Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Logies Basis. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om (kern)informatie over logies uit te drukken. Het profiel is sterk geïnspireerd op de richtlijnen van schema.org ( "Markup for Hotels", EN) en de aanbevelingen van de W3C community group "tourism data" . Deze internationale richtlijnen zijn uitgebreid en vertaald naar de Vlaamse context, zodat er semantisch geïntegreerd kan worden met bestaande OSLO standaarden en basisregisters zoals het adressen - en organisatie register. Er werd ook rekening gehouden met het Toeristisch Vocabularium 0.9.

Het profiel is gericht op toepassingen die logies informatie publiceren en willen annoteren zodat zoekmachines zoals Google de gestructureerde informatie oppikken. Semantisch publiceren of annoteren geeft een hogere zichtbaarheid van het logiesaanbod in zoekmachines d.m.v. Smart widgets. Smart Agents zoals Siri, Alexa, Google Assistent, enz zullen de machine leesbare kunnen interpreteren en antwoorden kunnen formuleren naar de toerist. Semantisch publiceren maakt het ook mogelijk dat data rechtstreeks vanuit de bron kan worden opgehaald door andere partijen en/of machines. De uitwisseling van logiesdata tussen toepassingen van stakeholders kan goedkoper en efficiënter verlopen en de datakwaliteit zal verhogen doordat de gebruikers de data in de juiste context en betekenis gebruiken. Het profiel maakt linken of kruisverwijzingen naar andere data mogelijk wat een impliciete verrijking is van de data. Verrijkte data waaruit ook meer kennis kan worden gehaald.

Het applicatieprofiel maakt het mogelijk dat het logiesregister van Toerisme Vlaanderen als linked open data worden gepubliceerd, deze basisdata zijn de kapstok om verdere verrijking door andere datasets mogelijk te maken.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document is als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 05/12/2019. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Agent | Belgisch Adres | Beoordeling | Beschrijving | Creatief Werk | Faciliteit | Geregistreerde Organisatie | Kwaliteitslabel | Logies | Media Object | Registratie | Ruimte | Toeristische regio | Verhuureenheid |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Adresvoorstelling | Contactinfo | Geometrie | Identificator | Kwantitatieve waarde | Locatieaanduiding | Punt |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Gebruik
In dit applicatieprofiel altijd een persoon of organisatie. Zie ook het applicatieprofiel persoon-basis en organisatie-basis.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Belgisch Adres

Beschrijving
Verwijzing naar een adres uit het adressen register van Vlaanderen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Beoordeling

Beschrijving
Een beoordeling is een evaluatie op een schaal, zoals bijvoorbeeld 1 tot 5 sterren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beoordeling, beschrijving, heeft auteur, hoogste beoordeling, laagste beoordeling, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beoordeling String 1 De beoordeling van het logies.
beschrijving TaalString 0...1 Omschrijving van de beoordeling. Kan ook gebruikt worden voor een korte omschrijving van hoe aan de voorwaarden werd voldaan.
heeft auteur GeregistreerdeOrganisatie 1 De organisatie die de beoordeling uitvaardigt. de comfortclassificatie is dit altijd Toerisme Vlaanderen.
hoogste beoordeling String 1 De hoogste beoordeling die kan worden gegeven.
laagste beoordeling String 1 De laagste beoordeling die kan worden gegeven.
toegekend op DateTime 1 Datum waarop de beoordeling is toegekend.

Beschrijving

Beschrijving
Een omschrijving van een object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: tekst.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
tekst TaalString 1 Tekstuele inhoud van de beschrijving.

Creatief Werk

Beschrijving
Een werk van literatuur, wetenschap of kunst dat ontstaan is door een vorm van creativiteit.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bewerkt op, doelpubliek, heeft auteur, is gebaseerd op, is vertaling van, licentie, naam, publicatie datum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bewerkt op DateTime 1 Datum waarop werk werd aangepast.
doelpubliek Code 0...* Een beoogd publiek, d.w.z. een groep waarvoor iets is gemaakt.
heeft auteur Agent 0...* de auteur van het werk.
is gebaseerd op CreatiefWerk 0...1 Het werk dat als bron werd gebruikt voor dit werk.
is vertaling van CreatiefWerk 0...1 Het werk waarop deze vertaling is gebaseerd.
licentie License 1 Licentie document dat van toepassing is op het werk Voor de beschrijving en media wordt aangeraden om de licentiedocumenten van creative commons te gebruiken.
naam TaalString 1...* De naam van het werk. Maximaal 1 naam per taal.
publicatie datum DateTime 1 Datum van publicatie.

