Inname openbaar domein

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Inname openbaar domein. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project GIPOD als Gelinkte Open Data en laat toe om innames, mobiliteitsmaatregelen en hinder op het openbaar domein gelinkt op te maken en te ontsluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft een informatiemodel om informatie over innames op het openbaar domein gelinkt op te stellen en te delen. Dit laat toe dat zowel het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) als anderen, bijvoorbeeld lokale besturen (cfr. LBLOD mobiliteit), informatie over innames eenduidig kunnen uitwisselen.

Verder beschrijft dit model componenten (Samenwerkingsaanvraag, Synergie, Conflict, Advies, Innameverbod...) die voor een betere afstemming tussen partijen zorgt. Merk op dat codelijsten hiervoor verder bekeken zal worden in de business werkgroepen. Via Inname, Signalisatie en Mobiliteitsmaatregel is er een rechtstreekse link met de vergunning enerzijds en het aanvullend reglement anderzijds. Ten slotte bouwt Omleiding voort op OSLO-Weg.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.

Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Advies

Beschrijving
Input van een partij die betrokken is bij het beslissingsproces.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviseert, adviseert, adviseert, adviseert, adviseert, beheerder, beoordeeld door, beoordeling, beoordelingsdatum, beschrijving, bindend, heeft voorwaarde, identificator, reden, stilzwijgend.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviseert RuimtelijkConflict 0...* Conflict waarover advies gegeven wordt.
adviseert Inname 0...* Inname waarover advies gegeven wordt.
adviseert Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel waarover advies gegeven wordt.
adviseert Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder waarover advies gegeven wordt.
adviseert Project 0...* Project waarover advies gegeven wordt.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van het advies.
beoordeeld door Agent 1...* Agent die het advies beoordeeld heeft.
beoordeling Beoordeling 1 Beoordeling van het advies. Bijvoorbeeld: goedgekeurd, niet-goedgekeurd
beoordelingsdatum DateTime 1 Datum van beoordeling.
beschrijving TaalString 1 Het advies in tekst beschreven.
bindend Boolean 1 Geeft aan of het advies bindend (true) of niet-bindend is (false).
heeft voorwaarde Voorwaarde 0...* Voorwaarde die moet voldaan worden om tegemoet te komen aan het advies.
identificator Identificator 0...* Gestructureerde identificatiegegevens.
reden String 1 Waarom een bepaalde beoordeling gegeven werd.
stilzwijgend Boolean 0...1 Duidt aan of het advies stilzwijgend (true) of niet (false) is.

Evenement

Beschrijving
Inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt ingenomen voor een markt, festival...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Grondwerk

Beschrijving
inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt opengebroken voor wegenis-, riolerings- en/of nutwerken en waarvoor een aanvraag tot werken noodzakelijk is of waarvoor een algemene vergunning tot uivoering van werken geldt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: categorie, geschatte duur, heeft oorzaak grondwerk, specificatie, verplaatsingswerk, voorlopige oplevering.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
categorie Code 1 De categorie van de werken (in functie van de grootte van de werf).
geschatte duur Duration 1 Geschatte tijdsduur van het grondwerk. Bijvoorbeeld: een looptijd van 5 dagen wordt uitgedrukt met 'P5D'.
heeft oorzaak grondwerk Grondwerk 0...* Ander grondwerk dat dit grondwerk veroorzaakt heeft.
specificatie Code 0...* Soort grondwerk.
verplaatsingswerk Boolean 0...1 Aanduiding of de werkopdracht veroorzaakt wordt door andere werkopdrachten.
voorlopige oplevering DateTime 0...1 Tijdsstip wanneer het werk geacht opgeleverd te worden.

Halte

Beschrijving
Een locatie waar passagiers in- of uitstappen uit een voertuig voor openbaar vervoer.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Inname

