Dienstencataloog

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Dienstencataloog. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op het OSLO-Dienst vocabularium.

Een profiel voegt in principe termen samen uit verschillende RDF-vocabularia met het oog op een bepaalde toepassing (incl.constraints zoals kardinaliteiten en codelijsten). Voor het OSLO-Dienst vocabularium baseerden we ons echter volledig op het vocabularium dat door ISA werd gemaakt om het Core Public Service applicatieprofiel te ondersteunen. Dat is een applicatieprofiel voor het beschrijven van een dienstencataloog, meer concreet een cataloog voor publieke dienstverlening. Het OSLO-Dienst applicatieprofiel neemt het ISA applicatieprofiel over, d.w.z. dezelfde constraints zijn van toepassing.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Contactinfo | Kost | Openingsurenspecificatie |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Agent (in de rol van dienstverlener/participant)

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adres, naam, speelt rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adres Adresvoorstelling 0...1 Adres vd agent. Het adres moet gehaald worden bij de instantie vd subklasse (vb vestigingsadres bij organisatie, verblijfsadres bij persoon).
naam String 1 Naam vd agent. De naam moet gehaald worden bij de instantie vd subklasse (vb voorkeurnaam bij organisatie, volledigeNaam bij persoon).
speelt rol Participatie 0...* Participatie van de agent (aan een publieke dienstverlening). De manier waarop de agent participeert wordt beschreven door de entiteit Participatie. Laat oa toe om de bestaande associaties PubliekeDienstverlening-wordtUitgevoerdDoor-Agent en PubliekeDienstverlening-heeftVerantwoordelijke-PubliekeOrganisatie meer in detail te beschrijven.

Bedrijfsgebeurtenis

Beschrijving
Situatie of gebeurtenis die een specifieke behoefte of (wettelijke) vereiste vh bedrijf op een bepaald moment in zijn levenscyclus weergeeft welke vervuld kan worden door het consumeren ve bepaalde publieke dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Bewijs

Beschrijving
Elk stuk waarmee kan worden aangetoond dat men aan een CriteriumVereiste voldoet.
Gebruik
In het kader van publieke dienstverlening gaat het meestal om administratieve documenten of ingevulde aanvraagformulieren. Zonder het nodige Bewijs kan de dienstverlening niet worden afgeleverd. Soms levert de Output van een Publieke Dienstverlening het Bewijs nodig voor een andere Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, documentatie, naam, taal, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving vh bewijs.
documentatie URI 0...* Documentatie gerelateerd ah bewiijs. Bvb template van een administratief document of aanvraagformulier of aanwijzingen voor het invullen ervan.
naam TaalString 1 Officiële naam vh bewijs.
taal Taalcode 0...* Taal waarin het aangeboden bewijs moet zijn gesteld. Link
type BewijsType 0...1 Aard vh bewijs.

Criteriumvereiste

Beschrijving
Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken.
Gebruik
Niet elke publieke dienstverlening is voor iedereen noodzakelijk of nuttig. Bv werkloosheidsuitkeringen zijn enkel noodzakelijk voor werklozen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: naam, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
naam TaalString 1 Officiële naam vd criteriumVereiste.
type CriteriumVereisteType 1 Aard vd criteriumvereiste.

Formeel Kader

Beschrijving
Geheel van formele documenten dat regels, rechten, plichten ten aanzien van burgers, overheden, bedrijven etc beschrijft.
Gebruik
De documenten waarvan sprake zijn wetten, beleidsdocumenten, regulaties, contracten ed.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, is gerelateerd aan, naam, onderwerp, status, taal, toepassingsgebied, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van het formeel kader.
is gerelateerd aan FormeelKader 0...* Ander formeel kader dat met het formeel kader verband houdt.
naam TaalString 1 Naam vh formeel kader.
onderwerp Eurovoc 0...* Onderwerp vh formeel kader. Link
status ELI_status 0...1 Status vh formeel kader. Bvb of het kader van kracht is, opgeheven, impliciet herroepen edm.
taal Taalcode 0...* Taal waarin het formeel kader beschikbaar is. Link
toepassingsgebied NUTS 0...* Het geografisch bereik vh formeel kader. Maw of bvb Europees, nationaal, lokaal… is. Link
type NAL_type 0...* Aard vh formeel kader. Bvb decreet, wet, ministrieel besluit etc. Link

