Mobiliteit: Trips & Aanbod (Applicatieprofiel)

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Mobiliteit: Trips & Aanbod (Applicatieprofiel). Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het applicatieprofiel OSLO-Mobiliteit: Trips en Aanbod toont hoe termen uit het overeenstemmend vocabularium gebruikt moeten worden om gegevens uit te wisselen over 1) door personen uitgevoerde reizen en 2) de mobiliteitsdiensten die ze daarvoor ter beschikking hebben.

Met deze gegevens kunnen mobiliteitsvraag en -aanbod beter op elkaar afgestemd worden, bv. door aggregatie en analyse van trip- en aanboddata. Het uiteindelijk doel is het realiseren van een verhoogde basisbereikbaarheid o.a. door middel van intermodaal vervoer.

Het model bestaat uit een deel dat de reis beschrijft en de daaraan gerelateerde route, en een deel dat de mobiliteitsdienst en de bijbehorende concepten modelleert, incl. het transportnetwerk waarvan gebruik wordt gemaakt om de diensten en ultiem de reis te kunnen realiseren.

De entiteit Reiziger beschrijft (anoniem) de persoon die de Reis onderneemt. Hierbij wordt rekening gehouden met persoonlijke en situationele Kenmerken en Voorkeuren. Een Reiziger kan eventueel vergezeld worden door medereizigers. Een Reis kan deel uitmaken van een grotere Reis, die bv. is samengesteld uit een heen- en een terugreis.

Aan een Reis zijn Routes verbonden. Zo zijn er de mogelijke Routes die bv. door een Routeplanner worden voorgesteld en de uiteindelijk daaruit gekozen Route. Er kunnen meerdere gekozen Routes zijn indien de Reiziger zijn Route wijzigt als de Reis al is aangevangen. Ten slotte is er nog de effectief uitgevoerde Route.

Een Route is een opeenvolging van Routesegmenten waarbij een segment het deel van de Route voorstelt dat met hetzelfde vervoermiddel wordt afgelegd. Zo kan een Reis bv. bestaan uit een segment gerealiseerd met de auto, een tweede segment met de trein, en een laatste segment te voet. Een Overstap tussen twee dezelfde vervoermiddelen (bv. van de ene trein op de andere) zal ook twee Routesegmenten creëren. De klasse Routeknoop beschrijft het begin- en eindpunt van het Routesegment. De klasse Overstap kan gebruikt worden om Reizen eenvoudiger te beschrijven. Bv. de afgelegde weg van perron 2 naar perron 8 kan beschreven worden als een volwaardig Routesegment of beknopter gemodelleerd worden als een Overstap.

Een Reis wordt vastgelegd door één of meerdere Boekingen waarbij de Reiziger de nodige Vervoersbewijzen verkrijgt voor de Mobiliteitsdiensten waarvan hij gebruik maakt. Een Boeking kan mogelijk een Reservatie inhouden van een bepaalde Resource, bv. een parkeerplaats, een zitplaats op een trein etc. Een Reiziger kan echter ook op voorhand al over de nodige Vervoersbewijzen beschikken zoals in het geval van een abonnement of een tienrittenkaart.

De Mobiliteitsdienst neemt een centrale rol op in het model en beschrijft wat de Aanbieder in huis heeft om de verplaatsing van personen tussen locaties mogelijk te maken. Dat kunnen lijndiensten of deelsteps zijn, maar evengoed parkeerplaatsen of fietspompen. Een Mobiliteitsdienst kan andere Mobiliteitsdiensten omvatten, bv. in het geval van een MaaS-aanbieder die verschillende diensten integreert tot één dienst, maar ook bij een Aanbieder die zijn diensten beschrijft op verschillende granulariteitsniveaus (bv. op een hoog niveau, de dienst "deelmobiliteit in Vlaanderen" en op een lager niveau, de diensten "deelauto's in Antwerpen" en "deelfietsen in Gent").

Een Mobiliteitsdienst wordt uitgevoerd door een Uitvoerder (dikwijls maar niet altijd gelijk aan de Aanbieder), en heeft een zekere Toegankelijkheid en Beschikbaarheid. Een Mobiliteitsdienst wordt doorgaans aangeboden binnen een bepaald Formeel Kader zoals een wet, en heeft middels een Licentie de nodige toestemming verkregen om te mogen opereren in een bepaald gebied. Een Mobiliteitsdienst beschikt over een aantal Resources (bv. parkeerplaatsen bij een carpoolparking, zitplaatsen op een trein, auto’s in het geval van autodelen etc.).

Het Transportnetwerk, ten slotte, bestaat uit verschillende Transportobjecten. In het bijzonder beschrijven we Transportconnecties, Transportknopen (zoals haltes, stations etc.) en Transportgebieden (zoals mobipunten, dropzones etc.). We maakten hierbij gebruik van het vocabularium OSLO-Transportnetwerk.

