Subsidieregister

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Subsidieregister. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op het OSLO-Dienst vocabularium en de uitbreiding OSLO-Subsidie vocabularium. Het beschrijft hoe informatie met betrekking tot subsidiemaatregelen kan ontsloten worden in een subsidieregister.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Adresvoorstelling | Identificator |

Entiteiten

Agent (in de rol van dienstverlener/participant)

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, naam, speelt rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres vd dienstverlener. Het adres moet gehaald worden bij de instantie vd subklasse (vb vestigingsadres bij Organisatie, verblijfsadres bij Persoon)
naam String 0...1 Naam vd dienstverlener. De naam moet gehaald worden bij de instantie vd subklasse (vb voorkeurnaam bij Organisatie, volledigeNaam bij Persoon).
speelt rol Participatie 0...* De manier waarop de agent participeert wordt beschreven door de entiteit Participatie. Laat oa toe om de bestaande associaties PubliekeDienstverlening-wordtUitgevoerdDoor-Agent en PubliekeDienstverlening-heeftVerantwoordelijke-PubliekeOrganisatie meer in detail te beschrijven.

Dossier

Beschrijving
Een dossier is het geheel aan werk gedaan om tot een bestuurlijke of zakelijke beslissing te komen. Een dossier slaat doorgaans neer in een verzameling documenten.
Gebruik
Te gebruiken als logische bundeling van documenten binnen een bepaalde publieke dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: referentie, vastgelegd bedrag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
referentie Identificator 1 Een identificator voor het dossier. Bijvoorbeeld het dossiernummer.
vastgelegd bedrag Float 1 Het bedrag dat werd vastgelegd voor uitbetaling aan de begunstigde van een subsidiemaatregel of een intermediaire betrokkene in een bepaalde periode. Dit bedrag kan kleiner zijn of gelijk aan het toegekende bedrag.

Financieel Voordeel

Beschrijving
De verplichting van een publieke administratie of dochtermaatschappij om een bepaald bedrag te betalen aan een burger of organisatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum, referentie, uitgekeerd bedrag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum Date 1 De datum waarop de FinanciëleOutput werd uitebetaald of teruggevorderd.
referentie Identificator 0...1 Identificator voor het dossier. Bijvoorbeeld het nummer gelinkt aan de overschrijving.
uitgekeerd bedrag Float 1 Het bedrag dat werd uitbetaald aan de begunstigde, of een intermediaire betrokkene, van de subsidiemaatregel op een bepaalde datum. Dit bedrag kan kleiner zijn of gelijk aan het vastgelegde bedrag voor een bepaalde periode.

Formele Organisatie

Beschrijving
Een erkende organisatie, erkend in brede zin of meer specifiek in juridische zin met bijbehorende rechten en plichten.
Gebruik
Bvb een bedrijf,een vzw,een overheidsorgaan,een kerkgemeenschap.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geregistreerde Organisatie