Gebeurtenis

Beschrijving
Gebeurtenis die leidt tot, gebruik maakt van of gerelateerd is met een publieke dienstverlening.
Gebruik
Wordt gebruikt om een specifieke publieke dienstverlening op te zoeken in een dienstencataloog (bv erkenning van percentage invaliditeit na het stellen ve bepaalde diagnose) of een groep van publieke dienstverleningen (bv alle diensverlening die betrekking heeft op het starten van een eigen zaak).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, is gerelateerd met, naam, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de gebeurtenis. Beschrijving zoals ze zichtbaar voor de gebruikers van de dienstencataloog. Voorkeur gaat naar gedetailleerde beschrijvingen.
is gerelateerd met PubliekeDienstverlening 0...* Publieke dienstverlening waarmee de Gebeurtenis kan worden gekoppeld.
naam TaalString 1 Naam van de gebeurtenis.
type GebeurtenisType 0...* Aard van de gebeurtenis. Link

Kanaal

Beschrijving
Kanaal waarlangs een agent kan interageren met een publieke dienstverlening.
Gebruik
Typische voorbeelden: online, telefoon, kantoor…
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschikbaarheid, is bezit van, openingsuren, type, vereist als input.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschikbaarheid OpeningsurenSpecificatie 0...* Periode waarin de publieke dienstverlening beschikbaar is via het kanaal. Bv startdatum zonder einddatum voor dienstverlening die nog actief is of een aanduiding van het seizoen waarin de dienstverlening wordt aangeboden. Een ingevulde einddatum geeft aan wanneer de dienstverlening werd beëindigd. Begin- en einddatum volgens ISO8601 syntax.
is bezit van Agent 0...* Eigenaar vh kanaal waarlangs de dienstverlening wordt aangeboden.
openingsuren GetypeerdeString 0...1 Uren waarbinnen de publieke dienstverlening beschikbaar is via het kanaal. Syntax volgens schema.org voor openingsuren. Bv als een dienstverlening telefonisch bereikbaar is tussen 8 en 20u maandag tot zaterdag and tussen 8 en 18u op zondag wordt dit gecodeerd als Ma-za 08:00-20:00, zo 08:00-18:00.
type KanaalType 0...1 Aard vh kanaal. Link
vereist als input Bewijs 0...* Bewijsstuk dat moeten voorgelegd worden om de publieke dienstverlening te kunnen gebruiken. Indien de bewijsstukken afhangen het kanaal waarmee met de publieke dienstverlening wordt geïnterageerd.

Levensgebeurtenis

Beschrijving
Belangrijke gebeurtenis of situatie in het leven van een persoon waarvoor hij/zij een publieke dienstverlening nodig heeft.
Gebruik
Enkel gebeurtenissen die geassocieerd kunnen worden met een publieke dienstverlening worden hier bedoeld. Bv niet de verloving van twee personen met elkaar maar wel het feit dat ze huwen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: voorkeursnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
voorkeursnaam TaalString 1 Naam waarmee de organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Output

Beschrijving
Resultaat van een publieke dienstverlening.
Gebruik
Bv toelating verstrekt door of in naam van de bevoegde instantie (publieke organisatie) dat een agent toelaat om iets bepaald te ondernemen. Eventueel vormt deze output het noodzakelijk bewijs, voor te leggen om gebruik te kunnen maken van een andere dienstverlening. Dit kan verder gedocumenteerd worden in derRichtlijn geassocieerd met de publieke dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, naam, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 0...1 Beschrijving van de output.
naam TaalString 1 Officiële naam van de output.
type OutputType 0...* Aard van de output. Link

Participatie

Beschrijving
Deelname aan een publieke dienstverlening door een agent.
Gebruik
Aanvullend op de standaard associatie van een publieke dienstverlening met de uitvoerder of de bevoegde instantie van een publieke dienstverlening biedt participatie de mogelijkheid om deze of andere relaties gedetailleerder te beschrijven. Bv start- en einddatum van een contract, meerdere rollen voor eenzelfde participatie (bv de dienstverlener is tegelijk ook de bevoegde instantie).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de participatie.
rol ParticipatieRol 1...* De rol die de participant speelt.

Plaats

Beschrijving
Een ruimtelijk gebied of benoemde plaats.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geometrie, plaatsnaam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geometrie Geometrie 1 Geometrie van de plaats of het gebied.
plaatsnaam GeografischeNaam 1 Naam van de plaats of van het gebied.

