Openbaar Domein (Applicatieprofiel)

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Openbaar Domein (Applicatieprofiel). Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een basis applicatieprofiel op het OSLO Openbaar Domein Vocabularium.

Het conceptueel informatiemodel vormt de basis voor de uitwisseling van inventarisatiegegevens met betrekking tot het openbaar domein. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars en databankbeheerders om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities, het basis applicatieprofiel brengt deze termen samen in een generieke specificatie voor gegevensuitwisseling.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Kandidaat Standaard en werd uitgegeven op 2020-06-18.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Contactinfo | Geografische Naam | Geometrie | Getal | Kwantitatieve Waarde | Lijnstring | Polygoon | Punt | Relatie Object | Standaard Eenheid |

Entiteiten

Begroeid Voorkomen

Beschrijving
De ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien.
Subklasse van
Terrein Voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drassigheid, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drassigheid DrassigheidWaarde 0..1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
soortcode GBIFcode 0..* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands TaalString 0..* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Code 0..* De wetenschappelijke soortnaam.

Collectie

Beschrijving
Een verzameling van individuele objecten waartussen een functionele relatie bestaat.
Gebruik
Bijvoorbeeld, alle objecten op het openbaar domein die bij een verkeersplateau horen maar niet noodzakelijk een rechtstreekse ruimtelijke relatie hebben.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat Fysiek Object 0..* Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie.
titel String 1 Een titel voor de collectie.

Deel

Beschrijving
Homogeen gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige hoofdfunctie en fysiek voorkomen.
Subklasse van
Fysiek Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte Kwantitatieve Waarde 0..1 De afmeting van het object.
voorkomen Fysiek Voorkomen 1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerdeel.

Element

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak.
Subklasse van
Fysiek Object
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fysiek Object

Beschrijving
De hoofdklasse waar alle objecten die geïnventariseerd kunnen worden van afgeleid worden.
Subklasse van
Object, Ding
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, eigenaar, einddatum, geometrie, nauwkeurigheid, niveau, relatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0..1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 0..1 Instantie die instaat voor het beheer van het object. Tot op team- of dienstniveau.
eigenaar Organisatie 0..1 De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object.
einddatum DateTime 0..1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
nauwkeurigheid Nauwkeurigheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0..1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
relatie Relatie Object 0..* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.

Fysiek Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het fysieke voorkomen van het object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gebied

Beschrijving
Een ruimte met daarin objecten in de openbare ruimte die samen een hoofdfunctie hebben.
Gebruik
De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (Informatie Vlaanderen): "Ruimte die ten dienste staat van iedereen (algemeen belang), zonder beperking naar specifieke gemeenschappen. De openbare ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk". Voorbeeld: een stadspark is parkzone, om hiermee aan te duiden dat de zone is ontworpen is om recreatie en natuur samen te laten plaatsvinden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, eigenaar, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0..1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 0..1 Instantie die instaat voor het beheer van het gebied. Tot op team- of dienstniveau.
eigenaar Organisatie 0..1 De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het gebied.
einddatum DateTime 0..1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam Geografische Naam 0..* Een naam voor het gebied.

Infrastructuurelement

Beschrijving
Individueel object op het Openbaar Domein dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Element
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Materialen 0..* Materiaal waar het object uit vervaardigd is. Als mogelijke waarden voor dit attributen verwijzen we naar de materialen thesaurus van Onroerend Erfgoed: https://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/MATERIALEN Link

Onbegroeid Voorkomen

Beschrijving
Fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is.
Subklasse van
Terrein Voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, contactinfo, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam String 0..1 Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bijvoorbeeld een commerciële naam of informele naam.
contactinfo Contactinfo 0..1 Informatie zoals email, telefoon ... die toelaat de Organisatie te contacteren.
voorkeursnaam String 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Terrein Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel.
Subklasse van
Fysiek Voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels Aantal Obstakels 0..1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0..1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken, ... dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

Terreindeel

Beschrijving
Zichtbare laag van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'.
Subklasse van
Deel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte, voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Kwantitatieve Waarde 0..1 De breedte van het object. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte Kwantitatieve Waarde 0..1 De lineare grootte van het object.
voorkomen Terrein Voorkomen 1 Het voorkomen van het terreindeel.

