Persoon Basis

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Persoon Basis. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het OSLO-Persoon applicatieprofiel brengt termen samen uit vocabularia over personen en in hoofdzaak uit het OSLO-Persoon vocabularium.

In principe heeft een applicatieprofiel een bepaalde toepassing voor ogen en met dat doel worden bijkomende constraints opgelegd zoals kardinaliteiten en voorgeschreven codelijsten. Dat is hier niet het geval en dus spreken we van een basisprofiel. Het bevat de info die binnen OSLO relevant wordt geacht voor het uitwisselen van gegevens over personen. Dat neemt niet weg dat het profiel termen samenbrengt die we voornamelijk zien in de context van een bevolkingsregister.

Het profiel omvat termen die betrekking hebben op de identificatie van een persoon (naam, geslacht, geboortedatum) maar ook termen die de burgerrechtelijke kenmerken van personen beschrijven (persoonsrelaties zoals huwelijk, gezin en relaties met de staat zoals staatsburgerschap en inwonerschap/domicilie). Voor meer details verwijzen we naar het OSLO-Persoon vocabularium.

Het profiel legt minimale beperkingen op, enkel de gegevens die de persoon identificeren zijn verplicht. Er zijn momenteel nog geen voorgeschreven codelijsten.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

Entiteiten

Afstamming

Beschrijving
Afstamming is de dalende lijn van bloedverwantschap tussen verschillende generaties.
Gebruik
De afstamming kan ook niet-biologisch zijn, bv adoptie. Afstamming kan ook in opgaande lijn worden bekeken. Het begrip is enger dan verwantschap dat oa ook huwelijk inhoudt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: afstammingstype, datum van afstamming.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
afstammingstype Afstammingstype 1 Aard vd afstamming. Bv geadopteerd, kind uit huwelijk, erkend door de vader etc.
datum van afstamming DateTime 1 De datum waarop de afstamming wordt vastgesteld.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Burgerlijke Staat

Beschrijving
Burgerrechtelijke toestand van een persoon.
Gebruik
Slaat op huwelijk, partnerregistratie, afstamming, voogdij etc. Is maw de toestand van bepaalde verhoudingen tussen personen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type BurgerlijkeStaatType 1 Aard vd burgerlijke staat.

Domicilie

Beschrijving
Hoofdverblijfplaats ve persoon.
Gebruik
Plaats waar de persoon het grootste deel vd tijd verblijft binnen de jurisdictie waarvan hij Inwoner is. Dit wordt doorgaans officieel vastgesteld en geregistreerd ih bevolkingsregister. Kan in praktijk verschillend vd feitelijke verblijfplaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geboorte

Beschrijving
Het ter wereld komen vd persoon.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geen Inwoner

Beschrijving
Persoon die niet in een bepaalde plaats of land woont.
Gebruik
Plaats of land wordt hier vertegenwoordigd door de entiteit jurisdictie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geregistreerd Persoon

Beschrijving
Persoon waarvan de gegevens zijn ingeschreven in een register.
Gebruik
Doorgaans is dit register een bevolkingsregister maar het kan bv ook een kiesregister zijn. De ingeschreven gegevens hebben betrekking op de identeit (vb naam en voornaam) en de Verblijfplaats vd persoon en op belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, overlijden etc. Deze gegevens worden typisch geregistreerd door de overheid, ze bieden de ingeschreven persoon wettelijke bescherming en laten de overheid toe om basisstatistieken op te stellen over zijn bevolking.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: registratie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
registratie Identificator 1 Identificatiecode vd persoon ih register.

Gezin

Beschrijving
Samenwerkingsvorm die een herkenbare sociale eenheid vormt (bv tgv huwelijk), met al dan niet verwante personen die duurzame banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.
Gebruik
Ruimer begrip dan familie waar het gezin louter bestaat uit nabije bloedverwanten, bv een eenpersoonsgezin of living apart together. Gezinsleden hebben doorgaans dezelfde verblijfplaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gezinsadres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gezinsadres Adresvoorstelling 0...1 Verblijfplaats vh gezin. Dikwijls een criterium om te bepalen of personen deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Gezinsrelatie

Beschrijving
Relatie tussen leden van eenzelfde gezin.
Gebruik
Bv echtgenoot, zoon, schoonmoeder.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gezinsrelatietype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gezinsrelatietype Gezinsrelatietype 1 Aard vd relatie. Wordt typisch bepaald tov het gezinshoofd. Bv als de vader gezinshoofd is en een gezinslid is zoon, dan zou als de grootvader gezinshoofd was datzelfde gezinslid kleinzoon zijn.