Beschrijving
Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt,met gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, geeft aanleiding tot, heeft gevolg, identificator, is deel van, isGerelateerdAan, leidt tot, openbaar domein, periode, plaatsbepaling, status, tijdschema, type, url, vereist, vereist signalisatievergunning, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Hiermee wordt bedoeld dat de inname in de buurt van dit adres doorgaat, bijvoorbeeld voor een put aan de straatkant.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de inname.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving over de inname.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager aan de inname.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over deze inname.
geeft aanleiding tot Samenwerkingsaanvraag 0...1 Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van de inname.
heeft gevolg Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het innemen van de openbare ruimte.
identificator Identificator 0...* Identificator van de inname. Kan gebruikt worden om GIPOD ID in te bewaren.
is deel van Inname 0...* Een verwante inname waarin deze inname fysiek of logisch is opgenomen.
isGerelateerdAan Inname 0...* Inname die gerelateerd is aan deze inname.
leidt tot Innameverbod 0...* Innameverbod dat het gevolg is van een inname.
openbaar domein Boolean 1 Duidt aan of de inname in een gebied met openbaar karakter doorgaat. Privé gebied met openbaar karakter wordt hier ook gezien als openbaar domein.
periode Periode 0...* Wanneer de inname plaatsvindt.
plaatsbepaling TaalString 0...1 Tekstuele weergave van de locatie van de inname.
status Innamestatus 0...1 Status van de inname Voorbeelden: in ontwerp, gepland
tijdschema Tijdschema 0...* Tijdschema wanneer de inname doorgaat.
type Innametype 1...* Type van inname
url URL 0...* Een webadres met meer informatie over de inname.
vereist Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel die vereist is om een inname tot stand te brengen.
vereist signalisatievergunning Signalisatievergunning 0...1 Signalisatievergunning die vereist is om deze inname uit te voeren.
zone Zone 1...* Een bepaalde zone die deel uitmaakt van de inname.

Innameverbod

Beschrijving
Ontzegging van bepaalde innames.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, categorie, contactorganisatie, identificator, periode, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Duidt een adres als referentie aan waar de inname doorgaat.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van het innameverbod.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van het innameverbod.
categorie Verbodscategorie 1 Verbodscategorie van het innameverbod.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* De organisatie die gecontacteerd kan worden omtrent het innameverbod.
identificator Identificator 0...* Bijkomende gestructureerde identificatiegegevens van het innameverbod.
periode Periode 1...* Periode waarbinnen het innamverbod van toepassing is.
zone Zone 0...* Een bepaalde zone die bij het innameverbod hoort.

Innamevergunning

Beschrijving
De vergunning voor het tijdelijk in gebruik nemen van het openbaar domein.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Mobiliteitshinder

Beschrijving
Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, heeft betrekking op innamezone, heeft gevolg, identificator, locatie, periode, tijdschema, vereist, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Basisgegevens van het adres van mobiliteitshinder.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de mobiliteitshinder.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de mobiliteitshinder.
bijdrager Agent 0...* Agent die betrokken is bij de mobiliteitshinder.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over deze mobiliteitshinder.
heeft betrekking op innamezone Zone 0...* Innamezone die het gevolg is van hinder.
heeft gevolg Mobiliteitshindergevolg 0...* Effect van de mobiliteitshinder op bepaalde doelgroepen.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens van de mobiliteitshinder.
locatie Code 0...* Code die de locatie van de hinder aanduidt.
periode Periode 0...* Wanneer er hinder is.
tijdschema Tijdschema 0...* Wanneer er hinder is volgens een tijdsschema. Niet gebruiken in combinatie met hinderperiode.
vereist Mobiliteitsmaatregel 0...* Mobiliteitsmaatregel ter ondersteuning van de mobiliteitshinder.
zone Zone 0...* Een bepaalde zone die bij de mobiliteitshinder hoort.

Mobiliteitshindergevolg

Beschrijving
Verzameling doelgroepen die eenzelfde gevolg ondervinden door de mobiliteitshinder.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: doelgroep, gevolg.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
doelgroep Code 1...* Doelgroep die een bepaald gevolg ondervindt door mobiliteitshinder.
gevolg Code 1 Gevolg die de doelgroep ondervindt.

Mobiliteitsmaatregel

Beschrijving
Maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adresvoorstelling, beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, doelgroep, heeft gevolg, heeft route, identificator, periode, plaatsbepaling, tijdschema, type, url, wordt aangeduid door, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adresvoorstelling Adresvoorstelling 0...* Hiermee wordt bedoeld dat de mobiliteitsmaatregel in de buurt van dit adres doorgaat, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een verkeersbord.
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de mobiliteitsmaatregel.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de mobiliteitsmaatregel.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager aan de mobiliteitsmaatregel.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* De organisatie die gecontacteerd kan worden over deze mobiliteitsmaatregel.
doelgroep Code 0...* Groep of categorie dat belang heeft bij de mobiliteitsmaatregel. Bijvoorbeeld: vrachtwagens boven 3.5 ton
heeft gevolg Mobiliteitshinder Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het invoeren van een mobiliteitsmaatregel.
heeft route Geometrie 0...* Traject dat hoort bij de mobiliteitsmaatregel.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens van de mobiliteitsmaatregel.
periode Periode 0...* Periode waarbinnen de mobiliteitsmaatregel plaatsvindt.
plaatsbepaling TaalString 0...1 Tekstuele beschrijving van de locatie van de mobiliteitsmaatregel. Hier kan de tekstuele weergave van de locatie komen zoals die in het besluit opgenomen is.
tijdschema Tijdschema 1...* Tijdschema van de mobiliteitsmaatregel.
type Mobiliteitsmaatregeltype 0...* Type mobiliteitsmaatregel.
url URL 0...* Link naar website over deze mobiliteitsmaatregel.
wordt aangeduid door Verkeersteken 0...* Een signalisatie (bv.: verkeersbord) die bijdraagt tot de aanduiding van een mobiliteitsmaatregel.
zone Zone 0...* Een bepaalde zone die bij de mobiliteitsmaatregel hoort. De locatie kan op 3 manieren meegegeven worden: via zone, adresvoorstelling en plaatsbeschrijving. Voorkeur wordt gegeven aan zone wanneer dit kan.

