Besluit Publicatie

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval Besluit Publicatie. Het applicatieprofiel is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en laat toe om de notulen en besluiten van een bestuursorgaan gelinkt op te maken, gelinkt authentiek te bewaren en gelinkt te ontsluiten. Het beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Het OSLO- Besluit Publicatie applicatieprofiel is een profiel op bestaande vocabularia met betrekking tot de publicatie van besluiten als gelinkte open data.

Dit applicatieprofiel is ontwikkeld om besluiten die lokale besturen verplicht zijn om te publiceren (publicatieplicht) toe te laten om op een eenvoudige wijze te voldoen aan de meldingsplicht en om de besluiten ook gemakkelijker vindbaar te maken voor burgers. De Vlaamse regering wil dit applicatieprofiel verplicht maken via een Besluit van de Vlaamse Regering. Het applicatieprofiel omvat alle entiteiten en attributen die moeten ontsloten worden.

Het applicatieprofiel laat toe de zittingen, aanwezige mandatarissen, agendapunten en daaruitvolgende besluiten, met hun rechtsgronden en context, bij lokale besturen (steden, gemeentes en provincies) te beschrijven. Verder kan ook het resultaat van de stemming gecapteerd worden.

De kardinaliteiten zijn redelijk restrictief daar de structuur en inhoud van besluiten vastligt en gevolgd moet worden om rechtsgeldigheid te bekomen.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘verplicht toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Agentschap Binnenlands Bestuur is gepubliceerd onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Entiteiten

Agendapunt

Beschrijving
Formeel aanvaard te behandelen onderwerp op een zitting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangebracht na, beschrijving, gepland openbaar, heeft ontwerpbesluit, refereert aan, titel, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangebracht na Agendapunt 0...1 Het agendapunt dat op de agenda direct dit agendapunt voorafging.
beschrijving String 0...1 Korte beschrijving van het agendapunt.
gepland openbaar Boolean 1 Geeft aan of het agendapunt al dan niet bedoeld is om openbaar te bespreken.
heeft ontwerpbesluit Document 0...* Een (mogelijks nog aan te vullen of aan te passen) ontwerp voor het besluit dat uit dit agendapunt zou voortkomen.
refereert aan Agendapunt 0...* Een ander agendapunt waarnaar verwezen wordt vanuit dit agendapunt.
titel String 1 De naam van het agendapunt.
type Code 1...* Type van het agendapunt.

Agent

Beschrijving
Iemand die of iets dat kan handelen of een effect kan teweeg brengen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Artikel

Beschrijving
Formeel afgebakend onderdeel van een besluit,dat een of meer van de beoogde rechtsgevolgen beschrijft.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: nummer, realiseert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
nummer String 1 Het nummer van het artikel. Voorbeeld voor onderscheid met titel te verduidelijken: 'Artikel 1' is het nummer, 'Artikel 1 van het Gemeentedecreet' is de titel.
realiseert Rechtsgrondonderdeel (Artikel) 1 De rechtsgrond beschreven door dit artikel.

Behandeling van Agendapunt

Beschrijving
De uitvoering van de acties om een agendapunt te verwerken tijdens een zitting.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: gebeurt na, geeft aanleiding tot, heeft aanwezige, heeft onderwerp, heeft secretaris, heeft stemming, heeft voorzitter, openbaar.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
gebeurt na BehandelingVanAgendapunt 0...1 Verwijzing naar het voorgaand behandeld agendapunt binnen dezelfde zitting. Laat toe om de volgorde van de behandelingen op te bouwen.
geeft aanleiding tot Besluit 0...* Een besluit dat is opgemaakt naar aanleiding van de behandeling van het agendapunt.
heeft aanwezige Mandataris 1...* Een mandataris (van het orgaan dat de zitting houdt) die aanwezig was tijdens (een deel van) de behandeling.
heeft onderwerp Agendapunt 1 Het onderwerp van de activiteit.
heeft secretaris Mandataris 0...1 De mandataris die de rol van secretaris heeft gedurende de behandeling van het agendapunt. Verplicht te gebruiken wanneer de secretaris tijdens de behandeling van het agendapunt verschilt van de secretaris van de zitting; anders optioneel.
heeft stemming Stemming 0...* Een stemming die plaatsvond tijdens de behandeling van het agendapunt.
heeft voorzitter Mandataris 0...1 De mandataris die de rol als voorzitter heeft gedurende de behandeling van het agendapunt. Verplicht te gebruiken wanneer de voorzitter tijdens de behandeling van het agendapunt verschilt van de voorzitter van de zitting; anders optioneel.
openbaar Boolean 1 Geeft aan of de bespreking effectief openbaar verlopen is.

