Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Dienst Transactiemodel. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit is een applicatieprofiel op de OSLO-Dienst en OSLO-Transactie vocabularia. Deze specificatie beschrijft een informatiemodel voor toepassingen met als use case het gestructureerd bijhouden van informatie met betrekking tot de consumptie van een bepaalde Publieke Dienstverlening. Het omvat informatie met betrekking tot: de status van de uitvoering van een bepaalde dienst, of en wanneer er een actie nodig is van de afnemer, welke actoren betrokken zijn in de uitvoering van de dienstverlening en welke informatie verstrekt wordt door de consument van de dienstverlening. De achterliggende standaarden die gebruikt werden om deze specificatie op te stellen zijn de ISA Core Public Service Application Profile en Core Criterion & Core Evidence Vocabulary.

De consumptie van een bepaalde Publieke Dienstverlening is telkens een instantie van een Publieke Dienstverlening langs de aanbodzijde. Concreet betekend dit dat alleen publieke diensten kunnen geconsumeerd worden die gedefinieerd zijn in bijvoorbeeld een dienstverleningsregister (en bijgevolg een link hebben met een formeel kader dat een rechtsgrond definieert voor de Dienstverlening). Langs de aanbodzijde zijn typisch een aantal Criterium Vereisten gedefinieerd als voorwaarden om de Publieke Dienstverlening te kunnen opstarten, bijvoorbeeld een maximum jaarinkomen, leeftijd, nationaliteit... De Agent (een burger of een organisatie) die de Publieke Dienstverlening consumeert moet antwoorden verschaffen op deze Criterium Vereisten samen met de relevante bewijzen. Een Bewijs neemt vaak de vorm aan van een administratief document of een ingevuld aanvraagformuliern, maar kan ook de vorm aannemen van een specifiek stuk informatie (bv. leeftijd) dat wordt bijgehouden in een authentieke bron.

Naast een consument kunnen tal van andere Agenten een rol spelen in het afleveren van een bepaalde publieke dienst. De Agent die de dienst uitvoert en dus optreed als dienstverlener is expliciet opgenomen in het informatiemodel, maar daarnaast is voorzien in een generieke entiteit 'Participatie' die toelaat om voor een specifieke toepassing of business context een aantal rollen te specifiëren, mogelijke voorbeelden zijn die van expertencommissie, betrokkene, adviesorgaan...

Uiteindelijke zal de dienstverlening leiden tot een bepaalde Output. Dit is het resultaat van een Publieke Dienstverlening, bijvoorbeeld een fysiek voorwerp als een identiteitskaart of een officieel document van de bevoegde instantie (een Publieke Organisatie) dat een Agent het recht geeft op iets of toelaat een bepaalde handeling te stellen. Naast de uiteindelijke Output van een dienst worden typisch heel wat tussentijdse documenten bijgehouden in de vorm van een Dossier. Een Dossier is in dit informatiemodel voorzien als het geheel aan werk gedaan om tot een bestuurlijke of zakelijke beslissing te komen. Een dossier slaat doorgaans neer in een verzameling documenten. De verdere uitwerking van hoe een Dossier beschreven wordt valt buiten de scope van dit applicatieprofiel.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 08/11/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| Identificator | Kost | TijdsInterval |

Entiteiten

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: speelt rol, verschaft criterium antwoord.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
speelt rol Participatie 0...* Participatie van de agent (aan een publieke dienstverlening).
verschaft criterium antwoord CriteriumAntwoord 0...* Een agent verschaft antwoorden op criterium vereisten om een Publieke Dienstverlening te kunnen consumeren.