Enumeraties worden in principe buiten het applicatieprofiel beschreven, de in het diagram weergegeven enumeratiewaarden zijn dus illustratief.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel heeft status Erkende Standaard en werd uitgegeven op 2020-04-23.

Informatie over het gevolgde proces en de beslissingen om tot deze specificatie te komen zijn beschikbaar in het standaardenregister.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

De conformiteit voor applicatieprofielen is hier te vinden.

Entiteiten

Aanbieder

Beschrijving
Geregistreerde Organisatie die Mobiliteitsdiensten aanbiedt.
Gebruik
Onder een Geregistreerde Organisaties verstaan we een Organisatie met een juridisch statuut (vastgelegd door registratie), bv NV, VZW...
Subklasse van
Geregistreerde Organisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo, registratie, voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo Contactinfo 0..* Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
registratie Identificator 1 Identificator die de organisatie verkreeg bij registratie. In de KBO is dit het ondernemingsnummer.
voorkeursnaam Taalstring 1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Boeking

Beschrijving
Het vastleggen van een Reis door aankoop van een Vervoersbewijs en/of het reserveren van een Resource.
Gebruik
Bv het aankopen van een treinticket of het reserveren van een zitplaats op de trein.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum, prijs, reis, resource, status, vervoersbewijs.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum DateTime 1 Tijdstip waarop de Boeking is gebeurd. Dit tijdstip ligt typisch voor het vertrektijdstip van de Reis.
prijs Geldbedrag 0..1 Prijs die voor de geboekte Reis of gereserveerde Resource is betaald.
reis Reis 1 Reis die geboekt wordt.
resource Resource 0..* Resource die is gereserveerd.
status Boekingstatus 0..1 Status van de Boeking. Bv of de Boeking nog hangende is of reeds bevestigd. Link
vervoersbewijs Vervoersbewijs 0..* Vervoersbewijs voor de geboekte Reis.

Formeel Kader

Beschrijving
Geheel van formele documenten dat regels, rechten, plichten ten aanzien van burgers, overheden, bedrijven etc beschrijft.
Gebruik
De documenten waarvan sprake zijn wetten, beleidsdocumenten, regulaties, contracten ed.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, is gerelateerd aan, naam, toepassingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Taalstring 0..1 Beschrijving van het formeel kader.
is gerelateerd aan Formeel Kader 0..* Ander formeel kader dat met het formeel kader verband houdt.
naam Taalstring 1 Naam vh formeel kader.
toepassingsgebied Plaats 0..* Het geografisch bereik vh formeel kader. Maw of bvb Europees, nationaal, lokaal is.

Kenmerk

Beschrijving
Eigenschap van de Reiziger.
Gebruik
Bv leeftijd, beperking, rijbewijs.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Reizigerskenmerk 1 Aard van het Kenmerk van de Reiziger. Link
waarde Waarde 1 Waarde van het Kenmerk van de reiziger.

Licentie

Beschrijving
Formele toestemming om een Mobiliteitsdienst aan te bieden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: periode, toepassingsgebied, verkregen binnen, vervoersautoriteit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
periode Periode 1 Periode waarvoor de Licentie geldt.
toepassingsgebied Plaats 1..* Gebied of Plaats waarbinnen de Licentie geldt.
verkregen binnen Formeel Kader 0..* Formeel Kader waarbinnen de Licentie is verkregen. Bv de set van criteria waaraan een Mobiliteitsdienst moet voldoen.
vervoersautoriteit Publieke Organisatie 1 Publieke Organisatie verantwoordelijk voor het verkeersmanagement of de planning, controle of het beheer van een bepaald vervoersnetwerk of vervoerswijze, of beide, die onder haar territoriale bevoegdheid vallen.
Beschrijving
Curvilineair netwerkelement dat twee posities verbindt en een homogeen pad in het Netwerk vertegenwoordigt. De verbonden posities worden voorgesteld door Knopen.
Subklasse van
GeneriekeLink
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometriemiddellijn.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometriemiddellijn Lijnstring 1 Geometrie van de midellijn van de Link.