Besluit

Beschrijving
De authentieke schriftelijke neerslag van een beslissing van een bestuursorgaan. Deze beslissing houdt een rechtshandeling in waarbij sprake is van een beoogd rechtsgevolg.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, citeeropschrift, motivering, publicatiedatum, realiseert, volgt uit.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving String 0...1 Een beknopte beschrijving van het besluit.
citeeropschrift String 0...1 De beknopte titel of officiële korte naam van een decreet, wet, besluit... Deze wordt officieel vastgelegd. Deze benaming wordt in de praktijk gebruikt om naar de rechtsgrond te verwijzen.
motivering TaalString 1 Beschrijving van de juridische en feitelijke motivering achter de beslissing die wordt uitgedrukt in het besluit.
publicatiedatum Date 0...1 De officiële publicatiedatum van het besluit.
realiseert Rechtsgrond (Besluit) 1 De rechtsgrond beschreven door dit besluit.
volgt uit BehandelingVanAgendapunt 1 De behandeling van het agendapunt die tot dit besluit heeft geleid.

Bestuurseenheid

Beschrijving
Publieke,bestuurlijke organisatie verbonden aan een territoriaal omschreven gebied met bepaalde verantwoordelijkheden waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: classificatie, naam, werkingsgebied.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
classificatie Code 1 Classificatie van de bestuurseenheid.
naam GetypeerdeString 1 Naam van de bestuurseenheid.
werkingsgebied Locatie 1 Geografische gebied waarbinnen de bestuurseenheid bepaalde verantwoordelijkheden heeft waarbinnen het bestuurshandelingen kan stellen.

Bestuursorgaan

Beschrijving
Een formeel orgaan van een rechtspersoon dat bevoegd is om rechtshandelingen te stellen.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: bestuurt, classificatie, naam.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
bestuurt Bestuurseenheid 1 De bestuurseenheid die door het orgaan bestuurd wordt.
classificatie Code 1 Het type bestuursorgaan.
naam GetypeerdeString 1 Naam van de eenheid.

Document

Beschrijving
Een origineel werk in de brede zin (een verslag,een opname,een boek...).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Documentonderdeel

Beschrijving
Een apart onderdeel van een groter document of verzameld document.
Gebruik
Bv artikel,hoofdstuk,paragraaf...
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is deel van, is onderdeel van, nummer, type.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is deel van DocumentOnderdeel Een verwante bron waarin de beschreven bron fysiek of logisch is opgenomen.
is onderdeel van Document Een verwante bron waarin de beschreven bron fysiek of logisch is opgenomen.
nummer Integer 1 Nummer vh documentonderdeel.
type Code 1 Aard van het documentonderdeel. Bv artikel, paragraaf, hoofdstuk...