Omleiding

Beschrijving
Tijdelijke route die aanbevolen wordt te volgen door de betreffende weggebruiker.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft route, heeft transportlinkset.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft route Geometrie 1...2 Een traject van de omleiding. Indien tweerichtingsomleiding, gebruik 2 routes.
heeft transportlinkset OSLO-Weg::TransportLinkSet 0...2 Verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigen.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: alternatieve label, beschrijving, contactinfo, heeft eenheid, homepage, logo, voorkeurslabel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
alternatieve label TaalString 0...* Andere naam waaronder de organisatie bekend is. Bv commerciële naam, informele naam…
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de Publieke Organisatie.
contactinfo ContactInfo 0...* Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
heeft eenheid OrganisatieEenheid 0...* Verwijst naar een Organisatie-eenheid die deel uitmaakt van de Organisatie, bv een afdeling.
homepage String 0...1 Adres vd homepage van de website vd Publieke Organisatie.
voorkeurslabel TaalString 0...1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Organisatie (in rol)

Beschrijving
Een organisatie die een rol speelt bij een inname en gecontacteerd kan worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo, is rolspecialisatie van, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo ContactInfo 1...* Informatie zoals email, telefoon... die toelaat de Organisatie te contacteren.
is rolspecialisatie van Organisatie Duidt de bron-entiteit aan waarvan deze entiteit een rolsgebonden specialisatie is. De specialisatie stelt de bron voor volgens een bepaalde rol.
rol String 1 Rol die de organisatie speelt. Bijvoorbeeld: architect, beheerder etc.

Organisatie-eenheid

Beschrijving
Een Organisatie zoals een afdeling of dienst die deel uitmaakt van de grotere Organisatie en zijn bestaansreden daaraan ontleent. Heeft geen juridische status op zich.
Gebruik
Organisatie-eenheden kunnen groot en complex zijn en bestaan uit andere Organisatie-eenheden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: eenheid van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
eenheid van Organisatie Verwijst naar de organisatie waarbij deze organisatie-eenheid hoort.

Parkeerverbod

Beschrijving
Inname waarbij een parkeerplaats voorbehouden wordt voor een andere doeleind.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Project

Beschrijving
Groepering van innames,hinders,mobiliteitsmaatregelen en projecten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheerder, beschrijving, bijdrager, contactorganisatie, geeft aanleiding tot, identificator, omvat, omvat, omvat, status, type, volgt uit, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheerder Agent 0...1 Beheerder van het project.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van het project.
bijdrager Agent 0...* Bijdrager van het project.
contactorganisatie Organisatie (in rol) 0...* Organisatie die gecontacteerd kan worden over dit project.
geeft aanleiding tot Samenwerkingsaanvraag 0...1 Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van het project.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens van het project.
omvat Synergie 0...* Synergie die binnen dit project uitgevoerd wordt.
omvat Inname 0...* Inname die binnen dit project doorgaat. Binnen GIPOD kan dit gaan over synergie, inname, project en mobiliteitshinder.
omvat Mobiliteitshinder 0...* Mobiliteitshinder die veroorzaakt is door het project.
status Projectstatus 0...1 Status van het project.
type Projecttype 0...1 Type van het project.
volgt uit Samenwerkingsaanvraag 0...1 Project dat ontstaan is uit een samenwerkingsaanvraag.
zone Zone 0...* Een bepaalde zone die bij het project hoort.