Mobiliteitsdienst

Beschrijving
Dienstverlening die verplaatsingen van Personen tussen Locaties mogelijk maakt.
Gebruik
Hieronder verstaan we zowel klassieke mobiliteitsdiensten zoals openbaar vervoer (typisch aangeboden als lijndienst, bv metrolijn 5 in Brussel), maar ook deelvervoer zoals free floating deelsteps (bv deelsteps in grote steden).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanbieder, aandrijving, aangeboden binnen, beschikbaar op, beschikbaarheid, licentie, naam, omvat, prijsplan, resource, ruimtelijke dekking, toegankelijkheid, type, uitgevoerd door, vervoermiddel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanbieder Aanbieder 1 De aanbieder van de Mobiliteitsdienst.
aandrijving Aandrijftype 0..* Aandrijving van het vervoermiddel waarmee of waarvoor de Mobiliteitsdienst doorgaans wordt georganiseerd. Link
aangeboden binnen Formeel Kader 0..* Formeel Kader waarbinnen de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden. Bv Besluit waarin de criteria voor het vergunnen van een Mobiliteitsdienst zijn opgesomd.
beschikbaar op Transportobject 0..* Transportobject waarop de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden. Bv P+R wordt aangeboden op parking van station, deelfiets+trein aangeboden in combipunt.
beschikbaarheid Beschikbaarheid 0..* Beschikbaarheid van de Mobiliteitsdienst. Bv dienstregeling of openingsuren.
licentie Licentie 0..* Licentie waaronder de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden.
naam Taalstring 1 Naam van de Mobiliteitsdienst.
omvat Mobiliteitsdienst 0..* Meer specifieke Mobiliteitsdiensten waaruit de Mobiliteitsdienst is samengesteld. Bv openbaar vervoer in Brussel aangeboden door de MIVB bestaat uit een aantal metrolijnen bv lijn 5 Erasmus-Herman-Debroux.Of een MAAS-aanbieder integreert meerdere diensten, bv openbaar vervoer en deelvervoer.
prijsplan Prijsplan 0..* Prijsplan van de Mobiliteitsdienst.
resource Resource 0..* Resource waarover de Mobiliteitsdienst beschikt. We beperken ons hier tot Resources die een Reiziger kan reserveren voor het uitvoeren van zijn Reis, bv wel de zitplaats op een trein maar niet de trein waarmee de Mobiliteitsdienst wordt gerealiseerd.
ruimtelijke dekking Plaats 0..* Gebied of Plaats waarbinnen de Mobiliteitsdienst wordt aangeboden. Bv Brussels Gewest, Antwerpen...
toegankelijkheid Toegankelijkheid 0..* Toegankelijkheid van de Mobiliteitsdienst. Bv of de Mobiliteitsdienst toegankelijk is voor personen met een beperking.
type Dienstverleningtype 1..* Aard van de mobiliteitsdienst. Bv openbaar vervoer, parking etc. Combinaties zijn mogelijk, bv collectief vervoer & openbaar vervoer (bv NMBS), individueel vervoer & privé vervoer (taxi's)... Link
uitgevoerd door Uitvoerder 1..* Uitvoerder van de Mobiliteitsdienst. Kan verschillen van de Aanbieder.
vervoermiddel Vervoermiddel 0..* Vervoermiddel waarmee of waarvoor de Mobiliteitsdienst doorgaans wordt georganiseerd. Bv metro, tram, bus voor de MIVB. Bv auto, fiets voor parking Coovi. Link

Overstap

Beschrijving
Logische verbinding tussen twee Routeknopen.
Gebruik
Bedoeld om de overgang tussen twee Routesegmenten te beschrijven indien deze niet zelf door een Routesegment wordt voorgesteld. Men kan overstappen tussen twee dezelfde Routeknopen (bv overstap van de ene trein op de andere in hetzelfde station) of tussen twee verschillende (bv overstap van de parking bij het station naar - de perrons van - het station).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandrijving, gerealiseerd op, overstaptijd, routeknoop (source), routeknoop (target), vervoermiddel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandrijving Aandrijftype 0..1 Aandrijving van het vervoermiddel waarmee de Overstap gebeurt. Link
gerealiseerd op Transportobject 0..1 Transportobject waarmee de Routeconnectie samenvalt. Bv de halte waar men overstapt tussen twee metrolijnen, het Adresgebied waarbinnen men overstapt tussen twee vervoersmodi.
overstaptijd Duration 0..1 Tijd waarin de overstap gebeurt.
routeknoop (source) Routeknoop 1 Referentie naar verbonden klasse.
routeknoop (target) Routeknoop 1 Referentie naar verbonden klasse.
vervoermiddel Vervoermiddel 0..1 Vervoermiddel waarmee de Overstap gebeurt. Doorgaans te voet. Link

Plaats

Beschrijving
Een ruimtelijk gebied of benoemde plaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, plaatsnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Geometrie 0..1 Geometrie van de plaats of het gebied.
plaatsnaam Geografische Naam 0..1 Naam van de plaats of van het gebied.

