DCAT-AP Vlaanderen

Dit document beschrijft een applicatieprofiel, in dit geval DCAT-AP Vlaanderen. Dit applicatieprofiel beantwoordt de vraag over hoe het corresponderende domeinmodel in de praktijk kan toegepast worden. Daarbij worden de beperkingen (kardinaliteit, codelijsten) toegelicht en de overeenkomstige (RDF) termen opgelijst.

Samenvatting

Dit applicatieprofiel beschrijft Open Data Catalogi in Vlaanderen op basis van het OSLO DCAT-AP Vlaanderen vocabularium (DCAT-AP VL).

De applicatie waarop dit profiel betrekking heeft is een Open Data Portaal in Vlaanderen. Open Data portalen zijn catalogussen van Open Data datasets. Ze hebben als belangrijkste doelstelling het vindbaar maken van data en hierdoor het hergebruik ervan te stimuleren. Open Data portalen vervullen een centrale rol in de overheidsopdracht om de toegankelijkheid tot overheidsinformatie te realiseren. Met dit applicatieprofiel bevorderen we de uniformiteit van de beschikbare informatie over datasets. Tevens vereenvoudigen we het aggregatie proces van meerdere Open Data Catalogi.

DCAT-AP Vlaanderen is een verdere specialisatie van DCAT-AP. Dit document bevat de verplichte elementen en bijkomende elementen waarover DCAT-AP Vlaanderen een uitspraak doet. Aanbevolen en optionele informatie waarvoor geen bijkomende afspraken in de context van DCAT-AP Vlaanderen zijn, zijn niet opgenomen in dit document. Hiervoor verwijzen we naar de DCAT-AP specificatie zelf.

Status van dit document

Dit applicatieprofiel dient om het specifieke gebruik van de entiteiten relevant voor de beschreven applicatie te verduidelijken.

Dit document werd gepubliceerd als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

Licentie

Deze specificatie van Informatie Vlaanderen is gepubliceerd onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

Conformiteit

Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling dat bijkomende beperkingen introduceert voor het toepassen van vocabularia. Dergelijke bijkomende beperkingen kunnen de volgende elementen bevatten:

  • verfijning van de terminologie (klassen en eigenschappen) consistent met de semantiek uit de betreffende specificaties met een welbepaald gebruik als doel;
  • externe terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt voor nieuwe/extra termen die niet in de bestaande vocabularia voorkomen.

Om conform te zijn met dit applicatieprofiel, geldt voor een implementatie dat ze:

  • MOET Voor elke klasse steeds de eigenschappen bevatten die als minimum kardinaliteit 1 hebben.
  • MAG NIET meer dan 1 instantie bevatten van eigenschappen die 1 als maximum kardinaliteit hebben.
  • MAG terminologie (klassen en eigenschappen) gebruiken op een manier die consistent is met haar semantiek (definitie, gebruik, domein en bereik).
  • MAG NIET terminologie van andere gecontroleerde vocabularia gebruiken dan diegene die gedefinieerd wordt in dit applicatieprofiel.
  • MAG uitgebreid worden met klassen en eigenschappen van andere datamodellen (vocabularia) die niet overlappen met terminologie uit dit applicatieprofiel.

Overzicht

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:
| contactpunt |

Entiteiten

Dataset

Beschrijving
Een verzameling van data, gepubliseerd en/of beheerd door een bronbeheerder, en beschikbaar in een of meerdere formaten.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, contactinfo, heeft distributie, heeftUitgever, thema, titel, toegankelijkheid.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1 Een bondige omschrijving van de dataset.
contactinfo contactpunt 1 De contactinformatie via men in contact kan treden met de verantwoordelijken van de dataset.
heeft distributie Distributie 1..* De distributie van een dataset.
heeftUitgever De uitgever is de organisatie die verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken, dus het publiceren, van de datasetcatalogus of dataset. 1 De uitgever van de dataset.
thema Code 1 Het thema waartoe de dataset behoort.
titel TaalString 1 De naam van de dataset
toegankelijkheid Code 1 De toegankelijkheidscategorie van de dataset.

Datasetcatalogus

Beschrijving
Een Open Data datasetcatalogus is een verzameling van Open Data datasets.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: beschrijving, heeft dataset, heeftUitgever, licentie, titel.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
beschrijving TaalString 1..n Een bondige omschrijving van de datasetcatalogus.
heeft dataset Dataset 1..* Een dataset die behoort tot de datasetcatalogus
heeftUitgever De uitgever is de organisatie die verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken, dus het publiceren, van de datasetcatalogus of dataset. 1 de uitgever van de datasetcatalogus
licentie Licentiedocument 1 De licentie van de datasetcatalogus. De licentie voor het Vlaams Open Data Portaal is vastgelegd op https://data.vlaanderen.be/id/licentie/creative-commons-zero-verklaring/v1.0 .
titel TaalString 1..n De naam van de datasetcatalogus.

De uitgever is de organisatie die verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken, dus het publiceren, van de datasetcatalogus of dataset.

Beschrijving
De agent in zijn rol als uitgever is de organisatie die verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken, dus de publicatie, van een datasetcatalogus of dataset.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Distributie

Beschrijving
een diistributie is een vorm waarin de daatset wordt gepubliceerd. Dit kan als een filedump zijn, maar ook door een API.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: licentie, titel, toegangsURL.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
licentie Licentiedocument 1 De licentie van de distributie
titel TaalString 1 een naam voor de distributie
toegangsURL String 1 De URL waar de data waarnaar de distributie verwijst kan gevonden worden.

Licentiedocument

Beschrijving
Een wettelijk document dat de voorwaarden waaronder men een resource mag gebruiken.
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Publieke Organisatie

Beschrijving
Een Organisatie die volgens een wettelijk kader behoort tot de publieke sector, ongeacht het bestuursniveau waarop dat kader van kracht is.
Gebruik
De overheids- en semioverheidsorganisaties die tot men zo tot de publieke sector kan rekenen worden in Europese richtlijn 2003/98/EG "openbaar lichaam" genoemd en gedefinieerd als: "de staat, zijn territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen, en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen". En onder een publiekrechtelijke instelling verstaat men " iedere instelling die a) is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriƫle of commerciƫle aard zijn, en b) rechtspersoonlijkheid heeft, en c) waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de staat of zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, hetzij het beheer is onderworpen aan toezicht door deze laatste, hetzij de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend orgaan of het toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, zijn territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.".
Subklasse van
Organisatie, Agent
Eigenschappen
Voor deze entiteit zijn geen eigenschappen gedefinieerd.

Datatypes

contactpunt

Beschrijving
een beschrijving van contact informatie.
Eigenschappen
Voor dit datatype zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: e-mail.
Eigenschap Verwacht Type Kardinaliteit Beschrijving Gebruik Codelijst
e-mail String 1 het e-mail adres waarmee je contact kan opnemen

JSON-LD context

(niet normatief)

Een herbruikbare JSON-LD context definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: https://data.vlaanderen.be/context/dcatapvl.jsonld

SHACL template

(niet normatief)

Een herbruikbare SHACL template definitie voor dit applicatieprofiel is terug te vinden op: /doc/applicatieprofiel/DCAT-AP-VL/kandidaatstandaard/2019-01-20/shacl/DCAT-AP-VL-SHACL.ttl