Beschrijving
Organisatie met een juridisch statuut vastgelegd door registratie. Vergelijk met een formele organisatie waarbij dit statuut ook op een andere manier verkregen kan zijn.
Gebruik
In België moeten oa volgende organisaties zich registreren: vennootschap (nv,bvba etc),eenmanszaak,overheidsorgaan,stichting… Bij registratie krijgt de organisatie een ondernemingsnummer en worden zijn gegevens ingevoerd in de KBO.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechtspersoonlijkheid, rechtstoestand, rechtsvorm, registratie, wettelijke naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheidtype 0...1 Geeft aan of de rechtspersoonlijkheid van de geregistreerde organisatie deze is van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een juridische constructie die een organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc). Vb privaatrechterlijke rechtspersonen: vennootschappen, vzw's etc.; vb publiekrechterlijke rechtspersonen: steden, gemeenten etc. Een feitelijke vereniging is in principe geen rechtspersoon maar wordt als ze geregistreerd is id KBO toch als dusdanig geklasseerd.
rechtstoestand Rechtstoestandtype 0...1 Status van de geregistreerde organisatie. Stemt in de KBO overeen met rechtstoestand, bvb normale toestand, gerechtelijk akkoord, opening faillissement etc.
rechtsvorm Rechtsvormtype 0...1 Juridisch statuut van de geregistreerde organisatie. Stemt in de KBO overeen met rechtsvorm, bvb NV, VZW, Stad/Gemeente, OCMW etc.
registratie Identificator 1 Identificator dat de organisatie verkreeg bij registratie. In de KBO is dit het ondernemingsnummer.
wettelijke naam TaalString 0...1 Wettelijk geregistreerde naam vd organisatie. Evt in verschillende talen.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een vorm van Publieke Dienstverlening waarbij de overheid fondsen ter beschikking stelt, bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave of investering aantrekkelijker te maken.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in,de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, dienstverlener, heeft participatie, heeft rechtsgrond, heeft verantwoordelijke autoriteit, is instantie van, isGedocumenteerdDoor, produceert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Tekstuele beschrijving gerelateerd aan de consumptie van een subsidiemaatregel. Kan bijvoorbeeld meer informatie bevatten over de activiteit die gesubsidieerd wordt.
dienstverlener Agent 0...* Agent die de Publieke Dienstverlening verstrekt. Staat los van de rol die de bevoegde instantie speelt, kan een externe aannemer zijn.
heeft participatie Participatie 0...* Participatie (van een agent) aan de publieke dienstverlening.
heeft rechtsgrond RechtsgrondToekenningSubsidie 0...1 De rechtsgrond op basis waarvan de subsidiemaatregel werd toegekend.
heeft verantwoordelijke autoriteit PubliekeOrganisatie 1 Publieke Organisatie die verantwoordelijk is voor het aanbieden en beheren van de Publieke dienstverlening. Of de Publieke Organisatie zelf de dienstverlening aanbiedt of deze uitbesteedt is irrelevant. De Publieke Organisatie verantwoordelijk voor het aanbieden en beheren van de dienstverlening wordt ook wel de Bevoegde Instantie genoemd en wordt in Europese Richtlijn 2006/123/EC gedefinieerd als volgt: "elk orgaan of autoriteit dat in een lidstaat en toezichthoudende of regelgevende rol vervult ten aanzien van dienstenactiviteiten, met name bestuurlijke instanties, met inbegrip van rechterlijke instanties die als zodanig optreden, beroepsorden en de beroepsverenigingen en -organisaties of andere beroepsorganisaties die in de uitoefening van hun juridisch autonome bevoegdheden de toegang tot of de uitoefening van dienstenactiviteiten collectief reguleren".
is instantie van Subsidiemaatregel (aanbod) Linkt een bepaalde consumptie van een subsidiemaatregel (een tansactie) met de subsidiemaatregel uit het dienstverleningsregister.
isGedocumenteerdDoor Dossier 0...1 Verwijzing naar een dossier met een logische bundeling van documenten binnen een bepaalde consumptie van een Subsidiemaatregel.
produceert FinancieelVoordeel 0...1 Het werkelijke resultaat van de uitvoering vd Publieke Dienstverlening. Bvb een erkenning, financieel voordeel, code, fysiek object…