Legale Verschijningsvorm

Beschrijving
Een legale verschijningsvorm is een intellectuele realisatie van een rechtsgrond onder de vorm van een opeenvolging van tekens (meestal alphanumerieke tekens).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: citeert, corrigeert, gecorrigeerd door, inhoud, taal, titel, veranderd door, verandert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
citeert LegaleVerschijningsvorm 0...* Een citatie in de wettelijke tekst. Dit omvat zowel woordelijke citaten als citaten in verwijzingen.
corrigeert LegaleVerschijningsvorm 0...* Duidt aan dat deze legale verschijningsvorm tekstuele veranderingen zonder legale impact aanbrengt in een andere legale verschijningsvorm.
gecorrigeerd door LegaleVerschijningsvorm 0...* Duidt een legale verschijningsvorm aan die een tekstuele verandering zonder legale impact aan deze legale verschijningsvorm aanbrengt.
inhoud GetypeerdeString 1 De beschrijving van de beoogde rechtsgevolgen, het zogenaamde beschikkend gedeelte. Bijvoorbeeld de beschrijving van een verkeersregel die wordt ingevoerd of de beslissing om een subsidie toe te kennen aan iemand.
taal Taalcode 1 De taal van de verschijningsvorm. Deze eigenschap is aanwezig voor compatibiliteit met European Legislation Identifier (ELI). Link
titel String 1...* Titel van de legale verschijningsvorm. Voor een besluit is dit het opschrift, voor een artikel de benaming van het artikel.
veranderd door LegaleVerschijningsvorm 0...* Duidt aan dat deze legale verschijningsvorm een verandering met legale gevolgen heeft ondergaan door een andere legale verschijningsvorm. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.
verandert LegaleVerschijningsvorm 0...* Duidt aan dat deze legale verschijningsvorm een verandering met legale gevolgen doorvoert op een andere legale verschijningsvorm. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.

Mandataris

Beschrijving
Een persoon in zijn rol als houder van een mandaat.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rechtsgrond

Beschrijving
Een legaal concept dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Gebruik
Een rechtsgrond kan zowel een geheel (bvb: wet,besluit) voorstellen als een onderdeel eruit (bvb: artikel).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: buitenwerkingtreding, citeert, corrigeert, gecorrigeerd door, heeft bijlage, inwerkingtreding, type document, veranderd door, verandert.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
buitenwerkingtreding Date 0...1 De laatste dag waarop de regelgeving nog van kracht is.
citeert Rechtsgrond 0...* Een citatie in de wettelijke tekst. Dit omvat zowel woordelijke citaten als citaten in verwijzingen.
corrigeert Rechtsgrond 0...* Duidt aan dat deze rechtsgrond tekstuele veranderingen zonder legale impact aanbrengt in een andere rechtsgrond.
gecorrigeerd door Rechtsgrond 0...* Duidt een rechtsgrond aan die een tekstuele verandering zonder legale impact aan deze rechtsgrond aanbrengt.
heeft bijlage Document 0...* Een bijlage waarnaar verwezen wordt.
inwerkingtreding Date 1 De datum waarop de regelgeving van kracht wordt. Dit is niet hetzelfde als wanneer de regelgeving toepasbaar (in de praktijk uitvoerbaar) wordt. De toepasbaarheid van de regelgeving kan op of na de inwerkingtreding liggen.
type document ResourceType 1...* Het type van de rechtsgrond. Bijvoorbeeld: reglement, wet, voorstel.
veranderd door Rechtsgrond 0...* Duidt aan dat deze rechtsgrond een verandering met legale gevolgen heeft ondergaan door een andere rechtsgrond. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.
verandert Rechtsgrond 0...* Duidt aan dat deze rechtsgrond een verandering met legale gevolgen doorvoert op een andere rechtsgrond. Dit omvat amendementen, vervangingen, herroepingen en andere types verandering.

Rechtsgrond (Besluit)

Beschrijving
Het legale concept van een besluit dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aangenomen door, heeft deel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aangenomen door Bestuursorgaan 1 Het orgaan dat de rechtsgrond heeft goedgekeurd, waardoor er een rechtsgevolg ontstond.
heeft deel Rechtsgrondonderdeel (Artikel) 1...* Duidt een artikel aan van dit besluit.

Rechtsgrondonderdeel

Beschrijving
Een deel van een rechtsgrond,op een arbitrair niveau van precisie,zoals een hoofdstuk,artikel,paragraaf of lijst element.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Rechtsgrondonderdeel (Artikel)

Beschrijving
et legale concept van een artikel dat los staat van een bepaalde vorm (het achterliggende idee).
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: is deel van.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
is deel van Rechtsgrond (Besluit) 1 Het besluit waar dit artikel onderdeel van is.

