Deze pagina geeft een overzicht van de elementen uit de datastandaard "Openbaar Domein" en hoe deze mappen met de standaarden voor SB250 en SB270 van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Conform het OSLO proces, wordt de mapping tussen twee standaarden uitgedruk volgens de SKOS standaard, namelijk:

  • A "has-exact-match" B: A en B betekenen exact hetzelfde. Beide standaarden gebruiken in dit geval dezelfde termen, met dezelfde URI.
  • A "has-broad-match" B: B is een algemenere/ruimere term dan A.
  • A "has-narrow-match" B: A is een algemenere/ruimere term dan B.
  • A "has-related-match" B: A en B zijn gerelateerd aan elkaar, maar betekenen niet hetzelfde.
  • A "has-close-match" B: A en B betekenen bijna hetzelfde.
De SKOS mapping kan logischerwijs enkel termen van dezelfde aard vergelijken, bijvoorbeeld klassen met klassen en attributen met attributen. Voor de volledigheid hebben wij in onderstaande tabel ook andere combinaties weergegeven (bijvoorbeeld een term die bij openbaar domein een klasse is, maar bij AWV een term uit een codelijst). Download de volledige mapping tabel hier.

Mapping

Element (Openbaar Domein)URI Openbaar DomeinAardDefinitie Openbaar DomeinSKOS mappingElement AWVURI AWVAardDefinitie AWV
BegroeidVoorkomen:BegroeidVoorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#BegroeidVoorkomen Class De ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien. NoMatch _BegroeidVoorkomen Abstracte Abstracte die alle eigenschappen omtrent begroeid voorkomen opsomt.
BegroeidVoorkomen:Gazon https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Gazon Class Grasland zonder bloeiende grassen noch planten, gekenmerkt door een monotoon groen uiterlijk, lage soortendiversiteit en een kort vegetatiedek (enkele centimers hoogte) Een gazon wordt in stand gehouden door een intensief beheer (hoge maaifrequentie) has-exact-match Grasmat Object Grasvegetatie die een uniforme zode vormt met veel grassen en zeer regelmatig wordt gemaaid.
BegroeidVoorkomen:Grasachtigen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Grasachtigen Class Begroeiingen die overheersend bestaat uit grassen (behorende tot de Grassenfamilie, Poaceae). has-broader-match _GrazigeVegetatie Abstracte abstracte die alle begroeiingen die uit grassen en (bloeiende) kruiden bestaan samenbundelt
BegroeidVoorkomen:Grasdals https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Grasdals Class Gras- en kruidachtig vegetatietype dat voorzien is van een rastervormig kunststof verstevigingsmateriaal en bedoeld om de bodem te verstevigen. ExactMatch Bestrating_van_grasbetontegel Object Bestrating van grasbetontegels.
BegroeidVoorkomen:Haag https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Haag Class Hagen zijn lijnvormige elementen en onderscheiden zich van een heestermassief doordat zowel de bovenkant als de zijkanten geschoren worden. has-exact-match HoutigeVegetatie:Haag Object Hagen zijn smalle lijnvormige elementen bestaande uit houtige soorten die geschoren kunnen worden.
BegroeidVoorkomen:Heestermassief https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Heestermassief Class Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn. has-exact-match HoutigeVegetatie:Heestermassief Object Heestertype gekenmerkt door een gesloten, massieve structuur, waarbij de individuele heesters moeilijk te onderscheiden zijn.
BegroeidVoorkomen:Houtachtigen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Houtachtigen Class NOTE has-exact-match HoutigeVegetatie Object Houtige planten of houtige gewassen (planta lignosa) zijn overblijvende planten die worden gekenmerkt door secundaire diktegroei, waardoor de takken, stammen en wortels veel hout bevatten.
BegroeidVoorkomen:Ruigte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Ruigte Class Terrein of zoomvegetatie gedomineerd door ruigtekruiden of riet. has-exact-match Ruigte Object Terrein of zoomvegetatie gedomineerd door ruigtekruiden of riet, die niet jaarlijks gemaaid wordt.