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een vorm van Publieke Dienstverlening waarbij de overheid fondsen ter beschikking stelt, bedoeld om een prijs te verlagen of een bepaalde uitgave of investering aantrekkelijker te maken.
Gebruik
De dienstverlening vormt hier een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in,de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begrotingsartikel, de-minimis, sector, staatssteunnummer, subsidie-instrument.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begrotingsartikel Literal 1 Het laagste niveau binnen de Vlaamse begrotingstabel. Begrotingsartikelen vormen de basis bij het opstellen, aanpassen en uitvoeren van de begroting. Bijvoorbeeld DB0/9DG-C-T-G/OW. Voor meer informatie zie: http://vormingbegroting.fenb.be/handboek-begroting/begrotingsartikelen
de-minimis Boolean 0...1 True wanneer de steun die niet onder een vrijstellingsgrond valt en de subsidiemaatregel onderhevig is aan de de-minimisregel.
sector NACE 0...* Sector of bedrijvigheid waarop de publieke dienstverlening betrekking heeft of waarvoor deze is bedoeld. Bv milieu, veiligheid, wonen...
staatssteunnummer String 0...1 Identificatie van de steunmaatregel. Dit is de identificator van het State Aid Case Management systeem van de Europese Commissie.
subsidie-instrument Concept 0...1 Type van de steunmaatregel. Bv. belastingsvermindering, subsidie, etc. In de context van het Subsidieregister ontwikkeld door Informatie Vlaanderen zal het subsidie-instrument steeds "Grant" zijn (cf. codelijst). Link

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector,ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rechtsgrond Toekenning Subsidie

Beschrijving
De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor die de legale basis vormt voor de toekenning van een subsidiemaatregel.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gesubsidieerde periode, toegekend bedrag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gesubsidieerde periode Tijdsinterval 1 De periode waarop de subsidie betrekking heeft. Beschreven aan de hand van een begin- en einddatum. Dit attribuut kan gebruikt worden om dubbele subsidiëring op te sporen.
toegekend bedrag Float 0...1 Het bedrag dat werd toegekend aan de begunstigde van de subsidiemaatregel en waar deze bijgevolg recht op heeft om te ontvangen.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Gebruik
Bv als attribuut ve persoon of gebouw… De adresvoorstelling heeft niet enkel betrekking op Belgische adressen, ze kan gebruikt worden om buitenlandse adressen weer te geven (waar mogelijk andere adresaanduidingen dan huisnummer of busnummer worden gebruikt of waar adrescomponenten zoals adresgebieden voorkomen).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: administratieve eenheid niveau 1, administratieve eenheid niveau 2, adresgebied, busnummer, gemeentenaam, huisnummer, land, locatieaanduiding, locatienaam, postbus, postcode, postnaam, straatnaam, volledig adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
administratieve eenheid niveau 1 Taalstring 0...1 Hoogste Administratieve eenheid vh adres, doorgaans een land.
administratieve eenheid niveau 2 Taalstring 0...1 De regio vh adres, doorgaans een provincie of deelstaat of gelijkaardig gebied dat typisch meerdere plaatsen omvat.
adresgebied Taalstring 0...1 Naam ve geografisch gebied of plaats die een aantal adresseerbare objecten groepeert om deze te adresseren zonder dat het gebied of de plaats een administratieve eenheid is Bvb de naam vh gehucht waarin het adres ligt.
busnummer String 0...1 Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben. Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.
gemeentenaam Taalstring 0...1 Gemeentenaam vh adres.
huisnummer String 0...1 Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen. Specialisatie van Adresvoorstelling:locatieaanduiding tbv Belgische adressen.
land Taalstring 0...1 Land waarin het adres gelegen is.
locatieaanduiding String 0...1 Alfanumerieke code die de adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.
locatienaam Taalstring 0...1 Naam of omschrijving vh het geografisch object dat de adreslocator aanduidt.
postbus String 0...1 Postbusnummer in een postkantoor.
postcode String 0...1 Code waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
postnaam Taalstring 0...1 Naam waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
straatnaam Taalstring 0...1 Straatnaam vh adres.
volledig adres Taalstring 0...1 Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd. Vermijdt fouten tgv het opsplitsen ve adres in zijn onderdelen. Geeft de voorgeschreven volgorde vd verschillende onderdelen weer.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om de instantie ve object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator GetypeerdeString 1 String gebruikt om de instantie ve object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0...1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0...1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0...1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/subsidieregister.jsonld