Prijsplan

Beschrijving
Prijs van de Reizen die met de Mobiliteitsdienst kunnen worden uitgevoerd.
Gebruik
Laat toe te achterhalen hoeveel een specifieke Reis gaat kosten, rekening houdend met bv de reisweg of de afgelegde afstand of hoe lang men van de Mobiliteitsdienst gebruik maakt. Inclusief eventuele kortingen voor doelgroepen bv korting voor kinderen onder 12 jaar.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving Taalstring 0..1 Beschrijving van het Prijsplan.
naam Taalstring 1 Naam van het Prijsplan.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector, ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo, identificator, voorkeursnaam, werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo Contactinfo 1 Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
identificator Identificator 1 Identificator van de Publieke Organisatie. Indien Geregistreerde Organisatie: Identificator die de organisatie verkreeg bij registratie.
voorkeursnaam Taalstring 1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.
werkingsgebied Plaats 0..* Administratief gebied dat de Publieke Organisatie dekt.

Reis

Beschrijving
Vrijwillige verplaatsing van een Persoon van de ene Locatie naar een andere Locatie.
Gebruik
De reis verloopt eventueel via andere Locaties. De Locatie waar de Reis begint kan gelijk zijn aan deze waar de Reis eindigt (bv heen- en terugreis).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aankomsttijdstip, boeking, gekozen route, is deel van, mogelijke route, reisweg, uitgevoerde route, vertrektijdstip, vervoersbewijs.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aankomsttijdstip DateTime 0..1 Tijdstip waarop de Reis afgelopen is of waarop de Reiziger zou willen dat ze is afgelopen. Doorgaans wordt enkel een vertrek- of een aankomsttijdstip opgegeven.
boeking Boeking 0..* Boeking van de Reis.
gekozen route Route 0..* Route die de Reiziger kiest uit de mogelijke Routes. Eventueel meer dan 1 gekozen Route als de reiziger onderweg van Route verandert.
is deel van Reis 0..* Deel van een volledige Reis dat op zichzelf ook beschouwd kan worden als een Reis.
mogelijke route Route 0..* Routes die gevolgd kunnen worden om de Reis uit te voeren.
reisweg Locatie 2..* Opeenvolging van Locaties die men tijdens de Reis wil aandoen. Inclusief de Locatie waar de Reis aanvangt en eindigt.
uitgevoerde route Route 0..1 Route die uiteindelijk uitgevoerd is om de Reis te realiseren. Werkelijke aankomst- en vertrektijdstip, reisduur etc.
vertrektijdstip DateTime 0..1 Tijdstip waarop de Reis aanvangt of waarop de Reiziger zou willen dat ze aanvangt. Doorgaans wordt enkel een vertrek- of een aankomsttijdstip opgegeven.
vervoersbewijs Vervoersbewijs 0..* Vervoersbewijs voor de Reis. Dit is het Vervoersbewijs waarmee men de Reis wil uitvoeren of men de Reis heeft uitgevoerd. Bv het gekochte ticket of het abonnement waarover men beschikt.

Reiziger

Beschrijving
Persoon die een Reis onderneemt of wil ondernemen.
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is medereiziger van, kenmerk, onderneemt, pseudoniem, vervoersbewijs, voorkeur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is medereiziger van Reiziger 0..* Reiziger die de Reiziger vergezelt tijdens de Reis. Bv de kinderen van een gezin dat samenreist. Van belang bij bv bij het bepalen van de prijs van een Vervoersbewijs wanneer jonge kinderen gratis meereizen.
kenmerk Kenmerk 0..* Kenmerk van de Reiziger.
onderneemt Reis 0..* Reis die een Reiziger onderneemt of wil ondernemen.
pseudoniem Pseudoniem 1 Naam van de Reiziger die afwijkt van zijn werkelijke naam. Doel is dat de werkelijke identiteit van de Reiziger niet meer achterhaald kan worden maar dat tripdata toch op individueel niveau bestudeerd kan worden.
vervoersbewijs Vervoersbewijs 0..* Vervoersbewijs van de Reiziger. Kan los staan van een Reis, ttz men kan beschikken over een Vervoersbewijs waarbij de Reis nog niet vastligt of nog niet is uitgevoerd, bv een abonnement of een dagkaart.
voorkeur Voorkeur 0..* Voorkeuren van de Reiziger.

Reservatie

Beschrijving
Kenmerken van de Reservatie van een Resource bij een Boeking.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: boeking, periode, reisweg, resource.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
boeking Boeking 1 Referentie naar verbonden klasse.
periode Periode 1 Periode waarvoor iets gereserveerd wordt.
reisweg Locatie 0..* Reisweg waarvoor iets gereserveerd wordt. Bv zitplaats van Brussel naar Parijs.
resource Resource 1 Referentie naar verbonden klasse.

