Dit document beschrijft het applicatieprofiel . Dit applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en laat toe om subsidiereglementen en -toekenningen gelinkt op te maken en te ontsluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Deze specificatie beschrijft een informatiemodel voor het gelinkt opstellen van twee types van lokale besluiten gerelateerd aan subsidies: subsidiereglementen en subsidietoekenningsbesluiten. Dit model is een uitbreiding van het generieke OSLO-model voor lokale besluiten, Besluit Publicatie. Het omvat informatie met o.a. betrekking tot: aan welke criteria een potentieel begunstigde moet voldoen om recht te hebben op een subsidiemaatregel, welke subsidiebedragen van toepassing zijn en het motiveren waarom er al dan niet toegekend wordt met de mogelijkheid om te verwijzen naar de criteria van het subsidiereglement. Er is gealigneerd met de volgende OSLO-modellen: Dienst Transactiemodel, Dienstencataloog en Subsidieregister. Daarnaast wordt ook in grote mate gesteund op de Europese ISA standaarden Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) en Core Criterion and Core Evidence Vocabulary (CCCEV), die ook als leidraad hebben gediend voor enkele van de hierboven vermelde OSLO-modellen. De termen die nieuw gedefinieerd worden in dit applicatieprofiel zijn terug te vinden in het Vocabularium Subsidie.

Het model bestaat uit twee hoofddelen. Het rechterdeel vertelt hoe een subsidiereglement opgebouwd is, terwijl het linkerdeel focust op de subsidietoekenning. We zoomen eerst in op het rechterdeel met het subsidiereglement als startpunt.

De entiteit Subsidiereglement is een specifiek type Besluit en neemt bijgevolg alle bestaande eigenschappen, zoals citeeropschrift, publicatiedatum etc., over van het generiek model voor lokale besluiten, Besluit Publicatie. Daarnaast zijn er een aantal eigenschappen toegevoegd die specifiek zijn voor een subsidiereglement zoals de doelstelling.

In een subsidiereglement worden Definities gebruikt om de aangewende begrippen toe te lichten. Deze bestaan enerzijds uit een generieke omschrijving die hergebruikt kan worden binnen andere besluiten en anderzijds uit een beschrijving specifiek voor dit subsidiereglement. Bijvoorbeeld: een handelskern heeft “een aaneengesloten gebied met een hoge dichtheid aan winkels en horecazaken” als generieke definitie en “zie de bijgevoegde lijst voor straten die in aanmerking komen” als specifieke context voor het betreffende reglement.

Binnen een subsidiereglement worden één of meerdere Subsidiemaatregelen (Aanbod) aangeboden. Om recht te hebben op een dergelijke publieke dienstverlening moet je voldoen aan de bijhorende Criteria. Aan een criterium, zoals het toepassingsgebied, kan men voldoen door te voldoen aan minstens één van de bijhorende VereistenGroepen. Zo kan er een vereistengroep zijn voor het renoveren van de gevel en een vereistengroep voor het heropbouwen van de gevel. Om tot een dergelijke VereistenGroep te behoren, moet men aan alle CriteriumVereisten binnen die groep voldoen. Een criteriumvereiste is bijvoorbeeld dat de gevel door een erkend bedrijf heropgebouwd moet worden.

Om een subsidiemaatregel te verkrijgen en behandelen, worden er verschillende Subsidieprocedurestappen doorlopen. Hierin staat beschreven hoe de aanvraag moet gebeuren, hoe er beoordeeld wordt, wanneer er beslist wordt enzovoort. Een ander kernbegrip bij een subsidiemaatregel (aanbod) is het Subsidiebedrag dat aangeboden wordt. Het is mogelijk dat dit bedrag afhankelijk is van de vereistengroep waartoe een potentieel begunstigde behoort (bijvoorbeeld, het subsidiebedrag voor een vzw kan verschillen met deze voor een bvba—hierbij zijn ‘vzw’ en ‘bvba’ de namen van twee verschillende vereistengroepen van het criterium ‘doelgroep’). Eventueel is het bedrag ook afhankelijk van nog andere bijkomende criteriumvereisten.

In de volgende paragrafen gaan we dieper in op hoe de subsidiemaatregel (aanbod) geconsumeerd wordt: Heeft een aanvraag geleid tot een toekenning? Waarom werd mijn aanvraag afgekeurd? Als startpunt vertrekken we vanuit de entiteit Subsidiemaatregel (Consumptie).

