Mandatendatabank

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Mandatendatabank. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en laat toe om een gelinkte mandatendatabank op te zetten op basis van gelinkte besluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het OSLO- Mandatendatabank applicatieprofiel is een profiel op bestaande vocabularia met betrekking tot het beschrijven van mandatarissen en hun mandaat. Het laat toe om een gelinkte mandatendatabank op te zetten op basis van gepubliceerde gelinkte besluiten.

De Vlaamse regering wil dit applicatieprofiel verplicht maken via een Besluit van de Vlaamse Regering. Het applicatieprofiel omvat alle entiteiten en attributen die moeten ontsloten worden en laat toe een gelinkte mandatendatabank op te zetten.

Het applicatieprofiel beschrijft mandatarissen en hun mandaten in verschillende bestuurseenheden en de bijbehorende bestuursorganen.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘verplicht toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Agentschap Binnenlands Bestuur is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Creatie | Opheffing |

Entiteiten

Bestuurseenheid

Beschrijving
Publieke,bestuurlijke organisatie verbonden aan een territoriaal omschreven gebied met bepaalde verantwoordelijkheden waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, naam, werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie Code 1 Classificatie van de bestuurseenheid.
naam GetypeerdeString 1 Naam van de bestuurseenheid.
werkingsgebied Locatie 1 Geografische gebied waarbinnen de bestuurseenheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

Bestuursorgaan

Beschrijving
Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestuurt, classificatie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestuurt Bestuurseenheid 1 De bestuurseenheid die door het orgaan bestuurd wordt.
classificatie Code 1 Het type bestuursorgaan.
naam GetypeerdeString 1 Naam van de eenheid.

Bestuursorgaan (in bestuursperiode)

Beschrijving
Een bestuursorgaan,beperkt tot een bepaalde bestuursperiode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat, is tijdspecialisatie van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat Mandaat 1...* Een mandaat binnen het orgaan.
is tijdspecialisatie van Bestuursorgaan 1 Duidt de bronentiteit aan waarvan deze entiteit een tijdsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor gedurende een bepaalde periode.

Fractie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam GetypeerdeString 1 De formele naam van de fractie.

Geboorte

Beschrijving
Het ter wereld komen vd persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum Date 1 De geboortedatum.

Kandidatenlijst

Beschrijving
Lijst met kandidaten voor een verkiezing.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behoort tot, heeft kandidaat, lijstnaam, lijstnummer, lijsttype.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behoort tot RechtstreekseVerkiezing 1 De verkiezing waar de lijst onderdeel van is.
heeft kandidaat Persoon 1...* Een persoon die deel uitmaakt van de lijst.
lijstnaam String 1 De naam van de lijst onder dewelke de kandidaten gezamenlijk opkomen.
lijstnummer Integer 1 Het volgnummer van de lijst.
lijsttype Code 1 Het type van de lijst.

Lidmaatschap

Beschrijving
Geeft de kenmerken weer vh lidmaatschap van een Mandataris van een Fractie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is lidmaatschap bij, lid, lid gedurende.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is lidmaatschap bij Fractie 1 De fractie waarvan de mandataris lid is.
lid Mandataris 1 De mandataris van wie het lidmaatschap beschreven wordt.
lid gedurende Tijdsinterval 0...1 Periode waarin de Mandataris lid was vd Fractie.

Mandaat

Beschrijving
De bevoegdheid om gedurende een bepaalde periode een bestuursorgaan te vormen of er deel van uit te maken. Een mandaat kan één of meerdere zetels voorstellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal houders, bestuursfunctie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal houders Integer 1 Maximale aantal mandatarissen dat tegelijk dit mandaat kan opnemen.
bestuursfunctie Rol 1 Een code die de functie van het mandaat aangeeft.

Mandataris

Beschrijving
Een persoon in zijn rol als houder van een mandaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekleedt, beleidsdomein, einde, heeft lidmaatschap, is aangesteld door, is bestuurlijke alias van, is ontslagen door, is tijdelijk vervangen door, rangorde, start, status.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekleedt Mandaat 0...1 Het mandaat dat deze mandataris bekleedt. Deze eigenschap is verplicht als de mandataris geen tijdelijke vervanger is van een andere mandataris.
beleidsdomein Code 0...1 Het thema of beleidsdomein dat toegewezen is aan een mandataris.
einde DateTime 1 Tijdstip vanaf wanneer de mandataris het mandaat niet langer opneemt.
heeft lidmaatschap Lidmaatschap 0...1 Duidt een lidmaatschap aan van de mandataris.
is aangesteld door RechtsgrondAanstelling 1...* De rechtsgrond die de aanstelling van de mandataris vastlegt.
is bestuurlijke alias van Persoon 1 De persoon die de mandatarisrol vervult.
is ontslagen door RechtsgrondBeeindiging 0...* De rechtsgrond die het ontslag van de mandataris vastlegt.
is tijdelijk vervangen door Mandataris 0...* Duidt een mandataris aan die tijdelijk de uitvoering van het mandaat heeft overgenomen.
rangorde TaalString 0...1 Duidt de plaats van de mandataris aan in de formeel vastgelegde volgorde van de mandatarissen binnen het bestuursorgaan waar de mandataris in zetelt.
start DateTime 1 Tijdstip vanaf wanneer de mandataris het mandaat opneemt.
status Code 1 De gesteldheid van de mandataris.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon. Tegenhanger is de rechtspersoon, een juridische constructie die een private of publieke Organisatie dezelfde rechtspersoonlijkheid geeft als een natuurlijk persoon (kan bv ook schulden hebben, contracten afsluiten, aangeklaagd worden etc).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: achternaam, alternatieve naam, gebruikte voornaam, geslacht, heeft geboorte, identificator, is aangesteld als.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
achternaam String 1 De familienaam van de persoon.
alternatieve naam String 0...1 Een roepnaam van de persoon. Indien aanwezig is het aan te raden deze naam te gebruiken voor visualisaties in plaats van voornaam en familienaam.
gebruikte voornaam String 1 De te gebruiken voornaam van alle officiële voornamen van de persoon.
geslacht Geslacht 1 Het officiële geslacht van de persoon. Link
heeft geboorte Geboorte 1 Duidt de geboorte van de persoon aan.
identificator Identificator 1 Een identificator van de persoon. Zie https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/generiek#Identificator.
is aangesteld als Mandataris 1...* Een mandatarisrol die eigen is aan de persoon.