Resource

Beschrijving
Middel dat de Mobiliteitsdienst aan de Reiziger kan aanbieden om zijn verplaatsing te maken.
Gebruik
Bv zitplaats op een trein, deelfiets aan een station, parkeerplaats in een parking.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandrijving, dienst, identificator, ruimtelijke dekking, status, type, vervoermiddel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandrijving Aandrijftype 0..1 Aandrijving van het vervoermiddel. Link
dienst Mobiliteitsdienst 1..* Mobiliteitsdienst van de Resource.
identificator Getypeerde String 0..1 Identificator van de Resource. Bv nummerplaat van de huurauto, nummer vd zitplaats...
ruimtelijke dekking Locatie 0..1 Plaats waar de Resource zich bevindt. Dit kan bv de realtime Locatie zijn van het voertuig bv bij free floating deelvervoer.
status Resourcestatus 0..1 Toestand waarin een Resource zich bevindt. Bv gereserveerd, inactief, beschikbaar. Bepaalt of een Resource gebruikt kan worden. Link
type Resourcetype 1 Aard van de Resource. Link
vervoermiddel Vervoermiddel 0..1 Het type vervoermiddel van de Resource. Vooral relevant als de resource een voertuig is. Link

Route

Beschrijving
Mogelijke, gekozen of afgelegde weg tussen twee Locaties (resp het vertrekpunt en het aankomstpunt).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aankomstpunt, aankomsttijdstip, afstand, berekend met, bestaat uit, kostprijs, reisduur, routebeschrijving, type, vertrekpunt, vertrektijdstip.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aankomstpunt Locatie 0..1 Locatie waar de Route eindigt. Coordinaten van dit punt kunnen afgeleid worden uit de set van Routesegmenten. Vooral nuttig om de ligging dmv een toponiem, adreslabel of verwijzing naar een plaats aan te duiden.
aankomsttijdstip DateTime 0..1 Tijdstip waarop de Route eindigt.
afstand Kwantitatieve Waarde 0..1 f te leiden uit de kenmerken vd Route, typisch uit de geometrie van de Routesegmenten.
berekend met Routeplanner 0..1 Routeplanner waarmee de Route is berekend.
bestaat uit Routesegment 1..* Opeenvolging van Routesegmenten waaruit de Route bestaat.
kostprijs Geldbedrag 0..1 Prijs van de Route. Bv de som van de kostprijs van de aangekochte Vervoersbewijzen.
reisduur Duration 0..1 Tijd waarin de Route wordt afgelegd. Af te leiden uit andere kenmerken van de Route, bv uit het vertrek- en aankomsttijdstip.
routebeschrijving Routebeschrijving 0..1 Beschrijving van de Route. Af te leiden uit andere kenmerken van de Route, bv de routesegmenten waaruit de Route bestaat en de kenmerken daarvan.
type Routetype 0..1 Aard van de Route. Bv kortste, snelste... Link
vertrekpunt Locatie 0..1 Locatie waar de Route begint. Coordinaten van dit punt kunnen afgeleid worden uit de set van Routesegmenten. Vooral nuttig om de ligging dmv een toponiem, adreslabel of verwijzing naar een plaats aan te duiden.
vertrektijdstip DateTime 0..1 Tijdstip waarop de Route begint.

Routeknoop

Beschrijving
Significante positie in de Route die steeds samenvalt met het begin of het einde van een Routesegment.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, gerealiseerd door, gerealiseerd met, gerealiseerd op, overstap, type, vervoersbewijs.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Punt 1 Locatie van de Routeknoop.
gerealiseerd door Mobiliteitsdienst 0..1 Mobiliteitsdienst die de Reiziger heeft gebruikt in de Routeknoop. Bv parking.
gerealiseerd met Resource 0..1 Resource van de Mobiliteitsdienst die de reiziger heeft gebruikt in de Routeknoop. Bv parkeerplaats.
gerealiseerd op Transportobject 0..1 Transportobject dat met de Routeknoop samenvalt. Bv de halte waar men op- of afstapt, de parking waar men zijn auto parkeert, het deelfietsstation waar men een fiets ophaalt.
overstap Routeknoop 0..1 Routeknoop waarnaar wordt overgestapt.
type Transportknooptype 0..1 Aard van de Routeknoop. Link
vervoersbewijs Vervoersbewijs 0..1 Vervoersbewijs dat nodig is of gebruikt is in de Routeknoop. Bv het parkeerticket nodig voor het parkeren van zijn auto in de Routeknoop.

Routeplanner

Beschrijving
Software waarmee de Route van een Reis kan worden berekend.
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: integreert info over, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
integreert info over Transportnetwerk 0..* Info over Transportnetwerken die een Routeplanner gebruikt om Routes te berekenen. Die integratie houdt typisch in het samenvoegen van beschrijvingen van Transportnetwerken tot een graph waarover kortste, snelste etc paden kunnen worden berekend.
naam String 1 Naam van de Routeplanner.