De Subsidiemaatregel (Consumptie), hierna vernoemd als de consumptie, is een instantie van de bijhorende Subsidiemaatregel (Aanbod). Dit wil zeggen dat één bepaalde Agent (een persoon, een organisatie ...) een afname doet van de subsidiemaatregel in kwestie; dit is de consument. Anderzijds is er ook de uitvoerder; dit betreft de agent die de subsidiemaatregel verstrekt. Er kunnen daarnaast ook nog andere rollen gedefinieerd worden.

De consumptie behandelt een bepaald Subsidievoorwerp. Dit kan bijvoorbeeld een huis zijn in het geval van een subsidie voor renovatiewerken of een persoon in het geval van een subsidie voor kaderopleidingen. Dit laat toe om op te vragen welke subsidiemaatregelen reeds aan hetzelfde voorwerp werden toegekend.

Over een bepaalde consumptie worden Subsidiebeslissingen genomen. Deze worden gerealiseerd door het SubsidieToekenningsbesluit. Drie beslissingen modelleren we in dit model expliciet: de SubsidieNietToekenning, de SubsidieToekenning en de SubsidieUitbetalingsbeslissing. De Subsidiebeslissing kan later nog uitgebreid worden met andere beslissingen, zoals een terugvorderingsbeslissing.

Het is de Beoordeling van een subsidiemaatregel (consumptie) die aanleiding geeft tot de subsidiebeslissing. Hierin wordt dan ook de motivering opgenomen. Deze beoordeling kan eventueel gebaseerd zijn op Adviezen en CriteriumBeoordelingen. Deze laatste entiteit linkt een specifieke consumptie terug naar de criteria en criteriumvereisten uit het subsidiereglement en beschrijft of daar al dan niet aan voldaan is. Een advies is de input van een partij die bijdraagt aan het beslissingsproces en kan bovendien gebaseerd zijn op criteriumbeoordelingen.

Een FinanciëleTransactie is, ten slotte, de finale output van de consumptie van een subsidiemaatregel. Om dit te kunnen aanmaken, is het noodzakelijk dat eerst een subsidietoekenning heeft plaatsgevonden.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.

Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Aanvraag

Beschrijving
Het verzoek tot de consumptie van een subsidiemaatregel.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangevraagd bedrag, aanvraagdatum.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangevraagd bedrag Geldbedrag 0..1 Het bedrag dat aangevraagd is.
aanvraagdatum Date 0..1 De datum waarop de aanvraag gebeurd is.

Advies

Beschrijving
Input van een partij die bijdraagt aan het beslissingsproces.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: adviseert, beschrijving, datum, gegeven door, gunstig, op basis van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
adviseert Subsidiemaatregel Consumptie 1 De consumptie waarover een advies wordt gegeven.
beschrijving String 1 De tekstuele beschrijving van het advies.
datum Date 1 De datum waarop het advies is gegeven.
gegeven door Agent 1 De agent door wie het advies is gegeven.
gunstig Boolean 1 De indicator die aangeeft of het advies positief is.
op basis van Criteriumbeoordeling 0..* De criteriumbeoordeling waarop het advies is gestaafd.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: speelt rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
speelt rol Participatie 0..* Participatie van de agent (aan een publieke dienstverlening).

Beoordeling

Beschrijving
De motivering van de subsidiebeslissing, gebaseerd op criteriumbeoordelingen en adviezen.
Subklasse van
Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: geeft aanleiding tot, motivering, op basis van, op basis van, over.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
geeft aanleiding tot Subsidiebeslissing 0..1 De beslissing die genomen is op basis van de beoordeling.
motivering String 1 De argumentatie waarmee de beslissing genomen wordt.
op basis van Criteriumbeoordeling 0..* De criteriumbeoordeling waarop men zich gebaseerd heeft om de beoordeling te vormen.
op basis van Advies 0..* Het advies dat men in beraadslaging heeft genomen om de beoordeling te vormen.
over Subsidiemaatregel Consumptie 1 De consumptie die beoordeeld wordt.

