Openbaar Domein

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Openbaar Domein. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een basis applicatieprofiel op het OSLO Openbaar Domein Vocabularium.

Het conceptueel informatiemodel vormt de basis voor de uitwisseling van inventarisatiegegevens met betrekking tot het openbaar domein. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars en databankbeheerders om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities, het basis applicatieprofiel brengt deze termen samen in een generieke specificatie voor gegevensuitwisseling.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Begroeid Voorkomen | Collectie | Deel | Element | Fysiek Voorkomen | Gebied | Infrastructuurelement | Object | Organisatie | Terrein Voorkomen | Terreindeel | Vegetatie Element | Water Voorkomen | Waterdeel |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Geometrie | Lijnstring | Polygoon | Punt | Relatie Object |

Entiteiten

Begroeid Voorkomen

Beschrijving
De ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: drassigheid, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
drassigheid DrassigheidWaarde 0...1 Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden. Link
soortcode GBIFcode 0...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands GBIFcode 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam GBIFcode 0...* De wetenschappelijke soortnaam.

Collectie

Beschrijving
Een verzameling van individuele objecten waartussen een functionele relatie bestaat.
Gebruik
Bijvoorbeeld, alle objecten op het openbaar domein die bij een verkeersplateau horen maar niet noodzakelijk een rechtstreekse ruimtelijke relatie hebben.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat FysiekObject 0...* Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie.
titel String 1 Een titel voor de collectie.

Deel

Beschrijving
Homogeen gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige hoofdfunctie en fysiek voorkomen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: oppervlakte, voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
oppervlakte Double 0...1 De afmeting van het object in vierkante meter.
voorkomen FysiekVoorkomen 1 Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerdeel.

Element

Beschrijving
Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Fysiek Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het fysieke voorkomen van het object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Gebied

Beschrijving
Een ruimte met daarin objecten in de openbare ruimte die samen een hoofdfunctie hebben.
Gebruik
De openbare ruimte wordt geïnterpreteerd zoals aangegeven in het GRB lexicon (Informatie Vlaanderen): "Ruimte die ten dienste staat van iedereen (algemeen belang), zonder beperking naar specifieke gemeenschappen. De openbare ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk". Voorbeeld: een stadspark is parkzone, om hiermee aan te duiden dat de zone is ontworpen is om recreatie en natuur samen te laten plaatsvinden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, eigenaar, einddatum, geometrie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 0...1 Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied.
eigenaar Organisatie 0...1 De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het gebied.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheergebied uit gebruik wordt genomen.
geometrie Polygoon 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald gebied.
naam GeografischeNaam 0...* Een naam voor het gebied.

Infrastructuurelement

Beschrijving
Individueel object op het Openbaar Domein dat niet vegetatief is
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: materiaal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
materiaal Materialen 0...* Materiaal waar het object uit vervaardigd is. Link

Object

Beschrijving
De hoofdklasse waar alle objecten die geïnventariseerd kunnen worden van afgeleid worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begindatum, beheerder, eigenaar, einddatum, geometrie, nauwkeurigheid, niveau, relatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begindatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen.
beheerder Organisatie 0...1 Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het object.
eigenaar Organisatie 0...1 De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object.
einddatum DateTime 0...1 Datum waarop de huidige versie van het beheerobject uit gebruik wordt genomen.
geometrie Geometrie 1 De geometrie overeenkomstig met een bepaald object.
nauwkeurigheid Nauwkeurigsheidsklassen 1 De precisie waarmee het object opgemeten werd. Link
niveau Integer 0...1 Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. Negatieve waarden worden geassocieerd met ondergronds en positieve waarden met bovengronds. Nul wordt beschouwd als een absolute waarde om het maaiveld aan te duiden.
relatie RelatieObject 0...* Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. Bijvoorbeeld een verwijzing naar een object uit het wegenregister of grootschalig referentiebestand.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als agent. Een organisatie heeft
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve naam, contactinfo, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve naam String 0...1 Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bijvoorbeeld een commerciële naam of informele naam.
contactinfo Contactinfo 0...1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de Organisatie te contacteren.
voorkeursnaam String 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Terrein Voorkomen

Beschrijving
Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: obstakels, talud.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
obstakels Boolean 0...1 Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen
talud TaludWaarde 0...1 Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. Naar GRB-skeletaanvulling detail - WTO1: Teen verharde talud; WTO2: Kruin verharde talud; WTO3: Teen onverharde talud; WTO4: Kruin onverharde talud Link

Terreindeel

Beschrijving
Gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel'
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: breedte, lengte, voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
breedte Double 0...1 De breedte van het object in meter. In geval van een ongelijkmatige breedte wordt de gemiddelde breedte opgenomen.
lengte Double 0...1 De lineare grootte van het object in meter.
voorkomen TerreinVoorkomen 1 Het voorkomen van het terreindeel.

Vegetatie Element

Beschrijving
Solitaire plant in de ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: hoogte, plantdatum, soortcode, soortnaam Nederlands, wetenschappelijke soortnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
hoogte Double 0...1 De hoogte van het object zelf, in meter. Niet te verwarren met de hoogte ten opzichte van de zeespiegel zoals gebruikt voor hoogtemeting, bijvoorbeeld Tweede Algemene Waterpassing (TAW).
plantdatum DateTime 1 De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
soortcode GBIFcode 1...* Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. De soortcode wordt opgenomen onder de vorm van de 'GBIF Key'. Link
soortnaam Nederlands LangString 0...* Soortnaam in het Nederlands.
wetenschappelijke soortnaam Concept 1...* De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element.

Water Voorkomen

Beschrijving
Fysiek voorkomen van het oppervlak bestaande uit water
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Waterdeel

Beschrijving
Gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de tijdelijke of permanente aanwezigheid van oppervlaktewater, met een bepaalde hieraan verbonden functie
Gebruik
GRB Lexicon: Definitie Watergang
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkomen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkomen WaterVoorkomen 1 Verwijst naar het voorkomen van het waterdeel.

Datatypes

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Lijnstring

Beschrijving
Curve met lineaire interpolatie tussen de punten. Elk opeenvolgend paar punten vormt een lijnsegment. De lijnstring heeft ten minste twee punten.
Gebruik
Een curve is een 1-dimensioneel geometrisch object gedefinieerd als een sequentie van punten. De interpolatie kan op verschillende manieren gebeuren (bv lineair bij een lijnstring).
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Polygoon

Beschrijving
Oppervlak bestaande uit 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen. Elke binnengrens vormt een gat in de polygoon.
Gebruik
De grenzen zijn zgn lineaire ringen, ttz het zijn gesloten (niet zelfsnijdende) lijnstringen. De buitengrens wordt onderscheiden vd binnengrens door resp de kloksgewijze en tegenkloksgewijze richting waarin de ring loopt.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Punt

Beschrijving
Een 0-dimensioneel geometrisch object dat een bepaalde locatie in een coördinaatruimte voorstelt. Heeft een x-coördinaat en een y-coördinaat. Kan ook een z-coördinaat (hoogte) en een m-coördinaat (afstand langs een curve) hebben.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Relatie Object

Beschrijving
Object dat dient om vanuit een beheerobject naar te verwijzen.
Gebruik
Voorbeeld: een bepaalde GRACHT wordt in dit geval gedefinieerd door te verwijzen naar een relatieobject met volgende eigenschappen: UUID = 289130, bronNaam = GRB
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bronnaam, uuid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bronnaam String 1 De naam van de bron.
uuid String 1 Een globaal unieke identificator voor het object.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/openbaar-domein.jsonld