Routesegment

Beschrijving
Deel van een Route dat zonder Overstap wordt afgelegd met hetzelfde vervoermiddel.
Subklasse van
Route
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aandrijving, aankomstknoop, aankomsttijdstip, gerealiseerd door, gerealiseerd met, link, uitvoerder, vertrekknoop, vertrektijdstip, vervoermiddel, vervoersbewijs.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aandrijving Aandrijftype 0..1 Aandrijving van het vervoermiddel waarmee het Routesegment is afgelegd. Link
aankomstknoop Routeknoop 0..1 Knoop waar het Routesegment eindigt. Nuttig als op het vertrek- of aankomstpunt een Mobiliteitsdienst of Resource is gebruikt (bv parkeerplaats) of om aan te geven met welk Transportobject het punt samenvalt
aankomsttijdstip DateTime 1 Tijdstip waarop het Routesegment eindigt.
gerealiseerd door Mobiliteitsdienst 0..1 Mobiliteitsdienst die de Reiziger heeft gebruikt bij het afleggen van het Routesegment.
gerealiseerd met Resource 0..1 Resource van de Mobiliteitsdienst die de Reiziger heeft gebruikt bij het afleggen van het Routesegment.
uitvoerder Uitvoerder 0..1 Uitvoerder van het Routesegment.
vertrekknoop Routeknoop 0..1 Knoop waar het Routesegment begint. Nuttig als op het vertrek- of aankomstpunt een Mobiliteitsdienst of Resource is gebruikt (bv parkeerplaats) of om aan te geven met welk Transportobject het punt samenvalt
vertrektijdstip DateTime 1 Tijdstip waarop het Routesegment begint.
vervoermiddel Vervoermiddel 1 Type vervoermiddel waarmee het Routesegment is afgelegd. Link
vervoersbewijs Vervoersbewijs 0..1 Vervoersbewijs waarmee het Routesegment kan worden afgelegd of is afgelegd.

Transportconnectie

Beschrijving
Logische verbinding tussen twee of meer Transportobjecten in verschillende Transportnetwerken.
Subklasse van
Connectie, Transportobject
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, type, verbindt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator Identificator 0..1 Identificator van de Transportconnectie.
type Connectietype 1 Aard van de Transportconnectie. Link
verbindt Transportobject 2..* Transportobjecten die door deTransportconnectie verbonden zijn.

Transportgebied

Beschrijving
Tweedimensionaal Transportobject in een Transportnetwerk.
Subklasse van
Transportobject, Netwerkgebied
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, identificator, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Polygoon 1 Beschrijving van de geometrie van het Transportgebied.
identificator Identificator 0..1 Identificator van het Transportgebied.
type Transportgebiedtype 1 Aard van het Transportgebied. Link

Transportknoop

Beschrijving
Significante positie in het Transportnetwerk die steeds samenvalt met het begin of het einde van een Transportlink.
Subklasse van
Transportobject, Knoop
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, identificator, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Punt 1 Locatie van de Transportknoop.
identificator Identificator 0..1 Identificator van de Transportknoop.
type Transportknooptype 1 Aard van de Transportknoop. Link

Transportnetwerk

Beschrijving
Verzameling van Netwerkelementen die eenzelfde vervoerswijze vertegenwoordigen.
Gebruik
De vervoerswijze is minimaal weg, spoor, lucht en water. Verdere opdeling in Transportnetwerken volgens vervoermiddel, aandrijftype, dienstverleningstype is mogelijk.
Subklasse van
Netwerk
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestaat uit, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestaat uit Transportobject 0..* Transportobjecten waaruit het Transportnetwerk bestaat.
type Transporttype 1 Aard van het Transportnetwerk volgens de vervoerswijze. Link

Transportobject

Beschrijving
Element in een Transportnetwerk dat daarin een functie van belang vervult.
Subklasse van
Netwerkelement
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschikbaarheid, geografische naam, toegankelijkheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschikbaarheid Beschikbaarheid 0..1 Beschikbaarheid van het Transportobject. Bv openingsuren.
geografische naam Geografische Naam 0..1 Naam van het Transportobject.
toegankelijkheid Toegankelijkheid 0..1 Toegankelijkheid van het Transportobject. Bv of het Transportobject toegankelijk is voor personen met een beperking.