Bestuursorgaan

Beschrijving
Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.
Subklasse van
Organisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Criterium

Beschrijving
Een criterium beschrijft wat nodig is om recht te hebben op de toekenning of uitbetaling van een subsidiemaatregel. Op een criterium kan beoordeeld worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: criteriumtype, identificator, is vervuld door, naam, staatBeschrevenIn, toepasbaar voor beslissing.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
criteriumtype CriteriumType 0..1 Het type van het criterium. Deze wordt bepaald door een gecontroleerd vocabularium. Bijvoorbeeld: <doelgroep>, <toepassingsgebied>.
identificator Identificator 1 Gestructureerde identificatiegegevens van het criterium.
is vervuld door Vereistengroep 1..* De vereistengroep die dit criterium kan valideren. Een criterium zal vervuld worden door één of meerdere vereistengroepen. Er kunnen verschillende manieren zijn om een criterium te vervullen. Het volstaat om aan één verseistengroep te voldoen om het criterium te vervullen.
naam String 1 Het label waarmee het criterium wordt aangeduid. Bv.: begunstigden.
staatBeschrevenIn Subsidieprocedurestap 0..1 De subsidieprocedurestap waarin het criterium beschreven staat.
toepasbaar voor beslissing BeslissingType 1 Het type beslissing waarvoor het criterium relevant is.

Criteriumbeoordeling

Beschrijving
De vaststelling of de consumptie al dan niet voldoet aan de criterium of criteriumvereiste.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beoordeeld door, beoordeelt, beoordelingsdatum, criteriumbeoordeling, motivering, over, over.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beoordeeld door Agent 0..1 De agent door wie de criteriumbeoordeling is gegeven.
beoordeelt Subsidiemaatregel Consumptie 1..* De consumptie waarop de criteriumbeoordeling betrekking heeft.
beoordelingsdatum Date 0..1 De datum waarop de criteriumbeoordeling is gegeven.
criteriumbeoordeling Code 1 De code die de uitkomst van de criteriumbeoordeling beschrijft. Bv.: voldaan, niet-voldaan.
motivering String 0..1 De argumentatie die verklaart waarom de criteriumbeoordeling is gegeven.
over Criterium 0..1 Criterium of criteriumvereiste waarop de consumptie beoordeeld wordt.
over Criteriumvereiste 0..1 Criterium of criteriumvereiste waarop de consumptie beoordeeld wordt.

Criteriumvereiste

Beschrijving
Een criteriumvereiste is een atomaire vereiste waarop beoordeeld kan worden.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, toepasbaar in periode.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 De tekstuele omschrijving van de criteriumvereiste.
toepasbaar in periode Periode 0..1 Het expliciete tijdsvenster waarin voldaan kan worden aan de criteriumvereiste. Bv.: De aanvraag is mogelijk van 1 april 2019 tot 31 december 2019.

Definitie

Beschrijving
De verduidelijking van een begrip binnen een bepaalde context.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begrip, context.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begrip Code 1 Een term en diens generieke omschrijving.
context String 0..1 Omschrijving van hoe het begrip wordt toegepast binnen een specifiek subsidiereglement.

Financiële Transactie

Beschrijving
De handeling waarbij een bedrag wordt uitbetaald.
Subklasse van
Output, Activiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: transactiedatum, uitgekeerd bedrag, vereist.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
transactiedatum Date 1 De datum waarop het bedrag is uitbetaald.
uitgekeerd bedrag Geldbedrag 1 Het bedrag dat effectief uitbetaald wordt.
vereist Subsidietoekenning 1 Subsidietoekenning die verplicht is voorafgegaan aan de financiële transactie.

Organisatie

Beschrijving
Een aantal mensen georganiseerd in een gemeenschap of andere sociale, commerciële of politieke structuur. De groep heeft een gemeenschappelijk doel of bestaansreden die de individuele leden ervan overstijgt en kan handelen als Agent. Een organisatie heeft dikwijls een hiërarchische structuur.
Subklasse van
Entiteit, Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, identificator, voorkeurslabel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie OrganisatieClassificatie 0..1 Rangschikking van de Organisatie in een classificatiesysteem.
identificator Identificator 1
voorkeurslabel TaalString 1 Naam waarmee de Organisatie bij voorkeur wordt aangeduid.

Participatie

Beschrijving
Deelname aan een publieke dienstverlening door een agent.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, rol.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 Beschrijving van de participatie.
rol ParticipatieRol 1 De rol die de participant speelt.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector, ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Subklasse van
Organisatie
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
werkingsgebied Plaats 0..* Administratief gebied dat de Publieke Organisatie dekt.

Subisidietoekenningbesluit

Beschrijving
De authentieke schriftelijke neerslag van één of meerdere beslissingen over toekenning, niet-toekenning en/of uitbetaling.
Subklasse van
Besluit, Output
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator, realiseert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator Identificator 1
realiseert Subsidiebeslissing 1..* De rechtsgrond beschreven door dit besluit.