Huwelijk

Beschrijving
Een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm van twee personen.
Gebruik
Kan, net als bv samenwonen, de basis vormen van een gezin.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inwoner

Beschrijving
Persoon die in een bepaalde plaats of land woont.
Gebruik
Plaats of land wordt hier vertegenwoordigd door de entiteit jurisdictie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inwonerschap

Beschrijving
Het feit dat een persoon verblijf houdt in een plaats of land.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: binnen jurisdictie, heeft verblijfplaats.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
binnen jurisdictie Jurisdictie 1 Jurisdictie waarbinnen het inwonerschap (ve persoon) is gedefineerd.
heeft verblijfplaats Verblijfplaats 0...* Plaats waar een persoon verblijft.

Jurisdictie

Beschrijving
Het gebied waarover de rechtsmacht van een overheid zich uitstrekt.
Gebruik
Doorgaans een land of deelstaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: plaats.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
plaats Plaats 1 Ruimtelijk gebied of benoemde plaats waarmee de Jurisdictie samenvalt. Typisch een land.

Nationaliteit

Beschrijving
De relatie tussen een persoon en een staat, cultuur of loyaliteit.
Gebruik
Merk op dat dit begrip ruimer is dan staatsburgerschap (dat zich beperkt tot de relatie met een staat). Wie de nationaliteit ve bepaald land heeft is er doorgaans ook automatisch staatsburger van. Nationaliteit wordt doorgaans autamatisch verkregen door geboorte: men krijgt hetzij de nationaliteit van zijn ouders of men krijgt deze vh land waar men Inwoner van is. Men kan een bepaalde nationaliteit ook verkrijgen door naturalisatie. In principe verliest men dan zijn oorspronkelijke nationaliteit, maar dat is niet altijd zo (meervoudige nationaliteit).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nationaliteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nationaliteit Nationaliteitscode 1 De nationaliteit vd persoon. Link

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Overlijden

Beschrijving
Het doodgaan vd Persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Permanent Inwoner

Beschrijving
Persoon die permanent in een bepaalde plaats of land woont.
Gebruik
Is een verblijfsrecht dat in principe officieel moet worden toegekend als de persoon geen staatsburger is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon. Tegenhanger is de rechtspersoon, een juridische constructie die een private of publieke organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, alternatieve naam, contactinfo, geboortenaam, gebruikte voornaam, geslacht, heeft burgerlijke staat, heeft geboorte, heeft inwonerschap, heeft nationaliteit, heeft overlijden, heeft staatsburgerschap, heeftPersoonsrelatie, inwonerschap, is hoofd van, is lid van, patroniem, staatsburgerschap, volledige naam, voornaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam String 1 Gedeelte van de volledige naam vd persoon ontvangen van de vorige generatie. Ook wel familienaam genoemd omdat de achternaam een familiale verwantschap aanduidt.
alternatieve naam String 0...* Alternatief voor de volledige naam vd persoon. Bv pseudoniem, titel etc.
contactinfo ContactInfo 0...1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de Persoon te contacteren.
geboortenaam String 0...1 Volledige naam vd persoon bij geboorte. De namen van een persoon kunnen id loop vd tijd wijzigen, bv kan de achternaam wijzigen door huwelijk. De oorspronkelijke naam wordt echter dikwijls ook nog gebruikt.
gebruikte voornaam String 0...1 Belangrijkste vd voornamen ve persoon.
geslacht Geslacht 1 Het feit of de persoon een man of een vrouw is. Link
heeft burgerlijke staat BurgerlijkeStaat 0...1 Burgerlijke staat vd Persoon.
heeft geboorte Geboorte 1 Verwijst naar de geboortegegevens vd persoon.
heeft inwonerschap Inwonerschap 0...* Inwonerschap vd persoon. De entiteit inwonerschap beschrijft het inwonerschap in meer detail (oa de jurisdictie waarbinnen het gedefinieerd is).
heeft nationaliteit Nationaliteit 0...* Nationaliteit vd persoon.
heeft overlijden Overlijden 0...1 Verwijst naar de overlijdensgegevens vd persoon.
heeft staatsburgerschap Staatsburgerschap 0...* Inwonerschap vd persoon. De entiteit staatsburgerschap beschrijft het staatsburgerschap in meer detail (oa de jurisdictie waarbinnen het gedefinieerd is).
heeftPersoonsrelatie Persoonsrelatie 0...* Relatie van een persoon (met een ander persoon).
inwonerschap Jurisdictie 0...* Jurisdictie waarbinnen het Inwonerschap vd persoon is gedefinieerd.
is hoofd van Gezin 0...1 Persoon die standaard het gezin vertegenwoordigt.
is lid van Gezin 0...* Persoon die tot een gezin behoort.
patroniem String 0...1 Achternaam gebaseerd op de voornaam vd vader ve persoon. Bv in Ijsland: Magnusdottir (dochter van Magnus).
staatsburgerschap Jurisdictie 0...* Jurisdictie waarbinnen het staatsburgerschap vd persoon is gedefinieerd.
volledige naam String 1 De volledige naam vd persoon, doorgaans de combinatie van voornamen en achternaam.
voornaam String 1...* Naam die een kind bij geboorte wordt gegeven. Onderscheidt het kind van de andere kinderen in de familie.