Procedure

Beschrijving
Vertegenwoordigt de regels, richtlijnen of procedures gevolgd door de publieke dienstverlening.
Gebruik
Omvat gebruiksvoorwaarden,licentie- en authenticatievereisten van de publieke dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, implementeert, taal, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de richtlijn.
implementeert FormeelKader 0...* Relevante wetgeving of beleid waarbinnen de Procedure is gedefinieerd.
taal Taalcode 0...* Taal waarin de richtlijn is gesteld. Link
titel TaalString 1 Naam vd richtlijn.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een publieke dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening vormt een aanbod (dat dus niet noodzakelijk wordt gebruikt). Ze houdt niet noodzakelijk het opnemen van een recht in,de dienstverlening kan de gebruiker ook toelaten een verplichting te vervullen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangeboden binnen, alternatieve naam, beschrijving, contactinfo, heeft criterium, heeft participatie, heeft verantwoordelijke, is gegroepeerd volgens, is gerelateerd met, kost, naam, produceert, ruimtelijke dekking, sector, status, taal, te consumeren via, trefwoord, type, vereist, vereist als input, verwerkingstijd, volgt, wordt uitgevoerd door.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangeboden binnen FormeelKader 0...* Het formeel kader (bv de wetgeving) waar de publieke dienstverlening betrekking op heeft of waarbinnen ze werkt of waaraan ze haar wettelijke basis ontleent.
alternatieve naam TaalString 0...* Andere naam waaronder de dienstverlening bekend is. Bv commerciële naam, informele naam…
beschrijving TaalString 1 Beschrijving vd publieke dienstverlening.
contactinfo ContactInfo 0...1 Informatie waarmee de publieke dienstverlening kan worden gecontacteerd. Verschillend van de informatie waarmee de publieke organisatie kan worden gecontacteerd.
heeft criterium CriteriumVereiste 0...* Criterium waaraan de gebruiker moet voldoen om recht te hebben op een dienstverlening of om een dienstverlening te mogen gebruiken. Bvb inwoner van de gemeente, meer dan 18 jaar etc.
heeft participatie Participatie 0...* Participatie (van een agent) aan de publieke dienstverlening. De manier waarop de agent participeert wordt beschreven door de entiteit Participatie. Laat oa toe om de bestaande associaties PubliekeDienstverlening-wordtUitgevoerdDoor-Agent en PubliekeDienstverlening-heeftVerantwoordelijke-PubliekeOrganisatie meer in detail te beschrijven.
heeft verantwoordelijke PubliekeOrganisatie 1 Publieke organisatie die verantwoordelijk is voor het aanbieden en beheren van de publieke dienstverlening. Of de publieke organisatie zelf de dienstverlening aanbiedt of deze uitbesteedt is irrelevant. De publieke organisatie verantwoordelijk voor het aanbieden en beheren van de dienstverlening wordt ook wel de bevoegde Instantie genoemd en wordt in Europese Richtlijn 2006/123/EC gedefinieerd als volgt: "elk orgaan of autoriteit dat in een lidstaat en toezichthoudende of regelgevende rol vervult ten aanzien van dienstenactiviteiten, met name bestuurlijke instanties, met inbegrip van rechterlijke instanties die als zodanig optreden, beroepsorden en de beroepsverenigingen en -organisaties of andere beroepsorganisaties die in de uitoefening van hun juridisch autonome bevoegdheden de toegang tot of de uitoefening van dienstenactiviteiten collectief reguleren".
is gegroepeerd volgens Gebeurtenis 0...* Gebeurtenis waarop de publieke dienstverlening betrekking heeft. Laat toe om in de dienstencataloog de publieke dienstverlening te klasseren volgens het type gebeurtenis waarvoor ze een oplossing biedt bv op het portaal waarop de cataloog geraadpleegd wordt.
is gerelateerd met PubliekeDienstverlening 0...* Andere publieke dienstverlening waarmee de publieke dienstverlening gerelateerd is.
kost Kost 0...* Kostprijs verbonden aan het gebruik van de publieke dienstverlening.
naam TaalString 1 Officiële naam van de publieke dienstverlening.
produceert Output 0...* Het werkelijke resultaat van de uitvoering vd publieke dienstverlening. Bvb een erkenning, financieel voordeel, code, fysiek object…
ruimtelijke dekking Plaats 0...* Gebied waarin de publieke dienstverlening beschikbaar is. Typisch het werkingsgebied van de verantwoordelijke publieke organisatie.
sector NACE 0...* Sector of bedrijvigheid waarop de publieke dienstverlening betrekking heeft of waarvoor deze is bedoeld. Bv milieu, veiligheid, wonen... Link
status ADMSStatusVocabularium 0...1 Geeft aan of een publieke dienstverlening actief, inactief, in ontwikkeling etc is. Link
taal Taalcode 0...* Taal waarin een publieke dienstverlening wordt aangeboden. Link
te consumeren via Kanaal 0...* Kanaal waarlangs een agent interageert met een publieke dienstverlening. Bv kantoor, telefoon, website…
trefwoord TaalString 0...* Sleutelwoord, term, begrip dat de publieke dienst beschrijft.
type COFOG 0...* Soort publieke dienstverlening. Bvb bescherming, gezondheid, recreatie, cultuur en religie, economische zaken. Link
vereist PubliekeDienstverlening 0...* Publieke dienstverlening die voorafgaandelijk moet worden uitgevoerd om van de publieke dienstverlening gebruik te kunnen maken. De Dienstverlening gebruikt soms de output van een andere dienstverlening die dan bv het vereiste bewijsstuk levert. Meer uitleg volgt uit de beschrijving van deze bewijsstukken of in de richtlijn die met de dienstverlening geassocieerd is.
vereist als input Bewijs 0...* Bewijsstuk dat moeten voorgelegd worden om de publieke dienstverlening te kunnen gebruiken. Als de bewijsstukken afhangen het kanaal waarmee met de publieke dienstverlening wordt geïnterageerd gebruiken we de associatie Kanaal-vereistAlsInput-Bewijs.
verwerkingstijd String 0...1 Geschatte tijd nodig om de publieke dienstverlening af te leveren. De ISO8601 syntax moet worden gebruikt om de duurtijd te noteren. Bvb 5 jaar is P5Y, 1 maand is P1M.
volgt Procedure 0...* De richtlijn die de werking van de publieke dienstverlening stuurt. Typisch implementeert een richtlijn het beleid van een publieke organisatie.
wordt uitgevoerd door Agent (Dienstencataloog) 0...* Agent die de publieke dienstverlening verstrekt. Staat los van de rol die de bevoegde instantie speelt, kan een externe aannemer zijn.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector, ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: Werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
Werkingsgebied Plaats 1...* Administratief gebied dat de Publieke Organisatie dekt.