Subsidie Niet-toekenning

Beschrijving
De beslissing die aangeeft dat de begunstigde niet voldoet aan de criteria voor het toekennen van een subsidiemaatregel.
Subklasse van
Subsidiebeslissing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Subsidie Uitbetalingsbeslissing

Beschrijving
De beslissing die erkent dat de begunstigde voldoet aan de criteria voor het uitbetalen van de subsidiemaatregel en bijgevolg recht heeft op een financiële transactie.
Subklasse van
Subsidiebeslissing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: over, toegekend bedrag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
over Subsidiemaatregel Consumptie 1 De consumptie waarover de beslissing is genomen.
toegekend bedrag Geldbedrag 1 Het bedrag dat men volgens de beslissing zal uitbetalen.

Subsidiebedrag

Beschrijving
Informatie waarmee het bedrag van de subsidietoekenning bepaald wordt.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bedrag, bedrag (String), maximumbedrag, maximumbedrag (String), naam, verdeelsleutel, vergt, vergt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bedrag Double 0..1 Het feitelijke bedrag, uitgedrukt als een expliciet getal.
bedrag (String) String 0..1 Het feitelijk bedrag, uitgedrukt als een omschrijving.
maximumbedrag Double 0..1 Het hoogst mogelijke bedrag dat kan worden toegekend, uitgedrukt als een expliciet getal.
maximumbedrag (String) String 0..1 Het hoogst mogelijke bedrag dat kan worden toegekend, uitgedrukt als een omschrijving.
naam String 0..1 Een label waarmee het subsidiebedrag wordt aangeduid.
verdeelsleutel String 0..1 Puntensysteem op basis waarvan het toegekend bedrag wordt berekend.
vergt Vereistengroep 0..* Vereistengroep die voldaan moet zijn om recht te hebben op het subsidiebedrag.
vergt Criteriumvereiste 0..* Criteriumvereiste die voldaan moet zijn om recht te hebben op het subsidiebedrag.

Subsidiebeslissing

Beschrijving
Het oordeel van een bevoegd orgaan over de consumptie van een subsidiemaatregel.
Subklasse van
Rechtsgrond
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangenomen door, aangenomen onder delegatie door, beschrijving, over.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangenomen door Bestuursorgaan 0..1 Het orgaan dat de rechtsgrond heeft goedgekeurd, waardoor er een rechtsgevolg ontstond.
aangenomen onder delegatie door Bestuursorgaan 0..1 Het orgaan dat de rechtsgrond onder delegatie heeft goedgekeurd, waardoor er een rechtsgevolg ontstond.
beschrijving String 0..1 De tekstuele neerslag van de subsidiebeslissing. Bijvoorbeeld: Het college keurt de aanvraag van organisatie X als startende vereniging en de bijhorende werkingssubsidie van 100,00 EUR goed.
over Subsidiemaatregel Consumptie 1..* De consumptie waarover de beslissing is genomen.

Subsidiemaatregel Aanbod

Beschrijving
Een publieke dienstverlening in de vorm van een financiële transactie om een hoger belang te dienen dat wordt toegekend op basis van het subsidiereglement.
Subklasse van
Publieke Dienstverlening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangeboden binnen, biedt aan, doelstelling, heeft criterium, heeft verantwoordelijke, is gestuurd door, naam, trefwoord.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangeboden binnen Subsidiereglement 1 Het formeel kader (i.e. het besluit) waarbinnen de subsidiemaatregel werkt en waaraan ze haar wettelijke basis ontleent.
biedt aan Subsidiebedrag 1..* De verschillende subsidiebedragen die bij een subsidiemaatregel horen.
doelstelling String 0..* Het hoger belang dat gediend wordt door deze subsidiemaatregel. Deze is specifieker dan het hoger belang van het subsidiereglement.
heeft criterium Criterium 1..* Criterium waaraan voldaan moet zijn om recht te hebben op de subsidiemaatregel.
heeft verantwoordelijke Publieke Organisatie 1 De publieke organisatie die verantwoordelijk is voor het aanbieden en beheren van de publieke dienstverlening.
is gestuurd door Subsidieprocedurestap 1..* De procedurestap die de werking van de subsidiemaatregel aanstuurt.
naam TaalString 1 Officiële naam van de publieke dienstverlening.
trefwoord Code 0..* Een term die de inhoud van de subsidiemaatregel weergeeft. Bv.: renovatie, kaderopleiding, etc.