BegroeidVoorkomen:RuwGras https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#RuwGras Class Grasland zonder bloeiende grassen noch planten, gekenmerkt door een monotoon groen uiterlijk en een extensief beheer. has-broad-match Grasmat Object
BegroeidVoorkomen:Siergazon https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Siergazon Class Gazon aangelegd vanwege decoratieve waarde. has-broad-match Grasmat Object
BegroeidVoorkomen:Siergrassen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Siergrassen Class Grasachtige planten met een decoratieve waarde. has-broad-match Grasmat Object
BegroeidVoorkomen:Speelgazon https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Speelgazon Class Gazon gebruikt als speelterrein. has-broad-match Grasmat Object
BegroeidVoorkomen:Sportgazon https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Sportgazon Class Gazon gebruikt als sportterrein. has-broad-match Grasmat Object
BegroeidVoorkomen:Weiland https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Weiland Class Open grasland dat gebruikt wordt om vee te laten grazen. has-broad-match Grasland Object
InfrastructuurElement:Afsluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Afsluiting Class Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding. has-exact-match Afsluitingen Object een gewone afsluiting
InfrastructuurElement:BestendigeAfsluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BestendigeAfsluiting Class Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding die statisch is in vorm en geen doorgang toelaat. has-broad-match Afsluitingen Object een gewone afsluiting zoals de afsluiting van een wei.
InfrastructuurElement:Borstwering https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Borstwering Class Hekwerk of constructie (balustrade, 'omega'-profielen,...) die geplaatst werd met het oog op de veiligheid van de zwakke weggebruiker, overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd has-narrow-match Omega_element Object Een voetgangersafsluiting met als doel om de voetgangers te geleiden
InfrastructuurElement:Deksel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Deksel Class Een object om een holte of hol voorwerp af te sluiten. has-narrow-match Bovenbouw, Huisaansluitput Object kan ook voor huisaansluitingput zijn. Ook met Mario bekijken want deksel wordt bij OSLO vrij breed gebruikt. 1 codelijst voor verschillende objecten
InfrastructuurElement:Draadafsluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Draadafsluiting Class Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit draad. has-broad-match Afsluitingen Object een gewone afsluiting zoals de afsluiting van een wei.
InfrastructuurElement:Geluidscherm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Geluidscherm Class Geluidswerende wand langs autosnelwegen, spoorwegen,… met als doel de omwonenden tegen geluidshinder te beschermen. has-broad-match GeluidswerendeConstructie Object een geluidswerende wandvormige constructie bestaande uit een desgevallend geluidsisolerend materiaal en/of geluidsabsorberend materiaal en voorzien van de nodige structuren om de bouwkundige stabiliteit te verzekeren.
InfrastructuurElement:Haltepaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Haltepaal Class Een haltepaal duidt de locatie aan waar het openbaar vervoer, bv. bus, tram of trolley, stopt om passagiers te laten in- en uitstappen. has-related-match Pictogram + Verkeersbordpaal Object
InfrastructuurElement:Huisaansluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Huisaansluiting Class Zichtbaar en publiek eindpunt van een huisaansluiting voor afval- en regenwater. ExactMatch Huisaansluitput Object Het constructieonderdeel (putje of T-stuk) dat de verbinding vormt tussen de private riolering en de huisaansluiting.
InfrastructuurElement:Knipperlicht https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Knipperlicht Class Den knipperlicht is een oranje, wit of rood knipperlicht op een paal, dat dienst doet als verkeerssignaal op wegen (vb. zone 30). has-related-match SB270 : draagconstructie:bevestigingsbeugel: + knipperlantaarn:verkeerslicht oranje/geel of vooraankondiging Object
InfrastructuurElement:Kopmuur https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Kopmuur Class NOTE has-exact-match Kopmuur Object Een kopmuur is een inrichtingselement van de wegbaan, dat gebruikt wordt voor de geleiding van verkeer bij grachten. Een kopmuur is een keermuur die een functie vervult van afwateringssysteem en is in de regel haaks op de hartlijn van de wegcorridor georiënteerd.
InfrastructuurElement:LijnvormigeWegmarkering https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LijnvormigeWegmarkering Class Lijnvormige schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan of kleurveranderingen van de verharding die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving. has-narrow-match Overlangse_Markering Dwarse_Markering Gekleurd_Wegvlak_Markering OF Groep_Markering Object
InfrastructuurElement:Meteopaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Meteopaal Class Paal, permanent en duurzaam verankerd met de bodem, waarop een meetinstrument (windzak, windmeter, ...) bevestigd is ter bepaling van atmosferische omstandigheden. NoMatch Object
InfrastructuurElement:Nutskast https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutskast Class Een voor de mens niet-toegankelijke bovengrondse en beschermende ombouw waarin elektrische onderdelen en installaties, noodzakelijk voor de distributie van gas, elektriciteit en communicatiesignalen, worden ondergebracht (algemeen). has-narrow-match SB270 : Kast Object Omhullende behuizing bedoeld als bescherming van elektronische/elektrische apparatuur die erin geplaatst werd, hetzij laagspanningsschakelmateriaal, klemmenblokken...