Faciliteit

Beschrijving
Aanwezige infrastructuur of dienst.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschikbaar tot, beschikbaar van, beschrijving, is specialisatie van, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschikbaar tot DateTime 1 Datum waarna de faciliteit niet meer beschikbaar is.
beschikbaar van DateTime 1 Datum waarop de faciliteit beschikbaar wordt.
beschrijving TaalString 1 Een omschrijving van de aanwezige infrastructuur of aangeboden diensten.
is specialisatie van Faciliteit 0...1 Verwijst naar de bronfaciliteit waarvan deze faciliteit een specialisatie is.
naam TaalString 1 Een label of naam van de aangeboden dienst of aanwezige infrastructuur.

Geregistreerde Organisatie

Beschrijving
Organisatie met een juridisch statuut vastgelegd door registratie. Vergelijk met een formele organisatie waarbij dit statuut ook op een andere manier verkregen kan zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: rechtspersoonlijkheid, rechtstoestand, rechtsvorm, registratie, wettelijke naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
rechtspersoonlijkheid Rechtspersoonlijkheidtype 0...1 Geeft aan of de rechtspersoonlijkheid van de geregistreerde organisatie deze is van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.
rechtstoestand Rechtstoestandtype 0...1 Status van de geregistreerde organisatie.
rechtsvorm Rechtsvormtype 0...1 Juridisch statuut van de geregistreerde organisatie.
registratie Identificator 1 Identificator dat de organisatie verkreeg bij registratie. In de KBO is dit het ondernemingsnummer.
wettelijke naam TaalString 1 Wettelijk geregistreerde naam vd organisatie. Evt in verschillende talen.

Kwaliteitslabel

Beschrijving
Een label dat wordt toegekend aan een entiteit wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, heeft auteur, label, toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van het toegekende label.
heeft auteur GeregistreerdeOrganisatie 1...* De organisatie die het kwaliteitslabel heeft toegekend.
label TaalString 1 Naam van het label.
toegekend op DateTime 1 Datum waarop het kwaliteitslabel is toegekend.

Logies

Beschrijving
Elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke? vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal slaapplaatsen, aantal verhuureenheden, alternatieve naam, behoort tot toeristische regio, capaciteit, contact punt, doelpubliek, heeft alternatieve uitbating, heeft beschrijving, heeft faciliteit, heeft kwaliteitslabel, heeft media, heeft officiële beoordeling, heeft registratie, heeft verhuureenheid, identificator, naam, onthaal adres, onthaal locatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal slaapplaatsen Integer 1 Totale aantal personen dat een logies kan bedienen.
aantal verhuureenheden Integer 1 Totale aantal eenheden waarover het logies beschikt.
alternatieve naam TaalString 1 alternatieve benaming van het logies.
behoort tot toeristische regio ToeristischeRegio 0...* Specifieert tot welke regio het logies behoort.
capaciteit KwantitatieveWaarde 0...* Een capaciteitsgegeven van de resource. De capaciteit is een gestructureerde waarde met een eenheid en een waarde.
contact punt ContactInfo 0...* Contact informatie van het logies.
doelpubliek Code 0...* Een beoogd publiek, d.w.z. een groep waarvoor iets is gemaakt.
heeft alternatieve uitbating Logies 0...* De relatie tussen een logies en andere, commerciele uitbating van het logies. Bijvoorbeeld een B&B die ook als vakantiewoning wordt verhuurt.
heeft beschrijving Beschrijving 0...* Beschrijving van het object.
heeft faciliteit Faciliteit 0...* Aanwezige infrastructuur of dienst.
heeft kwaliteitslabel Kwaliteitslabel 0...* Een kwaliteitslabel dat is toegekend aan het logies. Een kwaliteitslabel is niet noodzakelijk op een schaal (in tegenstelling tot de officiele beoordeling).
heeft media MediaObject 0...* Media gerelateerd aan het object.
heeft officiële beoordeling Beoordeling 0...* Een officiele beoordeling voor een logies, door een erkende organisatie.
heeft registratie Registratie 0...* De registratie van het logies bij Toerisme Vlaanderen.
heeft verhuureenheid Verhuureenheid 1...* Een verhuureenheid die gerelateerd is aan een logies.
identificator Identificator 1 Ident
naam TaalString 1 De commerciele naam van het logies.
onthaal adres Adresvoorstelling 1...* Adres waar logies zich kunnen aanmelden.
onthaal locatie Geometrie 0...1 De geometrische locatie van de ingang van het logies. Het is aangeraden om een WSG84 projectie te gebruiken voor publicatie op het web.