Uitvoerder

Beschrijving
Agent die Mobiliteitsdienst uitvoert.
Subklasse van
Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Vervoersbewijs

Beschrijving
Bewijs van bepaald recht op vervoer of diensten daarmee geassocieerd.
Gebruik
Vervoer of dienst zijn nog te consumeren of al geconsumeerd. Typisch een ticket voor of een abonnement op een Mobiliteitsdienst zoals openbaar vervoer, maar kan ook bv een parkeerticket zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal, afstand, bedrag, dienst, duur, periode, prijs, reisweg, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal Integer 0..1 Aantal reizen dat men met het Vervoersbewijs kan afleggen.
afstand Kwantitatieve Waarde 0..1 Gecumuleerde afstand die men met het Vervoersbewijs mag afleggen.
bedrag Geldbedrag 0..1 Geldbedrag dat aan de Mobiliteitsdienst kan worden besteed.
dienst Mobiliteitsdienst 1 Mobiliteitsdienst waarvan men met het Vervoersbewijs gebruik mag maken.
duur Duration 0..1 Totale tijd waarvan men met het Vervoersbewijs van een Mobiliteitsdienst gebruik mag maken. Bv 1 uur in het geval van een metroticket of 1 dag voor een dagticket of een krediet van 120 minuten deelstep.
periode Periode 1 Periode waarvoor het Vervoersbewijs geldt.
prijs Geldbedrag 0..1 Prijs die voor het Vervoersbewijs is betaald.
reisweg Locatie 1..* Opeenvolging van Locaties waarvoor het Vervoersbewijs geldig is. Typisch de twee opeenvolgende Locaties waartussen men mag reizen met het Vervoersbewijs, bv een treinabonnement tussen Brussel en Gent (waarbij het type Vervoersbewijs dan doorgaans "retourticket" is, maw ook een Reis van Gent naar Brussel is mogelijk). Maar kan ook gewoon het Gebied of de Plaats zijn waarvoor het Vervoersbewijs geldt, bv Antwerpen.
type Vervoerbewijstype 1 Aard van het Vervoersbewijs. Beperkt tot types die op een kwalitatieve manier aangeven in welke mate de Mobiliteitsdienst gebruikt mag worden met het gegeven Vervoersbewijs. Bv dagticket geeft aan dat de Mobiliteitsdienst ongelimiteerd gebruikt mag worden gedurende 1 dag... Link

Voorkeur

Beschrijving
Voorkeur van de Reiziger.
Gebruik
Bv routetype, vervoermiddel...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Reizigersvoorkeur 1 Aard van de Voorkeur van de Reiziger. Link
waarde Waarde 1 Waarde van de Voorkeur van de Reiziger.

Datatypes

Beschikbaarheid

Beschrijving
Mate waarin iets voorhanden is voor gebruik.
Gebruik
Bv uren waarin een dienst wordt aangeboden of openingsuren van een gebouw.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dienstregeling, gebruiker, openingsuren, openingsurenString, periode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dienstregeling Dienstregeling 0..1 Schema met tijdstippen waarop iets wordt aangeboden.
gebruiker Gebruikerstype 0..1 Type gebruiker waarvoor de beschikbaarheid geldt. Link
openingsuren Openingsurenspecificatie 0..1 Uren waarop iets beschikbaar is.
openingsurenString Getypeerde String 0..1 Uren waarop iets beschikbaar is. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als contact kan worden opgenomen tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag en tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
periode Periode 0..1 Periode waarin iets beschikbaar is. Bv startdatum zonder einddatum voor dienstverlening die nog actief is of een aanduiding van het seizoen waarin de dienstverlening wordt aangeboden. Een ingevulde einddatum geeft aan wanneer de dienstverlening werd beëindigd. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email,telefoon,adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen,mailen etc. Meer uitgebreide beschrijving in het AP OSLO-Generiek.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dienstregeling

Beschrijving
Planning in tijd en ruimte van een dienst.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geldbedrag

Beschrijving
Een geldwaarde of -bereik.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geografische Naam

Beschrijving
Benaming toegekend aan of gebruikt voor een geografisch object.
Gebruik
Te implementeren als Langstring.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten, lijnen, polygonen en coördinaten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml Getypeerde String 0..1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt Getypeerde String 0..1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.
Beschrijving
Link in hetzij zijn positieve, hetzij zijn negatieve richting.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: link, richting.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
richting Teken 1 Geeft aan of de richting van de link overeenstemt met zijn positieve of zijn negatieve richting. Link

Getal

Beschrijving
Aanduiding van een hoeveelheid.
Gebruik
In praktijk de primitieve datatypes waarmee een hoeveelheid kan worden aangeduid,zie xsd datatypes float,double,decimal,integer etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Getypeerde String

Beschrijving
Combinatie van een string en het type van wat de string voorstelt.
Gebruik
Bvb '20170901' als string en 'datum' als type. Laat automatische interpretatie vd string toe. Te implementeren als Literal.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem. Meer uitgebreide beschrijving in het AP OSLO-Generiek.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kwantitatieve Waarde

Beschrijving
Aanduiding van de kwantiteit van een bepaald kenmerk van een object.
Gebruik
Bv de hoogte van een object,het gewicht,de temperatuur etc. Het gaat om een kenmerk dat numeriek uitgedrukt kan worden en in een bepaalde eenheid. Kwalitatieve aanduidingen zoals hoog,laag ed vallen hier dus niet onder.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid, standaard eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid String 0..1 De eenheid waarin de waarde is uitgedrukt. Te gebruiken als geen standaard eenheid gekend is.
standaard eenheid Standaard Eenheid 0..1 De gestandaardiseerde eenheid waarin de waarde is uitgedrukt.
waarde Getal 1 Getal waarmee de kwantiteit van het kenmerk kan worden uitgedrukt.