InfrastructuurElement:Nutspaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Nutspaal Class Een nutspaal is een burgerlijke constructie, die gebruikt wordt voor de aanmaak (windturbine), het transport (hoogspanningspaal) of distributie (GSM-paal) van nutssignalen. has-broad-match _Draagconstructies Abstracte
InfrastructuurElement:OpenbareStraatverlichtingAanGevelOfMuur https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareStraatverlichtingAanGevelOfMuur Class Een openbaar lichtpunt dat is bevestigd aan de gevel van een gebouw of constructie of bevestigd is aan een muur en dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten. has-related-match SB270 : _Draagconstructies(Lichtmast) + _Verlichtingstoestellen Object + Abstracte
InfrastructuurElement:OpenbareVerlichting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVerlichting Class Een openbare lichtpunt dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten. has-related-match SB270 : _Draagconstructies(Lichtmast) + _Verlichtingstoestellen Object + Abstracte
InfrastructuurElement:PuntvormigeWegmarkering https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#PuntvormigeWegmarkering Class Puntvormige schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan en die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving. has-exact-match Figuratie_Markering Object Een markering als figuratie op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen
InfrastructuurElement:Putdeksel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Putdeksel Class Een putdeksel is een deksel of luik van ondergrondse leidingen en installaties. Onder putdeksels vallen cirkelvormige (vrije) deksels met diameter gelegen tussen 65 en 100cm en vierkante (vrije) deksels (65cm <= zijde <= 100cm). has-related-match Bovenbouw Object Een combinatie is van riooldeksel met kader en regeling
InfrastructuurElement:Signalisatie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Signalisatie Class Elementen langsheen wegen en waterlopen ter orientatie van het verkeer. has-narrow-match verwijzing naar app profielen : onderdelen_SB250_signalisatie + onderdelen_SB270_draagstructuren + onderdelen_SB270_dynamische borden + onderdelen_SB270_Zone_30 + onderdelen_SB270_VRI_verkeerslichten + onderdelen_SB270_VRI_waarschuwingslantaarn + onderdelen_SB270_VRI_seinlantaarn Abstracte abstracte voor de gemeenschappelijke attributen aanlegdatum en wegbeheerder
InfrastructuurElement:SignalisatieEnLeidingenportiek https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieEnLeidingenportiek Class Elke overspanning van een gedeelte van de wegbaan, watergang of spoorbaan waarbij ofwel signalisatieborden werden aangebracht ofwel gebruikt ter overbrugging van de wegbaan, watergang of spoorbaan voor leidingen has-exact-match Seinbrug Object
InfrastructuurElement:Slagboom https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Slagboom Class Een afsluitingsmechanisme met slagboomarmen dat dient om controle uit te kunnen oefenen over het gebruik van een doorgang of een toegang. NoMatch Object
InfrastructuurElement:StatischeWegmonoliet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#StatischeWegmonoliet Class Een niet-verzinkbare massief obstakel dat de doorgang van voertuigen belet ExactMatch Anti_parkeerpaal Object Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen
InfrastructuurElement:Stootband https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Stootband Class NOTE has-related-match Schampkant_std Schampkant_afw Object Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft. functie heeft.
InfrastructuurElement:Straatkolk https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatkolk Class Afvoeropening dat op regelmatige afstand geplaatst wordt met het oog op de afwatering van de wegbaan. has-exact-match Straatkolk Object De hemelwaterinlaatconstructie, meestal geplaatst in de straatgoot of watergreppel, waarlangs het hemelwater van de verhardingen wordt afgevoerd.
InfrastructuurElement:Straatspiegel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatspiegel Class (Meestal) bolvormig reflecterend voorwerp, specifiek geplaatst ten behoeve van de verkeersveiligheid. has-related-match _Draagconstructie+Verkeersspiegel Abstracte + Object Een verkeersspiegel is een spiegel die de zichtbaarheid verbetert van het aankomende verkeer.