Rechtsgrond

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Gebruik
Een rechtsgrond kan zowel een geheel (bvb: wet,besluit) voorstellen als een onderdeel eruit (bvb: artikel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenwerkingtreding, inwerkingtreding, type document.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
buitenwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
inwerkingtreding Date 1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt. Dit is niet hetzelfde als wanneer de regelgeving toepasbaar (in de praktijk uitvoerbaar) wordt. De toepasbaarheid van de regelgeving kan op of na de inwerkingtreding liggen.
type document ResourceType 1...* Het type van de rechtsgrond. Bijvoorbeeld: reglement, wet, voorstel.

Rechtsgrond Aanstelling

Beschrijving
De regelgeving,rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor de invulling van een of meerdere mandaten door een persoon vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) start.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekrachtigt aanstelling van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekrachtigt aanstelling van Mandataris 1...* De mandataris wiens aanstelling is bekrachtigd.

Rechtsgrond Beëindiging

Beschrijving
De regelgeving,rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor de invulling van één of meerdere mandaten door een persoon vanaf een bepaalde datum (tijdelijk) beëindigd wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bekrachtigt ontslag van, reden van beëindiging.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bekrachtigt ontslag van Mandataris 1...* De mandataris wiens ontslag is bekrachtigd.
reden van beëindiging Code 1 De reden waarom deze rechtsgrond werd beëindigd.

Rechtstreekse Verkiezing

Beschrijving
De uitvoering van een formele procedure waarbij stemgerechtigde burgers bepalen aan welke persoon een mandaat kan worden toegekend.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: datum, geldigheid, stelt samen.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
datum Date 1 Datum waarop de verkiezing plaatsvond.
geldigheid Date 1 Datum waarop de verkiezing geldig verklaard werd.
stelt samen Bestuursorgaan (in bestuursperiode) 1 Het orgaan waarvan de samenstelling wordt bepaald door de verkiezing.

Verkiezingsresultaat

Beschrijving
Individuele verkiezingsuitslag van een kandidaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal naamstemmen, gevolg, is resultaat van, is resultaat voor, plaats rangorde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal naamstemmen Integer 1 Het aantal stemmen dat is uitgebracht op de kandidaat bij de verkiezing, zonder de lijststemmen in rekening te brengen.
gevolg Code 1 Persoonlijk gevolg van de uitslag voor de kandidaat dat vastlegt of de kandidaat al dan niet kan deelnemen aan het bestuursorgaan.
is resultaat van Persoon 1 De persoon horende bij het resultaat.
is resultaat voor Kandidatenlijst 1 De lijst waarop het resultaat betrekking heeft.
plaats rangorde Integer 1 De positie in de volgorde op de lijst van effectief verkozenen of op de lijst van opvolgers, op basis van het aantal naamstemmen van de kandidaat plus het aantal overgedragen lijststemmen.

Versie

Beschrijving
Stelt een entiteit voor in één specifieke periode.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: creatie, opheffing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
creatie Creatie 0...1 Beschrijving vh ontstaan vd versie.
opheffing Opheffing 0...1 Beschrijving vh verdwijnen vd versie.

Versie volgens Geldige Tijd

Beschrijving
De versie stelt de entiteit voor gedurende een bepaalde periode in de gemodelleerde werkelijkheid.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Creatie

Beschrijving
Het voltooien vd productie ve nieuwe entiteit dmv een activiteit.
Gebruik
De entiteit bestond niet voorafgaand aan de creatie en is daarna beschikbaar voor gebruik.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tijdstip.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tijdstip DateTime 1 De start van de periode waarover de versie gedefinieerd is.

Opheffing

Beschrijving
Het starten vh vernietigen/beëindigen/uitdoven ve entiteit dmv een activiteit.
Gebruik
De entiteit is daarna niet meer beschikbaar voor gebruik of kan daarna niet meer vervallen. Gebruik of creatie gaan aan opheffing vooraf.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tijdstip.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tijdstip DateTime 1 Het einde van de periode waarover de versie gedefinieerd is.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/mandatendatabank.jsonld