Organisatie Basis

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Organisatie Basis. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het OSLO-Organisatie applicatieprofiel is een profiel op bestaande vocabularia mbt organisaties waaronder het OSLO-Organisatie vocabularium.

Normaal brengt een applicatieprofiel termen samen nodig voor een bepaalde toepassing (incl. bijkomende constraints zoals kardinaliteiten en codelijsten). In dit geval hebben we echter geen bepaalde toepassing voor ogen, dit is m.a.w. een basisprofiel. Het geeft aan welke termen binnen OSLO relevant geacht worden voor het uitwisselen van informatie over organisaties.

Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om organisaties te beschrijven maar ook geregistreerde organisaties en zeker publieke organisaties. Ook moet info over de vestigingen van een organisatie uitgewisseld kunnen worden. Aandacht is ook besteed aan de relatie van personen (en organisaties) met een organisatie, al dan niet in een bepaalde hoedanigheid. Tenslotte moet ook de levensloop van een organisatie gedocumenteerd kunnen worden, van oprichting tot stopzetting en de eventuele opeenvolging van organisaties in de tijd (bv. door fusie).

De kardinaliteiten zijn weinig restrictief, enkel het absolute minimum is verplicht. Wel komen er verplichte attributen bij voor bepaalde subklassen, bv. het registratienummer voor geregistreerde organisaties is verplicht, voor publieke organisaties is altijd een veranderingsgebeurtenis van het type oprichting noodzakelijk.

De waarden van de gebruikte codelijsten moeten grotendeels nog worden vastgelegd.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Contactinfo |

Entiteiten

Adresseerbaar Object

Beschrijving
Geografisch object dat met een adres kan worden geïdentificeerd.
Gebruik
Is abstract, ttz het type adresseerbaar object moet altijd worden opgegeven (vb gebouweenheid, perceel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft geregistreerde organisatie, heeft lidmaatschap, houdt, is hoofd van, is lid van, rapporteert aan.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft geregistreerde organisatie GeregistreerdeOrganisatie 0...* Verwijst naar de geregistreerde organisatie waarmee de agent geassocieerd is. Bvb een eenmanszaak die door een natuurlijk persoon wordt uitgebaat of een niet-geregistreerde organisatie die meerdere geregistreerde organisaties omvat.
heeft lidmaatschap Lidmaatschap 0...* Lidmaatschap van een agent (van een organisatie). Het lidmaatschap wordt meer in detail beschreven met de entiteit lidmaatschap.
houdt Positie 0...* Geeft aan welke positie een agent heeft (typisch bij de organisatie waar de positie is gedefinieerd).
is hoofd van Organisatie 0...* Verwijst naar de organisatie waaraan een agent aan het hoofd staat of leiding geeft.
is lid van Organisatie 0...* Niet nader bepaald lidmaatschap van een agent van een organisatie. Dekt elk type aansluiting of betrokkenheid van een agent bij een organisatie, niet enkel formeel lidmaatschap. Kan eventueel verder gespecialiseerd worden.
rapporteert aan Agent 0...* Verwijst naar de Agent waaraan de Agent verantwoording aflegt. Gecombineerd met Positie rapporteertAan-Positie kan het organogram vd Organisatie gedocumenteerd worden.

Formeel Kader

Beschrijving
Geheel van formele documenten dat regels, rechten, plichten ten aanzien van burgers, overheden, bedrijven etc beschrijft.
Gebruik
De documenten waarvan sprake zijn wetten, beleidsdocumenten, regulaties, contracten ed.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam TaalString 1 Naam vh formeel kader.

Formele Organisatie

Beschrijving
Een erkende organisatie, erkend in brede zin of meer specifiek in juridische zin met bijbehorende rechten en plichten.
Gebruik
Bvb een bedrijf,een vzw,een overheidsorgaan,een kerkgemeenschap.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fusie

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij twee organisaties samen een nieuwe organisatie vormen.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geregistreerde Organisatie

Beschrijving
Organisatie met een juridisch statuut vastgelegd door registratie. Vergelijk met een formele organisatie waarbij dit statuut ook op een andere manier verkregen kan zijn.
Gebruik
In België moeten oa volgende organisaties zich registreren: vennootschap (nv,bvba etc),eenmanszaak,overheidsorgaan,stichting… Bij registratie krijgt de organisatie een ondernemingsnummer en worden zijn gegevens ingevoerd in de KBO.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechtspersoonlijkheid, rechtstoestand, rechtsvorm, registratie, wettelijke naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheidtype 0...1 Geeft aan of de rechtspersoonlijkheid van de geregistreerde organisatie deze is van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon. Een rechtspersoon is een juridische constructie die een organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc). Vb privaatrechterlijke rechtspersonen: vennootschappen, vzw's etc.; vb publiekrechterlijke rechtspersonen: steden, gemeenten etc. Een feitelijke vereniging is in principe geen rechtspersoon maar wordt als ze geregistreerd is id KBO toch als dusdanig geklasseerd.
rechtstoestand Rechtstoestandtype 0...1 Status van de geregistreerde organisatie. Stemt in de KBO overeen met rechtstoestand, bvb normale toestand, gerechtelijk akkoord, opening faillissement etc.
rechtsvorm Rechtsvormtype 0...1 Juridisch statuut van de geregistreerde organisatie. Stemt in de KBO overeen met rechtsvorm, bvb NV, VZW, Stad/Gemeente, OCMW etc.
registratie Identificator 1 Identificator dat de organisatie verkreeg bij registratie. In de KBO is dit het ondernemingsnummer.
wettelijke naam TaalString 1 Wettelijk geregistreerde naam vd organisatie. Evt in verschillende talen.