InfrastructuurElement:Toegangspoort https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Toegangspoort Class Een object dat de toegang tot een gebied, zone of terreindeel periodiek kan afsluiten. has-narrow-match EcologischeMaatregelen:Poort Object
InfrastructuurElement:Vangrail https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Vangrail Class Een vangrail is een constructie-element bestaande uit metalen stroken voor de scheiding en beveiliging van diverse soorten weggebruikers, voornamelijk langs de berm van wegen. has-broad-match _AfschermendeConstructie - Raf checken, discussie om New Jersey als AC te beschouwen. (Dan is dit geen exact match) Abstracte Abstracte die een lijn- of puntvormige constructie geïnstalleerd langs de weg om een kerend vermogen te bieden aan een dwalend voertuig samenvat
InfrastructuurElement:Verkeersbord https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord Class Wegsignalisatie aangebracht op een element op het openbaar domein (paal, gevel, portiek ...) om het verkeer op de openbare weg te regelen en die geen verkeerslicht zijn. has-related-match _Draagconstructie + Retroreflecterend_verkeersbord Abstracte + Object
InfrastructuurElement:Verkeersdrempel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersdrempel Class NOTE NoMatch Abstracte + Object
InfrastructuurElement:Verkeerslicht https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeerslicht Class Wegsignalisatie dat met behulp van lichtsignalen het regelen van het oprijden van onder andere een gelijkvloerse kruising, de toegang tot bruggen, tunnels en spoorwegovergangen, de toegang tot parkeergarages en -terreinen. has-related-match SB270 : _Draagconstructie:bevestigingsbeugel + _Seinlantaarns + Verkeerslichten (groen,rood,oranje) Abstracte + Object
InfrastructuurElement:VerkeerslichtVoetgangerFietser https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VerkeerslichtVoetgangerFietser Class NOTE has-related-match SB270 : _Draagconstructie:bevestigingsbeugel + voetgangers/fietslantaarn + Verkeerslichten (groen,rood,oranje) Abstracte + Object
InfrastructuurElement:Verlichtingspaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verlichtingspaal Class Een openbare lichtpunt op een paal dat gebruikt wordt om de omgeving te verlichten. has-related-match SB270 : _Draagconstructies (WV_lichtmast) + _Verlichtingstoestellen Abstracte + Object
InfrastructuurElement:Verluchtingsrooster https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verluchtingsrooster Class Een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor de ventilatie van ondergrondse ruimtes. NoMatch SB270-tunnels: In ontwikkeling Object
InfrastructuurElement:VlakvormigeWegmarkering https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VlakvormigeWegmarkering Class Vlakvormige schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan of kleurveranderingen van de verharding die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving. has-narrow-match Dwarse_Markering/Gekleurd_Wegvlak_Markering Object Een markering dwars op de weg aangebracht om het verkeer te waarschuwen, informeren of regelen
InfrastructuurElement:Wegsignalisatie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegsignalisatie Class Alle elementen aangebracht ten behoeve van de weggebruiker, bijvoorbeeld: reflectorpaaltjes, palen voor verkeersborden, wegwijzers, plaatsnaamborden, straatnaambord, bord bebouwde kom, signalisatiepalen openbaar vervoer. has-narrow-match verwijzing naar app profielen : onderdelen_SB250_signalisatie + onderdelen_SB270_draagstructuren + onderdelen_SB270_dynamische borden + onderdelen_SB270_Zone_30 + onderdelen_SB270_VRI_verkeerslichten + onderdelen_SB270_VRI_waarschuwingslantaarn + onderdelen_SB270_VRI_seinlantaarn Abstracte / Collectie Verzameling van de bebakeningen
InfrastructuurElement:ZichtbaarDekselOfLuik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#ZichtbaarDekselOfLuik Class NOTE has-related-match Bovenbouw Object Een combinatie is van riooldeksel met kader en regeling
OnbegroeidVoorkomen:AndereVerhardingen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#AndereVerhardingen Class Ander fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is. NoMatch _Andere_verhardingen abstracte abstracte '_Andere_verhardingen'
OnbegroeidVoorkomen:Bestrating https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Bestrating Class Verhardingstype opgebouwd uit bestratingen (rechthoekige of vierkante componenten) waardoor een aanzienlijk aantal voegen tussen de componenten zitten. NoMatch _Bestrating abstracte Verharding die uit elementen van beperkte afmetingen bestaat.