Subsidiemaatregel Consumptie

Beschrijving
De afname van een subsidiemaatregel om al dan niet tot een financiële transactie te komen.
Subklasse van
Publieke Dienstverlening
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behandelt een, heeft participatie, is gevolg van, is instantie van, produceert, produceert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behandelt een Subsidievoorwerp 0..* Het voorwerp dat al dan niet gesubsidieerd wordt met de consumptie.
heeft participatie Participatie 0..* Participatie (van een agent) aan de publieke dienstverlening.
is gevolg van Aanvraag 0..1 De aanvraag die de consumptie heeft opgestart.
is instantie van Subsidiemaatregel Aanbod 1 Linkt een bepaalde consumptie van een subsidiemaatregel met de subsidiemaatregel uit het subsidiereglement.
produceert Subisidietoekenningbesluit 0..* Het resultaat van de consumptie van de subsidiemaatregel.
produceert Financiële Transactie 0..* Het resultaat van de consumptie van de subsidiemaatregel.

Subsidieprocedurestap

Beschrijving
Het geheel aan werk binnen een reglementair bepaald onderdeel van een procedure dat nodig is om een subsidiemaatregel te verkrijgen en te behandelen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, periode, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 1 De tekstuele beschrijving van de subsidieprocedurestap.
periode Periode 0..1 De periode waarin de subsidieprocedurestap uitgevoerd wordt.
type SubsidieprocedurestapType 0..1 Het type van de subsidieprocedurestap. Deze wordt bepaald door een gecontroleerd vocabularium.

Subsidiereglement

Beschrijving
Het besluit dat één of meerdere subsidiemaatregels reguleert. Het betreft een schriftelijke neerslag van de regels om een subsidiemaatregel toe te kennen en te verkrijgen.
Subklasse van
Besluit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beleidsdomein, budgetbeschrijving, doelstelling, gebruikt.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beleidsdomein Code 0..* Het beleidsdomein waartoe het subsidiereglement behoort. Bv.: jeugd, cultuur, sport, etc.
budgetbeschrijving GetypeerdeString 0..1 Een beschrijving hoe dit subsidiereglement gefinancierd is. Dit kan het gebudgetteerde bedrag zijn of een verwijzing naar een budgetcode.
doelstelling String 0..* Het hoger belang dat gediend wordt door het subsidiereglement.
gebruikt Definitie 0..* Definitie die van toepassing is binnen dit besluit.

Subsidietoekenning

Beschrijving
De (principiële) beslissing die erkent dat de begunstigde voldoet aan de criteria voor het toekennen van een subsidiemaatregel en bijgevolg recht heeft op de subsidiemaatregel.
Subklasse van
Subsidiebeslissing
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: principieel, toegekend aantal punten, toegekend bedrag.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
principieel Boolean 0..1 De indicator die aanduidt dat de toekenning niet definitief is.
toegekend aantal punten Double 0..1 Het toegekend aantal punten indien er gebruik wordt gemaakt van een verdeelsleutel.
toegekend bedrag Geldbedrag 0..1 Het bedrag dat werd toegekend aan de begunstigde van de subsidiemaatregel en waar deze bijgevolg recht op heeft om te ontvangen.

Subsidievoorwerp

Beschrijving
Het object waarop de subsidiemaatregel-consumptie betrekking heeft.
Gebruik
Bv.: Een huis, een installatie, een persoon, een evenement, etc.
Subklasse van
Entiteit
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: identificator.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
identificator Identificator 1

Vereistengroep

Beschrijving
Vereistengroep is de set vereisten waaraan moet worden voldaan om een criterium te valideren.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, heeft vereiste.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0..1 Een label waarmee de vereistengroep wordt aangeduid. Bv.: handelaar-eigenaar.
heeft vereiste Criteriumvereiste 1..* Een vereistengroep is een collectie van criteriumvereisten. Een vereistengroep zal op zijn minst één criteriumvereiste bevatten.

Datatypes

Geldbedrag

Beschrijving
Een geldwaarde of -bereik.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Identificator

Beschrijving
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Periode

Beschrijving
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: begin, einde.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
begin DateTime 1
einde DateTime 1

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/besluit-subsidie.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/besluit-subsidie/ontwerpstandaard/2019-12-02/shacl/besluit-subsidie-ap-SHACL.ttl