Persoonsgebeurtenis

Beschrijving
Belangrijke gebeurtenis ih leven ve persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum, land, plaats.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum DateTime 1 Datum waarop de gebeurtenis plaatsvond.
land Plaats 1 Land waar de gebeurtenis plaatsvond.
plaats Plaats 1 Plaats in het land waar de gebeurtenis plaatsvond.

Persoonsrelatie

Beschrijving
Relatie tussen twee of meer personen.
Gebruik
Typisch zijn dit burgerrechtelijke relaties (zie burgerlijke staat) maar niet noodzakelijk daartoe beperkt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is relatie met.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is relatie met Persoon 1 Persoon waarmee de persoon gerelateerd is.

Plaats

Beschrijving
Een ruimtelijk gebied of benoemde plaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, plaatsnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Geometrie 0...1 Geometrie van de plaats of het gebied.
plaatsnaam GeografischeNaam 1 Naam van de plaats of van het gebied.

Samenwonen

Beschrijving
Regeling waarbij twee personen die niet getrouwd zijn samenleven.
Gebruik
Kan, net als bv een huwelijk, de basis vormen van een gezin.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Staatburgerschap

Beschrijving
Juridische band ve persoon met een staat, waaraan bepaalde rechten en plichten verbonden zijn
Gebruik
Vloeit meestal voort uit de nationaliteit ve persoon. De rechten en plichten waarvan sprake zijn burgerrechten (vb godsdienstvrijheid) of van politieke (vb stemrecht) of sociale aard (bv recht op een uitkering).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: binnen jurisdictie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
binnen jurisdictie Jurisdictie 1 Jurisdictie waarbinnen het inwonerschap (ve persoon) is gedefineerd.

Staatsburger

Beschrijving
Persoon die juridisch verbonden is met een staat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Tijdelijk Inwoner

Beschrijving
Persoon die tijdelijk in een plaats of land woont.
Gebruik
Is een verblijfsrecht dat in principe enkel wordt toegekend omwille ve zeer specifieke reden bv werken of studeren. Exclusief personen met kort verblijf, bv als toerist.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verblijfplaats

Beschrijving
Plaats waar een persoon al dan niet tijdelijk woont of logeert.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: verblijfsadres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
verblijfsadres Adresvoorstelling 1 Plaats waar een persoon al dan niet tijdelijk woont of logeert.

Voogdij

Beschrijving
Situatie waarbij een persoon die optreedt als voogd ve ander persoon en in die hoedanigheid instaat voor deze persoon en zijn goederen.
Gebruik
Dit is bv het geval voor minderjarigen die hun ouders zijn verloren of voor meerderjarigen die hun verstandelijke vermogens zijn verloren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vreemdeling

Beschrijving
Persoon die niet de nationaliteit bezit vh land waar hij verblijft.
Gebruik
Daardoor kan de persoon geen staatsburger worden genoemd. In praktijk geniet de Vreemdeling als Inwoner een subset vd burgerrechten die een Staatsbutger wel heeft. Bv wel godsdienstvrijheid maar geen stemrecht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Gebruik
Bv als attribuut ve persoon of gebouw... De adresvoorstelling heeft niet enkel betrekking op Belgische adressen, ze kan gebruikt worden om buitenlandse adressen weer te geven (waar mogelijk andere adresaanduidingen dan huisnummer of busnummer worden gebruikt of waar adrescomponenten zoals adresgebieden voorkomen).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/persoon-basis.jsonld