OnbegroeidVoorkomen:Betonstraatsteen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Betonstraatsteen Class Betonstraatstenen zijn overeenkomstig NBN EN 1338 en NBN B21-311. has-exact-match Bestrating_van_betonstraatsteen Object Bestrating van betonstraatstenen.
OnbegroeidVoorkomen:Betontegel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Betontegel Class Betontegels zijn overeenkomstig NBN EN 1339 en NBN B21-211. has-exact-match Bestrating_van_betontegel Object Bestrating van betontegel
OnbegroeidVoorkomen:BitumineuzeVerharding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#BitumineuzeVerharding Class Naargelang van de dikte van de toplaag onderscheidt men warm bereid asfalt, gietasfalt (= 15 mm) en oppervlakbehandelingen (< 15 mm). ExactMatch Bitumineuze_laag Object Flexibele verharding die meestal uit bitumineus gebonden materialen (asfalt of gietasfalt) bestaat en laagsgewijs wordt aangelegd.
OnbegroeidVoorkomen:Cementbetonverharding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Cementbetonverharding Class Verharding die opgebouwd is uit zeer hard materiaal bestaande uit cement met zand, grind of steenstukken en water. ExactMatch Cementbetonverharding Object Stijve verharding met of zonder wapening verkregen door cementbeton te spreiden en mechanisch te verdichten.
OnbegroeidVoorkomen:Dolomietverharding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Dolomietverharding Class Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: dolomiet (gele kleur, gemiddelde korrelgrootte), onregelmatige vorm, onregelmatig verband. ExactMatch Dolomietverharding Object Een verharding van dolomiet voor voet- en fietspaden.
OnbegroeidVoorkomen:GebakkenStraatstenen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#GebakkenStraatstenen Class Gebakken straatstenen zijn straatstenen, in hoofdzaak vervaardigd uit klei al dan niet gemengd met leem, zand, brandstoffen of andere toeslagstoffen. has-exact-match Bestrating_van_gebakken_straatstenen Object Bestrating van gebakken straatstenen
OnbegroeidVoorkomen:Grasbetontegel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Grasbetontegel Class Grasbetontegels zijn overeenkomstig PTV 121. has-exact-match Bestrating_van_grasbetontegel Object Bestrating van grasbetontegel
OnbegroeidVoorkomen:GrasKunststofplaat https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#GrasKunststofplaat Class NOTE has-exact-match Verharding_gras_kunststofplaat Object Verharding van gras-kunststofplaten.
OnbegroeidVoorkomen:Grond https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Grond Class Bedekkingstype bestaande uit autochtoon bodemmateriaal CloseMatch Grond Object Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.
OnbegroeidVoorkomen:Kassei https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Kassei Class Kasseien zijn volgens de PTV 842. has-exact-match Bestrating_van_kassei Object Bestrating van kassei
OnbegroeidVoorkomen:Mozaiekkei https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Mozaiekkei Class Mozaiekkeien voldoen aan de afmetingen zoals bepaald in SB250, Hoofdstuk 3, 23.1.2 has-exact-match Bestrating_van_mozaiekkei Object Bestrating van mozaiekkei
OnbegroeidVoorkomen:Natuursteentegel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Natuursteentegel Class Tegels van natuursteen zijn volgens de PTV 841. has-exact-match Bestrating_van_natuursteentegel Object Bestrating van natuursteentegel
OnbegroeidVoorkomen:OnbegroeidVoorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#OnbegroeidVoorkomen Class Fysiek voorkomen van het aardoppervlak dat niet vegetatief is. has-exact-match Onbegroeid_voorkomen Object Een verharding anders dan bv. walsbeton, dolomietverharding, steenslagverharding, ...
OnbegroeidVoorkomen:TernairMengselVerharding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#TernairMengselVerharding Class Gebonden mengsel van grof brekerzand van natuurlijke stenen, eventueel gemengd met brekerzand van hoogovenslakken en steenslag. has-exact-match Ternairmengselverharding Object Een verharding van een ternair mengsel voor voet- en fietspaden.
OnbegroeidVoorkomen:Walsbetonverharding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Walsbetonverharding Class Aardvochtig beton met maximum korrelafmeting (40mm) en cementgehalte tussen 200-250 kg per kubieke meter om hogere druksterktes (minimum 20 Newton) te bekomen wordt zowel toegepast voor wegverharding als in funderingen. has-exact-match Walsbetonverharding Object Een verharding van walsbeton.