Hoedanigheid

Beschrijving
Agent met een positie.
Gebruik
Laat een functie toe om te handelen,bv ihkv een dienstverlening (bv diversiteitsplan wordt opgemaakt door diversiteitsambtenaar).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo ContactInfo 0...* Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de hoedanigheid te contacteren.

Lidmaatschap

Beschrijving
Geeft de kenmerken weer vh lidmaatschap van een agent van een organisatie.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is lidmaatschap bij, lid, lid van tot, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is lidmaatschap bij Organisatie 1 Organisatie waarop het lidmaatschap (van een agent) betrekking heeft. Het lidmaatschap wordt meer in detail beschreven met de entiteit lidmaatschap.
lid Agent 1 Agent die lid is (van een organisatie). Het lidmaatschap wordt meer in detail beschreven met de entiteit lidmaatschap.
lid van tot Tijdsinterval 0...1 Periode waarin de agent lid was vd organisatie.
rol Rol 1 Rol die de agent vervult als lid van de organisatie.

Oprichting

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij een organisatie is opgericht.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: activiteit, alternatieve naam, beschrijving, classificatie, contactinfo, doel, heeft, heeft eenheid, heeft geregistreerde vestiging, heeft primaire vestiging, heeft suborganisatie, heeft vestiging, homepage, is geassocieerd met, is het resultaat van, is suborganisatie van, is veranderd door, logo, status, type, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
activiteit OrganisatieActiviteit 0...1 Type activiteit die door de organisatie wordt uitgeoefend. Specialisatie van het attribuut classificatie (naast type & status).
alternatieve naam TaalString 0...* Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bv commerciële naam, informele naam…
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de organisatie.
classificatie OrganisatieClassificatie 0...* Rangschikking van de organisatie in een classificatiesysteem.
contactinfo ContactInfo 0...* Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
doel TaalString 0...* Bestaansreden vd organisatie.
heeft Positie 0...* Verwijst naar een positie in de organisatie.
heeft eenheid OrganisatieEenheid 0...* Verwijst naar een organisatie-eenheid die deel uitmaakt van de organisatie, bv een afdeling.
heeft geregistreerde vestiging Vestiging 0...* Verwijst naar de wettelijk geregistreerde vestiging van de organisatie. Is voor een formele organisatie doorgaans verplicht. In België verplicht voor een geregestreerde organisatie en geregistreerd in de KBO.
heeft primaire vestiging Vestiging 0...* Verwijst naar de belangrijkste vestiging van de organisatie, niet noodzakelijk het formele hoofdkwartier maar wel de vestiging waarop de organisatie standaard kan worden gecontacteerd.
heeft suborganisatie Organisatie 0...* Organisatie die dochter of onderdeel is van de organisatie. Wordt gebruikt om een hiërarchie van organisaties te documenteren.
heeft vestiging Vestiging 0...* Verwijst naar een plek waar de organisatie op een of andere manier, desnoods indirect, aanwezig is. Indirect bvb een virtueel kantoor waarvan de locatie niet rechtstreeks achterhaald kan worden (bv postbus). In België mogen in de KBO geregistreerde organisaties enkel fysieke locaties als vestiging registreren.
homepage String 0...1 Adres vd homepage van de website vd organisatie.
is geassocieerd met Organisatie 0...* Niet nader bepaalde relatie met een andere organisatie. Bv om subsidiëring of bevooradingsketens te documenteren. Dient in dat geval verder gespecialiseerd te worden.
is het resultaat van Veranderingsgebeurtenis 0...* Verwijst naar het veranderingsmoment dat tot de huidige organisatie heeft geleid. Voor een publieke organisatie is een verwijzing naar een veranderingsmoment vh type oprichting verplicht. Dit wordt uitgedrukt dmv de constraint verplichtIndienPubliekeOrganisatie. Merk op dat deze relatie zinloos is als het veranderingsmoment een stopzetting is (de organisatie kan niet het resultaat zijn van zijn eigen stopzetting).
is suborganisatie van Organisatie 0...* Organisatie die deze organisatie omvat. Wordt gebruikt om een hiërarchie van organisaties te documenteren.
is veranderd door Veranderingsgebeurtenis 0...* Verwijst naar het veranderingsmoment dat deze organisatie heeft veranderd. Als het veranderingsmoment bv een stopzetting is hield de organisatie daarna op met bestaan. Merk op dat deze relatie zinloos is als het veranderingsmoment een oprichting is (de organisatie bestond nog niet en kan dus niet veranderd zijn tgv de oprichting).
status OrganisatieStatus 0...* Toestand vd organisatie. Specialisatie van classificatie (naast type & activiteit).
type OrganisatieType 0...* Soort organisatie. Specialisatie van classificatie (naast activiteit & status).
voorkeursnaam TaalString 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Organisatie-eenheid