Bewijs

Beschrijving
Elk stuk waarmee kan worden aangetoond dat men aan een CriteriumVereiste voldoet.
Gebruik
In het kader van publieke dienstverlening gaat het meestal om administratieve documenten of ingevulde aanvraagformulieren. Zonder het nodige Bewijs kan de dienstverlening niet worden afgeleverd. Soms levert de Output van een Publieke Dienstverlening het Bewijs nodig voor een andere Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behoort tot agent, beschrijving, betrouwbaarheidsniveau, pagina, referentie, taal, titel, type, uitgegeven door organisatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behoort tot agent Agent 1 Een Bewijs zal behoren tot een Agent. Een criterium kan invloed hebben op verschillende Agents; voor een Bewijs moet daarom gespecifieerd worden tot welke Agent het behoort. Bijvoorbeeld, een criteriumvereiste dat stelt dat een blanco strafblad nodig is, toegepast op een Organisatie die een subsidiemaatergel aanvraagt, zal leiden tot bewijzen voor elk van de personen die verantwoordellijk zijn voor de organisatie (alle zaakvoerders). Elk van die bewijs zal aan een specifieke persoon binnen de organisatie toebehoren.
beschrijving TaalString 1 Beschrijving vh Bewijs.
betrouwbaarheidsniveau Concept 1 Geeft aan hoe betrouwbaar het bewijs is. Van een toepassing wordt verwacht dat hier een bepaalde codelijst aan wordt gekoppeld met mogelijke betrouwbaarheidsniveau's. Bijvoorbeeld 0 = 'bewijs verstrekt door de aanvrager', 1 = 'bewijs gevalideerd door een dossierbehandelaar'...
pagina URI 1 Documentatie gerelateerd ah Bewiijs. Bvb template van een administratief document of aanvraagformulier of aanwijzingen voor het invullen ervan.
referentie Identificator 1 Identificator van het object.
taal Taalcode 1 Taal waarin het aangeboden Bewijs moet zijn gesteld. Link
titel TaalString 1 Officiële naam vh Bewijs.
type BewijsType 1 Aard van het Bewijs. Het gebruik van een codelijst wordt aanbevolen. Illustratief wordt verwezen naar een eenvoudige codelijst. Link
uitgegeven door organisatie Organisatie 0...1 Verwijst naar de organisatie die het bewijs heeft uitgegeven.

Criterium antwoord

Beschrijving
Een criterium antwoord is een bewering over een bepaald criterium vereiste. Met deze klasse wordt het effectieve antwoord van een agent op een criterium vereiste bedoelt. Een beantwoorde vereiste bestaat uit een specifieke waarde voor de specifieke vereiste en het tijdsinterval waarop de waarde van toepassing is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, bewezen door, referentie, valideert criterium vereiste, van toepassing op tijdsinterval, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Een beschrijving van het antwoord op de vereiste.
bewezen door Bewijs 0...1 Het criterium antwoord kan gelinkt zijn aan het bewijs om het antwoord te staven.
referentie Identificator 1 Identificator van het object.
valideert criterium vereiste CriteriumVereiste 1 Relatie naar de criterium vereiste waaraan het antwoord voldoet.
van toepassing op tijdsinterval Tijdsinterval 0...1 Wanneer de het antwoord op het criterium van toepassing is binnen een specifieke periode kan deze eigenschap gebruikt worden om het tijdsinterval te beschrijven.
waarde String 1 Een beantwoorde vereiste moet een waarde bevatten als antwoord op een criterium vereiste. Om de criterium vereiste te vervullen, wanneer de criterium vereiste een verwachte waarde of drempel heeft, moet de waarde gelijk zijn aan de verwachte waarden of binnen het bereik liggen dat bepaald werd door de drempelwaarden. De waarde van een CriteriumAntwoord kan bijvoorbeeld een datum zijn, een bedrag, een ja/neen antwoord... De bedoeling is om gestructureerd data bij te houden die eventueel kan gebruikt worden voor rapportering of automatische beslissingen. In een bepaalde toepassingen kunnen bijkomende restricties worden bepaald voor deze waarde, bijvoorbeeld een beperking op input karakters (lengte, soort tekens, input masker...).