OnbegroeidVoorkomen:WaterdoorlatendeBss https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#WaterdoorlatendeBss Class Waterdoorlatende betonstraatstenen zijn overeenkomstig PTV 122. has-exact-match Waterdoorlatende_bestrating Object Bestrating van waterdoorlatende betonstraatstenen of betontegels.
Terreindeel:Boordsteen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Boordsteen Class Boordstenen en kantstenen met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden has-broad-match _Kantopsluiting Abstracte Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft. Kantopsluiting bestemd om de verharding steun te geven.
Terreindeel:Oever https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Oever Class Al dan niet verstevigde rand van een waterloop of watervlak has-exact-match Taludinsteek Object Snijlijn van het maaiveld met een waterlooptaludvlak.
Terreindeel:Straatgoot https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Straatgoot Class Een deel van de weginrichting die geplaatst werd met het oog op de afwatering van oppervlaktewater, afkomstig van het verhard gedeelte van de wegbaan. has-close-match Watergreppel_std/Watergreppel_afw Object Kantopsluiting bestemd om water van de verharding op te vangen en af te voeren.
VegetatieElement:Bloemenmand https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Bloemenmand Class Plantbak die doelbewust verhoogd opgehangen wordt. has-broad-match Plantbakvorm Object Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
VegetatieElement:Bloementoren https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Bloementoren Class Torenvormige constructie door een combinatie van individuele plantbakken. has-broad-match Plantbakvorm Object Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
VegetatieElement:Boomvorm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Boomvorm Class Individueel te onderscheiden vegetatie-element. Een boom is een overblijvende plant met een verhoute stam en een kroon (kruin). NoMatch _Boomvorm abstracte Een plant met één of enkele houtige stammen die een secundaire diktegroei vertonen. De stam of stammen zijn duidelijk te onderscheiden en overheersen het boombeeld door hun volume.
VegetatieElement:GekandelaardeBoom https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1609 Class Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen. has-exact-match Gekandelaarde_boom Object Een gekandelaarde boom is een boom waarvan alle gesteltakken periodiek op een bepaalde lengte worden afgezet en die hierop opnieuw uitlopen.
VegetatieElement:GeschorenBoom https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#GeschorenBoom Class Bomen waarvan de kruinen zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar. has-exact-match Geschoren_boom Object Bomen waarvan de kruinen in een min of meer strakke vorm zijn geschoren. De vorm werd bepaald bij de eerste vormsnoei van de gesteltakken en werd uitgevoerd op jonge bomen. Het beheer wordt uitgevoerd in periodieke scheerbeurten, één of meerdere keren per jaar.
VegetatieElement:Klimvorm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Klimvorm Class Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt. has-exact-match Klimvorm Object Plant met buigzame stengels die zich aan muren, bomen, enz. hecht en zodoende omhoog klimt.
VegetatieElement:Knotboom https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1610 Class NOTE has-exact-match Knotboom Object Snoeivorm waarbij periodiek alle takken afgezaagd worden tot op een verdikte knot bovenaan de stam.
VegetatieElement:Leiboom https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1706 Class Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken in één verticaal vlak worden geleid. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien. has-exact-match Leiboom Object Een leiboom is een boom waarvan alle gesteltakken gedwongen worden in één (verticaal) vlak te groeien door geleiding. Soms worden de geleide bomen tegen een muur geleid of wordt er in een leidconstructie voorzien.
VegetatieElement:Muurvegetatie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Muurvegetatie Class Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers. has-exact-match Muurvegetatie Object Muurvegetaties zijn gebonden aan door de mens gecreëerde stenige, doorgaans steile tot verticale standplaatsen. Voorbeelden zijn kerkhofmuren, stadswallen, ruïnes, kademuren, oude forten en bunkers.
VegetatieElement:OpgaandeBoom https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1607 Class NOTE has-exact-match OpgaandeBoom Object
VegetatieElement:Plantbak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbak Class Bak waarin planten in kuntsmatig aangevoerde grond worden geplant. has-broad-match Plantbakvorm Object
VegetatieElement:Plantbakvorm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Plantbakvorm Class Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm. has-exact-match Plantbakvorm Object Beplanting die niet in volle grond werd aangebracht, maar in bakvorm.
VegetatieElement:SolitaireHeester https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#SolitaireHeester Class Afzonderlijk te onderscheiden heester. has-exact-match SolitaireHeester Object Afzonderlijk te onderscheiden heester.
VegetatieElement:VegetatieElement https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#VegetatieElement Class Solitaire plant in de ruimte. NoMatch _VegetatieElement Abstracte Solitaire plant in de ruimte.