Media Object

Beschrijving
Een media-object, zoals bijvoorbeeld een afbeelding, video of audio-object.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, breedte, caption, content url, exif data, formaat, hoogte, locatie, taal, thumbnail url.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...* Omschrijving van het werk. Maximaal 1 beschrijving per taal.
breedte Kwantitatieve Waarde 0...1 De breedte van het mediaobject.
caption TaalString 0...1 Het onderschrift van het media object.
content url URL 1 Locatie waar het media object kan worden gedownload. De eigenlijke bytes van het object.
exif data String 0...1 Exif data van het object, voornamelijk voor gebruik bij afbeeldingen.
formaat Code 1 Het bestandsformaat van het media object.
hoogte Kwantitatieve Waarde 0...1 De hoogte van het media object.
locatie Geometrie 0...1 De geometrische locatie van het object.
taal Code 0...* De taal van de inhoud van het media object.
thumbnail url URL 0...1 Een miniatuurafbeelding die relevant is voor het media object.

Registratie

Beschrijving
Registratie van het logies bij een officiële instantie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is tijdspecialisatie van, creatie, identificator, opheffing, registratie status, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is tijdspecialisatie van Registratie 0...1 Duidt de bronentiteit aan waarvan deze entiteit een tijdsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor gedurende een bepaalde periode.
creatie Creatie 1 Beschrijving van het ontstaan van de versie.
identificator Identificator 1 Identificator dat de organisatie verkreeg bij registratie.
opheffing Opheffing 1 Beschrijving van het verdwijnen van de versie.
registratie status Code 1 Status van het geregistreerde logies.
type Code 1 Categorie van het logies, zoals bepaad door de verantwoordelijke organisatie.

Ruimte

Beschrijving
Een ruimtelijk onderdeel binnen een verhuureenheid, meestal gescheiden van andere ruimtes door binnenmuren. Bijvoorbeeld een terrein, een kamer, enz.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, heeft faciliteit, locatie aanduiding, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...* beschrijving van de ruimte
heeft faciliteit Faciliteit 0...* Aanwezige infrastructuur of dienst.
locatie aanduiding LocatieAanduiding 0...1 Locatie waar de ruimte zich bevind, bijvoorbeeld het verdiep.
type Code 0...1 Type van de kamer.

Toeristische regio

Beschrijving
Geografische afbakening van een promotioneel samenhangend gebied.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bevat plaats, geometrie, label.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bevat plaats Plaats 0...* een plaats die zich fysiek in de regio. bevindt.
geometrie Geometrie 0...1 De geometrie van de regio.
label TaalString 1 Naam van de regio.

Verhuureenheid

Beschrijving
Een afzonderlijk te huren kamer, ruimte, oppervlakte of onderdeel waar kan worden overnacht.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal kamers, aantal slaapplaatsen, capaciteit, heeft faciliteit, heeft kamer, locatie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal kamers Integer 0...1 Aantal kamers dat de verhuureenheid ter beschikking heeft.
aantal slaapplaatsen Integer 1 Totale aantal personen dat een logies of verhuureenheid kan bedienen.
capaciteit KwantitatieveWaarde 0...* Een capaciteitsgegeven van de resource. De capaciteit is een gestructureerde waarde met een eenheid en een waarde.
heeft faciliteit Faciliteit 0...* Aanwezige infrastructuur of dienst.
heeft kamer Ruimte 0...* De relatie tussen de kamer en de verhuureenheid die de kamer bevat.
locatie Geometrie 0...1 De geometrische locatie van het object.
naam TaalString 0...1 Benaming van de verhuureenheid