Lijnstring

Beschrijving
Curve met lineaire interpolatie tussen de punten. Elk opeenvolgend paar punten vormt een lijnsegment. De lijnstring heeft ten minste twee punten.
Gebruik
Een curve is een 1-dimensioneel geometrisch object gedefinieerd als een sequentie van punten. De interpolatie kan op verschillende manieren gebeuren (bv lineair bij een lijnstring).
Subklasse van
Geometrie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Locatie

Beschrijving
Aanduiding van een geografische positie,dmv coordinaten,een toponiem,een adreslabel,een verwijzing naar een plaats/regio of verwijzing naar een adres.
Gebruik
Te gebruiken als de manier waarop de geografische positie wordt aangeduid pas zal worden vastgelegd bij implementatie. Is deze manier nu al gekend dan moet direct gewerkt worden met Geometrie, GeografischeNaam, Adres etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Openingsurenspecificatie

Beschrijving
Informatie over de openingsuren ve plaats of dienst.
Gebruik
Meer uitgebreide beschrijving in het AP OSLO-Dienst.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Periode

Beschrijving
Min of meer afgebakende tijdsduur.
Gebruik
Typisch volgt de duur uit het opgeven ve begin- en eindtijdstip.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Aanvang van de tijdsduur.
einde DateTime 0..1 Einde vd tijdsduur.

Polygoon

Beschrijving
Oppervlak bestaande uit 1 buitengrens en 0 of meer binnengrenzen. Elke binnengrens vormt een gat in de polygoon.
Gebruik
De grenzen zijn zgn lineaire ringen,ttz het zijn gesloten (niet zelfsnijdende) lijnstringen. De buitengrens wordt onderscheiden vd binnengrens door resp de kloksgewijze en tegenkloksgewijze richting waarin de ring loopt.
Subklasse van
Geometrie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Pseudoniem

Beschrijving
Naam van een Persoon die afwijkt van zijn werkelijke naam.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Punt

Beschrijving
Een 0-dimensioneel geometrisch object dat een bepaalde locatie in een coördinaatruimte voorstelt. Heeft een x-coördinaat en een y-coördinaat. Kan ook een z-coördinaat (hoogte) en een m-coördinaat (afstand langs een curve) hebben.
Subklasse van
Geometrie
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Routebeschrijving

Beschrijving
Beschrijving van een Route.
Gebruik
Typisch de beschrijving zoals ze in een Routeplanner zou worden getoond.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Standaard Eenheid

Beschrijving
Eenheid vastgelegd door een standaardiserende organisatie.
Gebruik
Datatype kan een URI zijn of een GetypeerdeString. In het eerste geval wordt verwezen naar op het web gepubliceerde eenheden, bij voorkeur deze van qudt, bv http://qudt.org/vocab/unit/M voor meter. In het geval van een GetypeerdeString gaat de voorkeur naar de UCUM-codes, bv "km/h"^^http://w3id.org/lindt/custom_datatypes#ucumunit.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Taalstring

Beschrijving
Combinatie van een string en de taal waarin de inhoud ervan is gesteld.
Gebruik
Bvb 'Rue Mercator' als string en 'fr' als taal. Te implementeren als Langstring.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Toegankelijkheid

Beschrijving
Mate waarin iets bereikt kan worden.
Gebruik
Bv fysieke toegankelijkheid van een dienst of gebouw voor personen met een beperking.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: niveau, onderdeel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
niveau Toegankelijkheidsniveau 1 Niveau van toegankelijkheid. Link
onderdeel Toegankelijkheidsonderdeel 0..1 Deel van de dienst of infrastructuur waarop de Toegankelijkheid betrekking heeft.. Link
type Toegankelijkheidstype 1 Aard van de Toegankelijkheid. Link

Waarde

Beschrijving
De concrete, kwantitatieve of kwalitatieve invulling van een grootheid of categorie.
Gebruik
Kwantitatief bv gewicht, kwalitatief bv categorie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/mobiliteit-trips-en-aanbod/erkendestandaard/2020-04-23/context/mobiliteit-trips-en-aanbod-ap.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/mobiliteit-trips-en-aanbod/erkendestandaard/2020-04-23/shacl/mobiliteit-trips-en-aanbod-ap-SHACL.ttl