Waterdeel:Beek https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Beek Class Een beek is een buiten de wegbaan gelegen natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een oorpsrong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit. has-related-match Waterloop Object Een van oorsprong natuurlijke waterloop met een eerder snelvliedend ondiepe waterstroming.
Waterdeel:Gracht https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Gracht Class Een binnen de wegbaan gelegen onbevaarbare waterloop, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk ophouden van oppervlaktewater has-related-match Gracht Object Een kunstmatige aangelegde waterloop.
Waterdeel:Kanaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Kanaal Class Een waterloop die, geheel of in grote mate, tot stand is gebracht door het ingrijpen van de mens. has-exact-match Kanaal Object Oorspronklijk natuurlijke watergeul in het landschap waarin water stroomt.
Waterdeel:Rivier https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Rivier Class Een natuurlijke waterloop, bedoeld voor de af- of aanvoer of het tijdelijk ophouden van oppervlaktewater en die bevaarbaar is. has-related-match Waterloop Object Lijnvormige verdieping in het maaiveld tussen de insteken van twee taluds voor de afvoer van water in een bedding.
Waterdeel:Waterloop https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterloop Class Gebied dat zorgt voor het verzamelen en transporteren van de horizontale afvloeiing van neerslag- en bronwater. has-related-match Waterloop Object Oorspronklijk natuurlijke watergeul in het landschap waarin water stroomt.
InfrastructuurElement:Camera https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Camera Class has-related-match SB270 : _Draagconstructies + Camera Abstracte + Object
InfrastructuurElement:Detectielus https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Detectielus Class has-related-match SB270 : _Detectielussen bij o.a. VRI/MIV_lus Abstracte + Object
InfrastructuurElement:Flitspaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Flitspaal Class NoMatch Abstracte + Object
BegroeidVoorkomen:Houtachtigen.breedte http://schema.org/width Attribute has-exact-match HoutigeVegetatie:breedte Attribute De breedte van het begroeide oppervlak
BegroeidVoorkomen:Houtachtigen.hoogte http://schema.org/height Attribute has-exact-match HoutigeVegetatie:hoogte Attribute De hoogte van de begroeiing in meter.
BegroeidVoorkomen:Houtachtigen.knipoppervlak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#knipoppervlak Attribute De afmeting van het object in vierkante meter dat geschoren moet worden. has-exact-match HoutigeVegetatie:knipoppervlak Attribute De afmeting van de begroeiing in vierkante meter dat geschoren moet worden.
BegroeidVoorkomen:Houtachtigen.lengte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#lengte Attribute has-exact-match HoutigeVegetatie:lengte Attribute De lengte van het begroeide oppervlak
BegroeidVoorkomen:Houtachtigen.vrijUitgroeiend https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#vrijUitgroeiend Attribute Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist. has-exact-match HoutigeVegetatie:vrij_uitgroeiend Attribute Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.
Codelijsten:DekselVorm.CIRKELVORMIG https://data.vlaanderen.be/id/concept/DekselVorm/CIRKELVORMIG Attribute Het deksel is cirkelvormig. has-exact-match Bovenbouw.dekselVorm.RioleringVorm.cirkelvormig Attribuut
Codelijsten:DekselVorm.VIERKANT https://data.vlaanderen.be/id/concept/DekselVorm/VIERKANT Attribute Het deksel is vierkant. has-exact-match Bovenbouw.dekselVorm.RioleringVorm.vierkant Attribuut
Codelijsten:DrassigheidWaarde.MATIG_DRASSIG https://data.vlaanderen.be/id/concept/DrassigheidWaarde/MATIG_DRASSIG Attribute De ondergrond is matig drassig. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:KL_vegetatie_drassigheid:matig drassig Attribute De ondergrond is matig drassig
Codelijsten:DrassigheidWaarde.NIET_DRASSIG https://data.vlaanderen.be/id/concept/DrassigheidWaarde/NIET_DRASSIG Attribute De ondergrond is niet drassig. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:KL_vegetatie_drassigheid:niet drassig Attribute De ondergrond is niet drassig
Codelijsten:DrassigheidWaarde.STERK_DRASSIG https://data.vlaanderen.be/id/concept/DrassigheidWaarde/STERK_DRASSIG Attribute De ondergrond is sterk drassig. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:KL_vegetatie_drassigheid:sterk drassig Attribute De ondergrond is sterk drassig
Codelijsten:Groeifasen.Aftakeling https://data.vlaanderen.be/id/concept/Groeifasen/Aftakeling Attribute De boom bevindt zich in de levenfase 'aftakeling'. has-exact-match _Boomvorm:groeifase:KL_boom_groeifase:eindfase Attribute De periode waarbij regressie/aftakeling plaatsvindt – beheer gericht op instandhouding (kroonverzorging)
Codelijsten:Groeifasen.Dood https://data.vlaanderen.be/id/concept/Groeifasen/Dood Attribute De boom bevindt zich in de levenfase 'dood'. has-exact-match _Boomvorm:groeifase:KL_boom_groeifase:dood Attribute Dood
Codelijsten:Groeifasen.Jeugd https://data.vlaanderen.be/id/concept/Groeifasen/Jeugd Attribute De boom bevindt zich in de levenfase 'jeugd'. has-exact-match _Boomvorm:groeifase:KL_boom_groeifase:jeugdfase Attribute De periode van de lengte-ontwikkeling van de boom – beheer gericht op tot stand brengen van de takvrije stamlengte (begeleidingssnoei,..)