Beschrijving
Een organisatie zoals een afdeling of dienst die deel uitmaakt van de grotere organisatie en zijn bestaansreden daaraan ontleent. Heeft geen juridische status op zich.
Gebruik
Organisatie-eenheden kunnen groot en complex zijn en bestaan uit andere organisatie-eenheden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is eenheid van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is eenheid van Organisatie 1 Organisatie waarvan de organisatie-eenheid deel uitmaakt.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon. Tegenhanger is de rechtspersoon, een juridische constructie die een private of publieke organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft standplaats.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft standplaats Vestiging 0...* Verwijzing naar een vestiging waar een persoon gestationeerd is.

Plaats

Beschrijving
Een ruimtelijk gebied of benoemde plaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, plaatsnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Geometrie 0...1 Geometrie van de plaats of het gebied.
plaatsnaam GeografischeNaam 1 Naam van de plaats of van het gebied.

Positie

Beschrijving
Functie binnen een organisatie, kan bestaan los vd persoon of personen die ze invult.
Gebruik
Laat ook toe om ambsthalve posities weer te geven. Zo is een minister automatisch lid vd regering,ongeacht door welke persoon deze functie wordt uitgeoefend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is positie in, rapporteert aan, rol, wordt ingevuld door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is positie in Organisatie 0...* Organisatie waar de positie bestaat.
rapporteert aan Positie 0...* Verwijst naar de positie waaraan een positie verantwoording aflegt. Gecombineerd met Agent-rapporteertAan-Agent kan het organogram vd organisatie gedocumenteerd worden.
rol Rol 1 Geeft de aard weer vd functie.
wordt ingevuld door Agent Geeft aan welke agent een positie heeft (typisch bij de organisatie waar de positie is gedefinieerd).

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector, ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
werkingsgebied Plaats 0...* Administratief gebied dat de Publieke Organisatie dekt.

Samenwerkingsverband

Beschrijving
Samenwerking tussen twee of meer organisaties bv ihkv een project.
Gebruik
Is normaal gezien geen formele organisatie en ook geen organisatie-eenheid. Heeft doorgaans een kortere levensduur dan de organisaties in het verband. Alternatieve benamingen: project, consortium.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Splitsing

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij uit één organisatie twee organisaties worden gevormd.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Stopzetting

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij een organisatie is stopgezet.
Gebruik
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: reden stopzetting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
reden stopzetting StopzettingType 0...1 Reden waarom de organisatie is stopgezet. Bvb pensionering, faillissement…

Veranderingsgebeurtenis

Beschrijving
Gebeurtenis waardoor een organisatie een belangrijke wijziging ondergaat zoals een fusie of een herstructurering.
Gebruik
Is bedoeld voor situaties waarbij de de resulterende organisatie zodanig verschilt van de oorspronkelijke dat ze beschouwd kan worden als een nieuwe organisatie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum, heeft oorspronkelijke organisatie, heeft resulterende organisatie, vindt plaats binnen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum DateTime 1 Datum waarop de gebeurtenis plaatsvond. Zie bv Time and date & Recurring and partial dates van https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/#h3_xsd-datatypes
heeft oorspronkelijke organisatie Organisatie 0...* Organisatie voor deze de verandering onderging. Merk op dat deze relatie zinloos is als het veranderingsmoment een oprichting is (een oprichting is geen verandering aan bestaande organisatie).
heeft resulterende organisatie Organisatie 0...* Organisatie die uit de verandering voortkwam. Merk op dat deze relatie zinloos is als het veranderingsmoment een stopzetting is (een stopzetting kan niet tot een nieuwe organisatie leiden).
vindt plaats binnen FormeelKader 0...* Verwijst naar het formeel kader dat tot het veranderingsmoment heeft geleid. Indien het veranderingsmoment betrekking heeft op het oprichten van een publieke organisatie is dit attribuut verplicht. Dit wordt uitgedrukt dmv de constraint verplichtIndienOprichtingPubliekeOrganisatie.

Vervanging

Beschrijving
Gebeurtenis waarbij een organisatie wordt vervangen door een andere.
Gebruik
Bvb doorstart ve bedrijf na technisch faillissement.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vestiging

Beschrijving
Een kantoor of ander pand waar een organisatie gevestigd is. Organisaties kunnen over meerdere vestigingen verspreid zijn en vestigingen kunnen op meerdere locaties slaan.
Gebruik
Meestal zal de vestiging een fysieke locatie zijn. Niet-fysieke locaties worden echter niet uitgesloten, bv een virtueel kantoor met bijbehorend postnummer en telefonische receptie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, vestigingsadres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit AdresseerbaarObject 0...* Adresseerbaar object dat met de vestiging overeenstemt.
vestigingsadres ContactInfo 0...1 Adres vd vestiging. Kan email, telefoon en ook adres zijn (in welk geval ook niet-fysieke adressen mogelijk zijn).

Datatypes

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/organisatie-basis.jsonld