Issue Tracking voor Burgers en Organisaties

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Issue Tracking voor Burgers en Organisaties. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om als overheid gestructureerd meldingen te ontvangen van burgers en ondernemers. Een melding beschrijft een probleem of een vaststelling die mogelijks aanleiding geeft tot een actie van de overheid, zoals het herstellen van een put in de weg of het ophalen van sluikstort.

Een melding bestaat onder meer uit een titel, een samenvatting en een body. De Melding Body laat toe om extra informatie mee te geven met betrekking tot de melding, bijvoorbeeld een geometrie van een plaats of geïmpacteerd gebied, extra beschrijvende tekst, of bijlagen in de vorm van bijvoorbeld foto's of gescande documenten. Een melding kan daarnaast één of meerdere Meldingstatussen doorlopen. Als voorgestelde codelijst wordt verwezen naar de lijst met mogelijke statussen uit de Generieke Terugmeldfaciliteit (GTMF) van Informatie Vlaanderen. Verder treden voor meldingen verschillende Agents op die een rol spelen in de afhandeling van de melding, zoals een melder, indiener, behandelaar...

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 08/11/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:
| Agent | Applicatie | Geregistreerd Persoon | Hoedanigheid | Melding | Organisatie | Organisatie-eenheid | Persoon | Publieke Organisatie |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Geometrie | Melding Body | Meldingstatus |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Applicatie

Beschrijving
Een artificiële agent in een softwareomgeving.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Geregistreerd Persoon

Beschrijving
Persoon waarvan de gegevens zijn ingeschreven in een register.
Gebruik
Doorgaans is dit register een bevolkingsregister maar het kan bv ook een kiesregister zijn. De ingeschreven gegevens hebben betrekking op de identeit (vb naam en voornaam) en de Verblijfplaats vd persoon en op belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboor
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: registratie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
registratie Identificator 1 Identificatiecode van de persoon in het register.

Hoedanigheid

Beschrijving
Agent met een Functie.
Gebruik
Laat een Functie toe om te handelen,bv ihkv een Dienstverlening (bv diversiteitsplan wordt opgemaakt door diversieteitsambtenaar).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Melding

Beschrijving
Beschrijft de melding van een probleem of een vaststelling die mogelijks aanleiding geeft tot een actie van de overheid.
Gebruik
De Melding kan gebruikt worden voor het capteren van feedback dat slaat op reële wereld objecten zoals een put in de weg of sluikstort.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft body, heeft status, meldingsapplicatie, meldingstype, samenvatting, titel, webpagina.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft body MeldingBody 0...* Het object van deze associatie is een resource die de body van de Melding beschrijft (MeldingBody).
heeft status Meldingstatus 0...* De Status verbonden aan de Melding.
meldingsapplicatie Applicatie 0...1 De applicatie dat de Melding creëerde.
meldingstype Meldingstype 1...* De relatie tussen de Melding en het Meldingstype dat gebruikt worden om de melding te categoriseren. Er wordt verwacht dat het meldingstype gedefinieerd is in een codelijst. Het bepalen en ontlsuiten van deze codelijst kan applicatie-specifiek worden ingevuld.
samenvatting String 0...1 Een samenvatting van de Melding. Deze eigenschap kan gebruikt worden als een tekstveld om de Melding en de informatie die eraan gekoppeld is samen te vatten en de behandeling ervan te vergemakkelijken.
titel String 1 De titel van de Melding.
webpagina URI 0...1 Een doorverwijzing naar een webpagina over deze Melding. Deze eigenschap kan gebruikt worden om een gebruiker door te verwijzen naar een applicatie waar de actuele status van de Melding kan geraadpleegd worden.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaanreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft eenheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft eenheid OrganisatieEenheid 0...* Verwijst naar een organisatie-eenheid die deel uitmaakt van de organisatie, bv een afdeling.

Organisatie-eenheid

Beschrijving
Een organisatie zoals een afdeling of dienst die deel uitmaakt van de grotere organisatie en zijn bestaansreden daaraan ontleent. Heeft geen juridische status op zich.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is eenheid van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is eenheid van Organisatie 1 Organisatie waarvan de organisatie-eenheid deel uitmaakt.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector,ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

Geometrie

Beschrijving
Vorm- en positiekenmerken van een object.
Gebruik
Beschrijft deze kenmerken dmv punten,lijnen,polygonen en coördinaten.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gml, wkt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gml Literal 1 Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#gmlLiteral als datatype.
wkt Literal 1 Geometrie uitgedrukt in wkt-formaat. Gebruik http://www.opengis.net/ont/geosparql#wktLiteral als datatype.

Melding Body

Beschrijving
De body van de Melding,deze omvat relevante informatie voor de verdere afhandeling van een melding.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, bijlage, geometrie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Een tekstuele beschrijving van de melding. Deze eigenschap kan gebruikt worden om extra beschrijvende tekst mee te geven over het Meldingsobject.
bijlage URI 0...1 Identificeert een resource die aan de MeldingsBody verbonden is en mogelijks speciale verwerking vraagt. Via deze eigenschap is het mogelijk om bv. Foto's of PDF documenten te koppelen aan de Melding.
geometrie Geometrie 0...1 De relatie tussen de MeldingBody en een geometrie. Wanneer een Agent een Melding aanmaakt kan deze bv. een bounding box tekenen op een map. De geometrie hiervan kan weegegeven worden via de eigenschap geometrie van MeldingBody.

Meldingstatus

Beschrijving
De Status van de Melding in het verwerkingsproces op een bepaald tijdstip.
Gebruik
De Melding kan gelinkt zijn aan meerdere Status objecten,elk ervan geeft de status op een bepaald tijdstip weer.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, status type, statusdatum, statuswijziging door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Een beschrijving van de Status.
status type MeldingStatuswaarde 1 Het type van de Status. Er wordt verwacht dat het status type gedefinieerd is in een codelijst. Het bepalen en ontlsuiten van deze codelijst kan applicatie-specifiek worden ingevuld. Link
statusdatum DateTime 1 De datum van een Status.
statuswijziging door Agent 1 De Agent die deze status heeft geactiveerd.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/issue-tracking-voor-burgers-en-organisaties.jsonld