Criteriumvereiste

Beschrijving
Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken.
Gebruik
Niet elke Publieke Dienstverlening is voor iedereen noodzakelijk of nuttig. Bv werkloosheidsuitkeringen zijn enkel noodzakelijk voor werklozen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Dossier

Beschrijving
Een dossier is het geheel aan werk gedaan om tot een bestuurlijke of zakelijke beslissing te komen. Een dossier slaat doorgaans neer in een verzameling documenten.
Gebruik
Te gebruiken als logische bundeling van documenten binnen een bepaalde publieke dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Hoedanigheid

Beschrijving
Agent met een Functie.
Gebruik
Laat een Functie toe om te handelen,bv ihkv een Dienstverlening (bv diversiteitsplan wordt opgemaakt door diversieteitsambtenaar).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: contactinfo, is lid van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
contactinfo ContactInfo 1 Informatie zoals email, telefoon… die toelaat de hoedanigheid te contacteren.
is lid van Organisatie 0...* Associeert de hoedanigheid met een bepaalde organisatie. Bv. een persoon in de hoedanigheid van zaakvoerder bij een organisatie. Dekt elk type aansluiting of betrokkenheid van een agent bij een organisatie, niet enkel formeel lidmaatschap. Kan eventueel verder gespecialiseerd worden.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Output

Beschrijving
Resultaat van een Publieke Dienstverlening.
Gebruik
Bv toelating verstrekt door of in naam van de bevoegde instantie (Publieke Organisatie) dat een Agent toelaat om iets bepaald te ondernemen. Eventueel vormt deze Output het noodzakelijk Bewijs, voor te leggen om gebruik te kunnen maken van een Andere Dienstverlening. Dit kan verder gedocumenteerd worden in de Richtlijn geassocieerd met de Publieke Dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, datum, referentie, titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Output.
datum Date 1 De datum waarop de output werd toegekend of het financieel voordeel werd uitebetaald.
referentie Identificator 1 Identificator van het object.
titel TaalString 1 Officiële naam van de Output.
type OutputType 1 Aard van de Output.

Participatie

Beschrijving
Deelname aan een Publieke Dienstverlening door een Agent.
Gebruik
Aanvullend op de standaard associatie van een Publieke Dienstverlening met de uitvoerder of de bevoegde instantie van een Publieke Dienstverlening biedt Participatie de mogelijkheid om deze of andere relaties gedetailleerder te beschrijven. Bv start- en einddatum van een contract, meerdere rollen voor eenzelfde participatie (bv de dienstverlener is tegelijk ook de bevoegde instantie).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Participatie.
rol ParticipatieRol 1 De rol die de participant speelt. Voor deze eigenschap wordt een codelijst verwacht met mogelijke rollen. Echter, een organisatie die dit model implementeert is vrij zelf een codelijst vast te leggen.

Persoon

Beschrijving
Natuurlijk persoon.
Gebruik
In de rechtspraak betreft het een persoon (in de wettelijke betekenis, ttz met eigen rechtspersoonlijkheid) van de menselijke soort, ttz een fysiek persoon.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Dienstverlening

Beschrijving
Een Publieke Dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: dienstverlener, heeft input, heeft participatie, heeft status, is gedocumenteerd door, is gerelateerd met, is instantie van, kost, naam, produceert, taal.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
dienstverlener Agent 0...* Agent die de Publieke Dienstverlening verstrekt. Staat los van de rol die de bevoegde instantie speelt, kan een externe aannemer zijn.
heeft input Bewijs 0...* Bewijsstuk dat moeten voorgelegd worden om de Publieke Dienstverlening te kunnen gebruiken. Als de bewijsstukken afhangen het kanaal waarmee met de Publieke Dienstverlening wordt geïnterageerd gebruiken we de associatie Kanaal-vereistAlsInput-Bewijs.
heeft participatie Participatie 0...* Participatie (van een agent) aan de publieke dienstverlening.
heeft status Status 0...* Link tussen Publieke Dienstverlening en Status.
is gedocumenteerd door Dossier Verwijzing naar een dossier met een logische bundeling van documenten binnen een bepaalde consumptie van een Publieke Dienstverlening.
is gerelateerd met PubliekeDienstverlening (consumptie) 0...* Andere Publieke Dienstverlening waarmee de Publieke Dienstverlening gerelateerd is.
is instantie van PubliekeDienstverlening (aanbod) 1 Linkt een bepaalde consumptie van een publieke dienstverlening (een transactie) met het product uit het dienstverleningsregister.
kost Kost 0...1 Kostprijs verbonden aan het gebruik van de publieke dienstverlening.
naam TaalString 0...1 Officiële naam van de publieke dienstverlening.
produceert Output 0...* Het werkelijke resultaat van de uitvoering vd Publieke Dienstverlening. Bvb een erkenning, financieel voordeel, code, fysiek object…
taal Taalcode 0...1 Taal waarin een publieke dienstverlening wordt aangeboden. Link