Stemming

Beschrijving
Geformaliseerde handeling waarbij de stemgerechtigde leden van een bestuursorgaan hun keuze te kennen geven.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: aantal onthouders, aantal tegenstanders, aantal voorstanders, geheim, gevolg, heeft aanwezige, heeft onthouder, heeft stemmer, heeft tegenstander, heeft voorstander, onderwerp.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
aantal onthouders Integer 1 Het aantal stemmers dat als onthouding heeft gestemd.
aantal tegenstanders Integer 1 Het aantal stemmers dat als tegenstander heeft gestemd.
aantal voorstanders Integer 1 Het aantal stemmers dat als voorstander heeft gestemd.
geheim Boolean 1 Geeft aan of de stemming geheim was. Bij een geheime stemming wordt niet individueel bekend gemaakt wie op wat heeft gestemd.
gevolg TaalString 1 Het gevolg van de stemming.
heeft aanwezige Mandataris 1...* Een mandataris (van het orgaan dat de zitting houdt) die aanwezig was tijdens de stemming.
heeft onthouder Mandataris 0...* Een mandataris die als onthouder heeft gestemd op het onderwerp van de stemming. Dit omvat ook ongeldige stemmen, blanco stemmen of het weigeren om deel te nemen aan de stemming.
heeft stemmer Mandataris 1...* Een mandataris die deelneemt aan de stemming. In geval van een niet-geheime stemming kunnen de meer gespecialisseerde versies (bvb. heeft voorstander) gebruikt worden.
heeft tegenstander Mandataris 0...* Een mandataris die als tegenstander heeft gestemd op het onderwerp van de stemming.
heeft voorstander Mandataris 0...* Een mandataris die als voorstander heeft gestemd op het onderwerp van de stemming.
onderwerp TaalString 1 De beschrijving van het onderwerp waarover de stemming gaat.

Vergaderactiviteit

Beschrijving
Een vergadering of fase ervan.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: heeft aanwezige.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
heeft aanwezige Agent 0...* Een agent (bvb: mandataris) die aanwezig was tijdens (een deel van) de activiteit waar hij een zekere verantwoordelijkheid had.

Zitting

Beschrijving
Een geformaliseerde samenkomst van de leden van een bestuursorgaan met het doel om de aangelegenheden te regelen waarvoor het bevoegd is.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: behandelt, geplande start, gestart op tijdstip, geëindigd op tijdstip, heeft aanwezige bij start, heeft notulen, heeft secretaris, heeft voorzitter, heeft zittingsverslag, is gehouden door, op locatie.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
behandelt Agendapunt 1...* Een formeel vastgelegd agendapunt van de zitting.
geplande start DateTime 1 Het tijdstip waarop de zitting gepland is om te beginnen.
gestart op tijdstip DateTime 1 Tijdstip waarop de zitting begint.
geëindigd op tijdstip DateTime 1 Tijdstip waarop de zitting eindigt.
heeft aanwezige bij start Mandataris 1...* Een mandataris (van het bestuursorsgaan die de zitting hield) die aanwezig was bij de start van de zitting.
heeft notulen Document 0...1 De formele notulen van de zitting.
heeft secretaris Mandataris 1 De mandataris die de rol van secretaris heeft gedurende de zitting.
heeft voorzitter Mandataris 1 De mandataris die de rol als voorzitter heeft gedurende de zitting.
heeft zittingsverslag Document 0...* Een verslag van de zitting.
is gehouden door Bestuursorgaan 1 Duidt aan door welk orgaan de zitting is gehouden.
op locatie Locatie 0...1 Locatie waar de zitting plaatsvindt. Doorgaans is dit een zaal in een gebouw. Wegens digitale vergaderingen, locaties zonder URI of gebrek aan eenduidigheid (bvb: blank node met naam "Zaal 1B") zorgen dat deze eigenschap niet verplicht is.

JSON-LD context

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/besluit-publicatie.jsonld