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: administratieve eenheid niveau 1, administratieve eenheid niveau 2, adresgebied, busnummer, gemeentenaam, huisnummer, land, locatieaanduiding, locatienaam, postbus, postcode, postnaam, straatnaam, verwijst naar, volledig adres.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
administratieve eenheid niveau 1 TaalString 0...1 Hoogste Administratieve eenheid vh adres, doorgaans een land.
administratieve eenheid niveau 2 TaalString 0...1 De regio vh adres, doorgaans een provincie of deelstaat of gelijkaardig gebied dat typisch meerdere plaatsen omvat.
adresgebied TaalString 0...1 Naam ve geografisch gebied of plaats die een aantal adresseerbare objecten groepeert om deze te adresseren zonder dat het gebied of de plaats een administratieve eenheid is
busnummer String 0...1 Officieel toegekende alfanumerieke code die wordt toegevoegd aan het huisnummer om meerdere gebouweenheden, standplaatsen, ligplaatsen of percelen te onderscheiden die eenzelfde huisnummer hebben.
gemeentenaam TaalString 0...1 Gemeentenaam vh adres.
huisnummer String 0...1 Alfanumerieke code officieel toegekend aan gebouweenheden, ligplaatsen, standplaatsen of percelen.
land TaalString 0...1 Land waarin het adres gelegen is.
locatieaanduiding String 0...1 Alfanumerieke code die de adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.
locatienaam TaalString 0...1 Naam of omschrijving vh het geografisch object dat de adreslocator aanduidt.
postbus String 0...1 Postbusnummer in een postkantoor.
postcode String 0...1 Code waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
postnaam TaalString 0...1 Naam waarmee het geografisch gebied dat adressen voor postale doeleinden groepeert wordt aangeduid.
straatnaam TaalString 0...1 Straatnaam vh adres.
verwijst naar Adres 0...1 Adres waarvan de adresvoorstelling is afgeleid. Het is mogelijk om interne adressen te linken aan crab met behulp van de crab tools. https://overheid.vlaanderen.be/CRAB-CRAB-Tools
volledig adres TaalString 1 Het complete adres in één string, al dan niet geformatteerd.

Contactinfo

Beschrijving
Een kanaal waarop men het logies kan bereiken. Bijvoorbeeld telefoon, email, adres, social media.
Gebruik
Voor social media: gebruik 1 contactinfo per kanaal, met als naam de service en website de url.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfprefix, adres, email, fax, naam, openingsuren, pagina, telefoon, uren beschikbaarheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfprefix TaalString 0...1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen.
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
email String 0...1 Email-adres waarnaar men kan mailen.
fax String 0...1 Faxnummer waarnaar men kan faxen.
naam String 1 Naam van het contact, bijvoorbeeld de persoon die men kan contacteren.
openingsuren OpeningsurenSpecificatie 0...1 Uren waarbinnen contact kan worden opgenomen.
pagina URI 0...1 Website waarnaar men kan surfen.
telefoon String 0...1 Telefoonnummer waarop men kan bellen.
uren beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0...1 Periode waarin contact kan worden opgenomen.

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: als GML, als WKT.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
als GML GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
als WKT GetypeerdeString 1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: notatie, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
notatie GetypeerdeString 1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identifierscheme (incl de version ervan), de string zelf op de eigenlijke identifier. Zie definitie Identificator.
toegekend door Agent 0...1 Organisatie of persoon die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0...1 Naam van de agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0...1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Kwantitatieve waarde

Beschrijving
Een meetbare waarde van het gerelateerde object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid, genormeerde eenheid, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid TaalString 1 Een niet genormeerde eenheid. Je kan dit veld gebruiken als er geen genormeerde eenheid beschikbaar is.
genormeerde eenheid Code 1 Een eenheid zoals vastgesteld door een standardisatieorgaan of overheid.
waarde Integer 1 De waarde of hoeveelheid van de kwanitatieve waarde.

Locatieaanduiding

Beschrijving
Locatie van de ruimte binnen de verhuureenheid.
Gebruik
Kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de verdieping aan te duiden.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanduiding, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanduiding String 1 Identificatie van de locatie. Voor verdieping bijvoorbeeld het nummer van de verdieping, Het gelijkvloers wordt dan aangeduid met 0.
type LocatieaanduidingType 1 Aard van de locatieaanduiding. Voor verdieping gebruik je http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LocatorDesignatorTypeValue/floorIdentifier Link

Punt

Beschrijving
Een 0-dimensioneel geometrisch object dat een bepaalde locatie in een coördinaatruimte voorstelt. Heeft een x-coördinaat en een y-coördinaat. Kan ook een z-coördinaat (hoogte) en een m-coördinaat (afstand langs een curve) hebben.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: latitude, longitude.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
latitude GetypeerdeString 1 De breedtegraad van een locatie.
longitude GetypeerdeString 1 De lengtegraad van een locatie.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/logies-basis.jsonld