Publieke Dienstverlening (aanbod)

Beschrijving
Een publieke dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een individu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.
Gebruik
De dienstverlening zoals beschreven door het dienstverleningsregister.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft criterium.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft criterium CriteriumVereiste 0...* Criterium waaraan de gebruiker moet voldoen om recht te hebben op een dienstverlening of om een dienstverlening te mogen gebruiken. Bvb inwoner van de gemeente, meer dan 18 jaar etc.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector,ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Status

Beschrijving
De status van de afname van de publieke dienstverlening.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: actie, actie nodig, status EDRL, status Vlaamse code, status Vlaamse fase, statusdatum, streefdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
actie String 0...1 Deze parameter laat toe om aan te geven dat - qua procesverloop van de transactie - de bal expliciet in het kamp van de klant (= de Agent) ligt en dat er dus een actie verwacht wordt van zijn kant. Dit attribuut laat toe in de front-toepassingen extra aandacht of prioriteit te besteden aan deze transacties.
actie nodig Boolean 0...1 Indien Actie Nodig 'Ja', dan laat dit veld toe te specifiëren welke Actie van de klant (Agent) wordt verwacht.
status EDRL StatusEDRL 0...1 De status volgens de Europese Dienstenrichtlijn Link
status Vlaamse code StatusVlaamseCode 0...1 Verdere precisering van de status-fase volgens de 'Generieke Vlaamse status'. Link
status Vlaamse fase StatusVlaamseFase 0...1 Is het eerste veld van 2 verplichte velden (Fase+Status) die samen de 'Generieke Vlaamse status' specifiëren. De StatusVlaamsFase vormt de eerste en hogere indeling van het dossierverloop (in aanvraag, in behandeling, in beroep, in uitvoering enz). Verdere precisering binnen de Fase gebeurt dan in het veld StatusVlaamsCode. Link
statusdatum Date 0...1 Is de verplichte vermelding van de datum + tijdstip waarop de betrokken status werd geregistreerd.
streefdatum Date 0...1 Is de datum waarop verwacht wordt dat de volgende stap (status-wijziging) in de transactie zal of zou moeten plaatsvinden. Dit kan in bepaalde gevallen bepaald worden door een wettelijke termijn (van een fase of status).

Datatypes

Identificator

Beschrijving
Informatie gebruikt om een object uniek te identificeren.
Gebruik
Uitgangspunt hier is dat deze string door een organisatie wordt toegekend en dat dit gebeurt volgens een welbepaald systeem.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gestructureerde identificator, identificator, toegekend door, toegekend door (String), toegekend op.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gestructureerde identificator GestructureerdeIdentificator 0...1 Identificator vh object opgesplitst in zijn onderdelen.
identificator GetypeerdeString 0...1 String gebruikt om het object uniek te identificeren. Type vd string slaat op het identificatiesysteem (incl de versie ervan), de string zelf op de eigenlijke identificator.
toegekend door Agent 0...1 Link naar de agent die de identificator heeft uitgegeven.
toegekend door (String) String 0...1 Naam vd agent die de identificator heeft toegekend.
toegekend op DateTime 0...1 Tijdstip waarop de identificator werd uitgegeven.

Kost

Beschrijving
Deel vd kost verbonden aan de uitvoering van de Dienstverlening te betalen door de gebruiker.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, valuta, waarde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Beschrijving van de Kost.
valuta NAL_currency 1 Munteenheid waarin de Kost is gedefinieerd. Link
waarde Double 1 Omvang van de Kost, uitgedrukt in de opgegeven munteenheid.

TijdsInterval

Beschrijving
De tijdsperiode tussen twee momenten in de tijd.
Gebruik
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1 Moment waarop het tijdsinterval begint.
einde DateTime 0...1 Moment waarop het tijdsinterval eindigt.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/dienst-transactiemodel.jsonld