Route

Beschrijving
Openbaar vervoer traject.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Ruimtelijk Conflict

Beschrijving
Overlap of dicht bijeen liggen van zones in tijd en ruimte.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, heeft betrekking tot, heeft betrekking tot, heeft betrekking tot, ruimtelijk conflictperiode, type, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie ConflictErnst 0...1 Classificatie van het ruimtelijk conflict.
heeft betrekking tot OpenbaarVervoershalte 0...* Halte van het openbaar vervoer die betrokken is bij het ruimtelijk conflict.
heeft betrekking tot OpenbaarVervoersroute 0...* Openbaar vervoer route die betrokken is bij het ruimtelijk conflict.
heeft betrekking tot Project 0...* Project dat betrokken is bij het conflict.
ruimtelijk conflictperiode Periode 1...* Periode wanneer er een overlap in tijd en in ruimte is tussen verschillende entiteiten.
type Conflicttype 0...* Type ruimtelijk conflict.
zone Zone 1...* Een bepaalde zone waar het conflict zich ruimtelijk bevindt.

Samenwerkingsaanvraag

Beschrijving
Verzoek tot samenwerking in een project.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beheerder, beschrijving, bijlage, heeft antwoord, identificator, lanceringsdatum, status, uiterste antwoorddatum, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beheerder Agent 0...1 Beheerder van de samenwerkingsaanvraag.
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de samenwerkingsaanvraag.
bijlage Document 0...* Extra document dat bij de samenwerkingsaanvraag hoort.
heeft antwoord Samenwerkingsantwoord 0...* Antwoord van een samenwerkingsaanvraag.
identificator Identificator 0...* Identificatiegegevens die de samenwerkingsaanvraag uniek aanduiden.
lanceringsdatum Date 1 Datum waarop de samenwerkingsaanvraag uitgestuurd wordt.
status Aanvraagstatus 1 Status om samen te werken. Bijvoorbeeld: in aanvraag
uiterste antwoorddatum Date 0...1 Laatste datum dat er geantwoord kan worden om al dan niet samen te werken.
zone Zone 0...1 Een bepaalde zone die bij de samenwerkingsaanvraag hoort.

Samenwerkingsantwoord

Beschrijving
Positief antwoord gegeven op een samenwerkingsaanvraag.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: antwoorddatum, betrokken organisatie, gaat akkoord.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
antwoorddatum Date 1 Datum waarop het antwoord gegeven werd.
betrokken organisatie Agent 1 Organisatie die antwoordt op de samenwerkingsaanvraag.
gaat akkoord Boolean 1 Geeft aan of de betrokken organisatie wil samenwerken of niet..

Signalisatievergunning

Beschrijving
Een vergunning voor het tijdelijk aanbrengen of wijzigen van signalisatie op het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: status, url.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
status String 1 Status van de signalisatievergunning. Dit is een tijdelijke term totdat signalisatievergunningen gelinkt ontsloten worden.
url URL 1 Locatie van het besluit op het web.

Synergie

Beschrijving
Groepering van werkopdrachten van nutsmaatschappijen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: coördinatievergaderingsdatum, registratiedatum, status, volgens afspraken, volgt uit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
coördinatievergaderingsdatum Date 0...1 Datum ter coördinering van de synergie.
registratiedatum Date 0...1 Datum waarop de synergie geregistreerd werd.
status Synergiestatus 1 Status van de synergie.
volgens afspraken Afspraak 0...1 Afspraken die gevolgd moeten worden om een synergie uit te voeren.
volgt uit Synergieaanvraag 0...1 Synergie die ontstaan is uit de synergie-aanvraag.

Synergieaanvraag

Beschrijving
Verzoek tot samenwerking in een synergie.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: volgens afspraken.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
volgens afspraken Afspraak 0...1 Afspraken die gevolgd moeten worden om de synergie uit te voeren.
Beschrijving
Een verzameling transportlinksequenties en/of individuele transportlinks die een specifieke functie of betekenis hebben in een transportnetwerk.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersmaatregel

Beschrijving
Maatregel waarvan de aard,omvang en plaatsing zijn omschreven in de wegcode en uitvoeringsbesluiten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Verkeersteken

Beschrijving
Aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Voorwaarde

Beschrijving
Datgene waaraan moet voldaan worden om een geldig besluit te zijn.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Beschrijving van de voorwaarde.

Werk

Beschrijving
Inname van het openbaar domein voor de uitvoering van werken
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geschatte duur, soort.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geschatte duur Duration 1 Geschatte tijdsduur dat het werk duurt. Bijvoorbeeld: een looptijd van 5 dagen wordt uitgedrukt met 'P5D'.
soort Code 0...* Soort werk.

Zone

Beschrijving
Ruimtelijk gebied
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: type, zone.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
type Zonetype 0...* Soort zone.
zone Geometrie 1...* 2D weergave van de zone.