Datatypes

Contactinfo

Beschrijving
Informatie zoals email, telefoon, adres die toelaat om iemand of iets te contacteren.
Gebruik
Bvb een persoon of organisatie of dienstverlening... Mogelijke vormen van contact: bellen, mailen etc.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Kost

Beschrijving
Deel vd kost verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening te betalen door de gebruiker.
Gebruik
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, indien benaderd via, is gedefinieerd door, valuta, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Beschrijving van de kost.
indien benaderd via Kanaal 0...1 Associeert de kost met het kanaal waarlangs de publieke dienstverlening wordt geconsumeerd. De kost kan bv verschillen al naargelang de publieke dienstverlening online of ter plaatse wordt aangesproken.
is gedefinieerd door PubliekeOrganisatie 0...* Publieke organisatie die bevoegd is voor het bepalen van de kost.
valuta NAL_currency 0...1 Munteenheid waarin de kost is gedefinieerd. Link
waarde Double 0...1 Omvang van de kost, uitgedrukt in de opgegeven munteenheid.

Openingsurenspecificatie

Beschrijving
Informatie over de openingsuren ve plaats of dienst.
Gebruik
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dag van de week, geldig tot, geldig van, gesloten, open.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dag van de week URI 0...1 Dag van de week waarvoor de openingsuren geldig zijn. Zie https://schema.org/DayOfWeek voor lijst van mogelijke waarden.
geldig tot DateTime 0...1 Datum tot wanneer de opgegeven openingsuren gelden.
geldig van DateTime 0...1 Datum vanaf wanneer de opgegeven openingsuren gelden.
gesloten Time 0...1 Sluitingsuur vd plaats of dienst op de opgegeven dag vd week.
open Time 0...1 Openingsuur vd plaats of dienst op de opgegeven dag vd week.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: http://data.vlaanderen.be/context/dienstencataloog.jsonld