Vegetatie Element

Beschrijving
Solitaire plant in de ruimte.
Subklasse van
Element, Taxon
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Kwantitatieve Waarde 0..1 De hoogte van het object zelf. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
soortcode GBIFcode 1..* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands TaalString 0..* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Code 1..* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Water Voorkomen

Beschrijving
Fysiek voorkomen van het oppervlak bestaande uit water.
Subklasse van
Fysiek Voorkomen
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterdeel

Beschrijving
Gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de tijdelijke of permanente aanwezigheid van oppervlaktewater, met een bepaalde hieraan verbonden functie
Gebruik
GRB Lexicon: Definitie Watergang
Subklasse van
Deel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkomen Water Voorkomen 1 Verwijst naar het voorkomen van het waterdeel.

Datatypes

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, beschikbaarheid, contactnaam, email, fax, openingsuren, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0..1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter...
adres Adresvoorstelling 0..1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0..1 Periode waarin contact kan worden opgenomen. Bv aanduiding van het seizoen waarin contact kan worden opgenomen. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.
contactnaam String 0..1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
email String 0..1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0..1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
openingsuren GetypeerdeString 0..1 Uren waarbinnen contact kan worden opgenomen. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als contact kan worden opgenomen tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag en tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
telefoon String 0..1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0..1 Website waarnaar men kan surfen.

Geografische Naam

Beschrijving
Benaming toegekend aan of gebruikt voor een geografisch object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Getal

Beschrijving
Aanduiding van een hoeveelheid.
Gebruik
In praktijk de primitieve datatypes waarmee een hoeveelheid kan worden aangeduid,zie xsd datatypes float,double,decimal,integer etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kwantitatieve Waarde

Beschrijving
Aanduiding van de kwantiteit van een bepaald kenmerk van een object.
Gebruik
Bv de hoogte van een object,het gewicht,de temperatuur etc. Het gaat om een kenmerk dat numeriek uitgedrukt kan worden en in een bepaalde eenheid. Kwalitatieve aanduidingen zoals hoog,laag ed vallen hier dus niet onder.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid, standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid String 0..1 De eenheid waarin de waarde is uitgedrukt. Te gebruiken als geen standaard eenheid gekend is.
standaard eenheid Standaard Eenheid 0..1 De gestandaardiseerde eenheid waarin de waarde is uitgedrukt.
waarde Getal 1 Getal waarmee de kwantiteit van het kenmerk kan worden uitgedrukt.

Lijnstring

Beschrijving
Curve met lineaire interpolatie tussen de punten. Elk opeenvolgend paar punten vormt een lijnsegment. De lijnstring heeft ten minste twee punten.
Gebruik
Een curve is een 1-dimensioneel geometrisch object gedefinieerd als een sequentie van punten. De interpolatie kan op verschillende manieren gebeuren (bv lineair bij een lijnstring).
Subklasse van
Geometrie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Polygoon

Beschrijving
Oppervlak bestaande uit 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen. Elke binnengrens vormt een gat in de polygoon.
Gebruik
De grenzen zijn zgn lineaire ringen, ttz het zijn gesloten (niet zelfsnijdende) lijnstringen. De buitengrens wordt onderscheiden vd binnengrens door resp de kloksgewijze en tegenkloksgewijze richting waarin de ring loopt.
Subklasse van
Geometrie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Punt

Beschrijving
Een 0-dimensioneel geometrisch object dat een bepaalde locatie in een coördinaatruimte voorstelt. Heeft een x-coördinaat en een y-coördinaat. Kan ook een z-coördinaat (hoogte) en een m-coördinaat (afstand langs een curve) hebben.
Subklasse van
Geometrie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Relatie Object

Beschrijving
Object dat dient om vanuit een beheerobject naar te verwijzen.
Gebruik
Voorbeeld: een bepaalde GRACHT wordt in dit geval gedefinieerd door te verwijzen naar een relatieobject met volgende eigenschappen: UUID = 289130, bronNaam = GRB
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bronnaam, uuid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bronnaam String 1 De naam van de bron.
uuid String 1 Een globaal unieke identificator voor het object.

Standaard Eenheid

Beschrijving
Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.
Gebruik
Datatype kan een URI zijn of een GetypeerdeString. In het eerste geval wordt verwezen naar op het web gepubliceerde eenheden, bij voorkeur deze van qudt, bv http://qudt.org/vocab/unit/M voor meter. In het geval van een GetypeerdeString gaat de voorkeur naar de UCUM-codes, bv "km/h"^^http://w3id.org/lindt/custom_datatypes#ucumunit.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/openbaar-domein/kandidaatstandaard/2020-06-18/context/openbaar-domein-ap.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/openbaar-domein/kandidaatstandaard/2020-06-18/shacl/openbaar-domein-ap-SHACL.ttl