Datatypes

Adresvoorstelling

Beschrijving
Meer leesbare voorstelling met enkel de basisgegevens van het adres, bedoeld voor het gebruik van een adres als attribuut van een ander object.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email,telefoon,adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening… Mogelijke vormen van contact: bellen,mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aanschrijfvorm, adres, contactnaam, contacttype, email, telefoon, website.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aanschrijfvorm TaalString 0...1 Titel waarmee iemand wordt aangeschreven of aangesproken of waarmee naar iemand wordt verwezen. Bvb De heer/Mevrouw, Excellentie, Dokter…
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres dat men kan aanschrijven of bezoeken.
contactnaam String 0...1 Naam van bvb de persoon die men kan contacteren.
contacttype String 0...1 Specifieert de contactinformatie volgens een bepaalde functie. Bijvoorbeeld: privé, mobiel...
email String 0...* Email-adres waarnaar men kan mailen.
telefoon String 0...* Telefoonnummer waarop men kan bellen.
website URI 0...1 Website waarnaar men kan surfen.

ContactinfoPubliek

Beschrijving
Contactgegevens die al dan niet publiek zijn.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: publiek.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
publiek Boolean 1 Duidt aan of de contactinformatie door iedereen gezien mag worden.

Periode

Beschrijving
De tijdsperiode tussen twee momenten in de tijd.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin GetypeerdeString 1 Moment waarop de periode begint.
einde GetypeerdeString 1 Moment waarop de periode eindigt.

PeriodeMetDuur

Beschrijving
Periode die ook de duur bevat.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: duur.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
duur Duration 1 Hoelang de gebeurtenis (inname, hinder etc.) duurt. Interval van begin tot einde van de periode. Zo kan een periode berekend worden op basis van begin en duur.

Tijdschema

Beschrijving
Een tijdschema beschrijft een patroon voor een gebeurtenis dat herhaaldelijk plaatsvindt.
Gebruik
Bv. elke laatste vrijdag van de maand januari van 18u tot 21u
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal, duur, einddatum, eindtijd, frequentie, per dag, per dag van de maand, per maand, per setpositie, startdatum, starttijd, uitzonderingsdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal Integer 0...1 Aantal keer dat het plaatsvindt. Dit beperkt het aantal gebeurtenissen die uit het tijdsschema voortvloeien. Bv.: "jaarlijks, elke vrijdag met aantal vijf" beperkt het eindresultaat van gebeurtenissen tot vijf vrijdagen.
duur Duration 0...1 Hoelang een gebeurtenis gespecificeerd door dit tijdsschema zal duren.
einddatum Date 0...1 Datum tot wanneer het tijdsschema van toepassing is.
eindtijd Time 0...1 Tijdsstip tot wanneer het tijdsschema van toepassing is.
frequentie String 1 Frequentie waarmee de gebeurtenis plaatsvindt. Uit te drukken als een interval volgens iso 8601, bv. P1W betekent wekelijks, P1D dagelijks
per dag URI 0...* Dagen van de week waroop het plaatsvindt. Gebruik de URI's van schema.org, bv.: http://schema.org/Monday voor maandag. Deze verwijzen door naar Wikidata waar ook de Nederlandse vertaling te vinden is, bv.: http://www.wikidata.org/entity/Q105 voor maandag.
per dag van de maand Integer 0...* Dagen van de maand waarop het plaatsvindt.
per maand Integer 0...1 Duidt een maand van het jaar aan waarop het plaatsvindt. Dit wordt gespecifieerd met een getal tussen 1 en 12. 1 verwijst naar januari
per setpositie Integer 0...* Dit is een getal dat per interval overeenkomt met de n-de gebeurtenis uit de set van gebeurtenissen gespecifieerd door het tijdsschema. Intervallen worden gegenereerd op basis van de frequentie. Het getal kan zowel positief (+n) als negatief (-n) zijn en is beperkt van 1 tot en met 366 en -1 tot en met -366.. Hierbij is het verplicht om een "per..." te specifiëren in het tijdsschema. Bijvoorbeeld: bij een maandelijkse frequentie "P1M", perDagVanDeMaand "1,2,3,4" en perSetpositie "-2" (de voorlaatste) zullen volgende gebeurtenissen plaatsvinden: 3de januari, 3de februari...
startdatum Date 0...1 Datum vanaf wanneer het tijdsschema van toepassing is. Bijvoorbeeld: 2019-06-13
starttijd Time 0...1 Tijdsstip vanaf wanneer het tijdsschema van toepassing is. Bijvoorbeeld: 20:00
uitzonderingsdatum Date 0...* Datum waarop het tijdsschema uitzonderlijk niet van toepassing is en dus de gebeurtenis niet kan plaatsvinden.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://test.data.vlaanderen.be/context/inname-openbaar-domein.jsonld