juridische impact.
inwerkingtreding Date 1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt.
is gerealiseerd door Verschijningsvorm 0...* De verschijningsvorm die deze rechtsbron materialiseert in een concrete tekst.
opgeheven bij Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig wordt ingetrokken door een andere juridische hulpbron.
trekt in Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze juridische bron of juridische uitdrukking volledig kan worden geannuleerd door een andere.
type document AardWetgeving 1 Het type van het regelgevend document. Link
verantwoordelijke Agent 0...* Een aparte intellectuele creatie (d.w.z. de intellectuele inhoud).
vervangen bij Rechtsbron 0...* Geeft een bron aan die volledig vernieuwd is door een andere.
vervangt Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze bron een andere volledig vernieuwt.
voegt in Rechtsbron 0...* Deze bron vult een andere aan met legale impact.
wijzigt Rechtsbron 0...* Duidt aan dat deze rechtsbron een verandering met legale gevolgen doorvoert op een andere rechtsbron. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.
zet om Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze wetgeving (of een deel van de wetgeving) voldoet aan de doelstellingen van een andere wetgeving, door het nemen van passende uitvoeringsmaatregelen.
zie ook Rechtsbron 0...* Duidt op een of ander manier gerelateerd ander document, niet noodzakelijk een legale bron.

Rechtsbrononderdeel

Beschrijving
Een onderdeel van een rechtshandeling, op een willekeurig niveau van nauwkeurigheid, zoals een hoofdstuk, een artikel, een alinea, een alinea of een lijstitem.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is deel van, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is deel van Rechtsbron 0...* Relatie die documenten en onderdelen (hoofdstukken, artikels...) aan elkaar linkt.
type TypeRechtsbrononderdeel 1 Het type van het rechtsbrononderdeel. Link

Verschijningsvorm

Beschrijving
De intellectuele realisatie van een rechtsbron in de vorm van een "reeks van tekens" (meestal alfanumerieke tekens in een juridische context).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenwerkingtreding, citeeropschrift, commentaar, consolideert, datum toepasbaarheid, errata, inhoud, inwerkingtreding, lokaleid, nummer, opschrift, publicatiedatum, realiseert, taal, thema, trefwoord.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
buitenwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is. De informatie over wanneer de regelgeving globaal inwerking of buitenwerking trad is terug te vinden op niveau van de Rechtsbron.
citeeropschrift String 0...1 De beknopte titel of officiële korte naam van een decreet, wet, besluit...
commentaar String 0...1 Een verslag van de bron.
consolideert Rechtsbron 0...* Geeft aan dat deze geconsolideerde juridische bron of uitdrukking (meestal het product van een redactioneel proces dat de wetgeving herziet) rekening houdt met een andere.
datum toepasbaarheid Date 0...1 De datum waarop de wetgeving van toepassing wordt.
errata Verschijningsvorm 0...* Geeft een hulpmiddel aan dat tekstuele wijzigingen introduceert (zoals correctie of spelfouten) zonder juridische wijzigingen in deze bron, uitdrukking of indeling.
inhoud String 0...* De beschrijving van de beoogde rechtsgevolgen, het zogenaamde beschikkend gedeelte.
inwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop een specifieke versie van de regelgeving of een onderdeel ervan nog van kracht is. De informatie over wanneer de regelgeving globaal inwerking of buitenwerking trad is terug te vinden op niveau van de Rechtsbron.
lokaleid Identificator 1...* De unieke ID die wordt gebruikt in een lokaal referentiesysteem om compatibiliteit met eerdere versies te handhaven.
nummer String 0...1 Een identificator of een ander onderscheidend kenmerk voor een verschijningsvorm. Bijvoorbeeld het nummer van een artikel.
opschrift String 0...1 De titel of officiële naam van een decreet, wet, besluit... Deze wordt officieel vastgelegd.
publicatiedatum Date 0...1 De officiële publicatiedatum van de verschijningsvorm.
realiseert Rechtsbron 1 Heeft betrekking op de rechtsbron die door de verschijningsvorm gematerialiseerd wordt.
taal String 1 De taal van de verschijningsvorm.
thema String 0...* Term uit een thesaurus die verwijst naar een bevoegdheidsdomein.
trefwoord String 0...* Vrije term als extra zoekingang tot de rechtsbron.

Datatypes

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator GetypeerdeString 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0...1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0...1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0...1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/vlaamse-codex.jsonld