Codelijsten:Groeifasen.Volwassen https://data.vlaanderen.be/id/concept/Groeifasen/Volwassen Attribute De boom bevindt zich in de levenfase 'volwassen'. has-exact-match _Boomvorm:groeifase:KL_boom_groeifase:volwassenfase Attribute De periode van de kroonontwikkeling – beheer gericht op in stand houden van de boom (onderhoudssnoei)
Codelijsten:Straatkolktypes.geisoleerd https://data.vlaanderen.be/id/concept/Straatkolktypes/geisoleerd Attribute Een straatkolk die niet in een rij geplaatst werd maar bijvoorbeeld ergens solitair op een plein. has-exact-match KL_straatkolk_type.geisoleerd Attribuut Een straatkolk die niet in een rij geplaatst werd maar bijvoorbeeld ergens solitair op een plein.
Codelijsten:Straatkolktypes.horizontaal https://data.vlaanderen.be/id/concept/Straatkolktypes/horizontaal Attribute Een gietijzeren rooster met horizontale afvoeropening dat op regelmatige afstand geplaatst wordt langs of in een weg, fietspad of voetpad. has-exact-match KL_straatkolk_type.horizontaal Attribuut Een gietijzeren rooster met horizontale afvoeropening dat op regelmatige afstand geplaatst wordt langs of in een weg, fietspad of voetpad.
Codelijsten:Straatkolktypes.verticaal https://data.vlaanderen.be/id/concept/Straatkolktypes/verticaal Attribute Verticale afvoeropening die op regelmatige afstand geplaatst wordt langs of in een boordsteen van de weg, fietspad of voetpad. has-exact-match KL_straatkolk_type.verticaal Attribuut Verticale afvoeropening die op regelmatige afstand geplaatst wordt langs of in een boordsteen van de weg, fietspad of voetpad.
InfrastructuurElement:Deksel.dekselVorm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#dekselVorm Attribute De vorm van het deksel. has-exact-match Bovenbouw:dekselvorm Attribute Checken met Pieter, vierkant bijvoegen.(Done - vierkant bjgevoegd)
InfrastructuurElement:Deksel.rioleringscode https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#rioleringscode Attribute De rioleringscode is een arbitraire notitie van waarneembare eigenschappen van het deksel m.b.t. de beheerder en de functie van de ondergrondse ioleringsleiding. has-close-match KL_riolering_stelsel Attribute
VegetatieElement:Boomvorm.boomplaat https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#boomplaat Attribute NOTE has-exact-match _Aanleg_Boomvorm:boomplaat Attribuut Boomplaten worden aangebracht rond de stam van bomen, bosgoed en heesters en eventueel vastgezet met piketten. Ze hebben een centrale opening en een rechte snede, zodat ze op eenvoudige wijze rond de planten kunnen aangebracht worden.
VegetatieElement:Boomvorm.boomrooster https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#boomrooster Attribute NOTE has-exact-match _Aanleg_Boomvorm:boomrooster Attribuut Een horizontale structuur die zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen betreding van de boomspiegel door voetgangers of verkeer.
VegetatieElement:Boomvorm.conditiebeoordeling https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#conditiebeoordeling Attribute De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. has-exact-match _Proef_boomtoestand:conditiebeoordeling Attribuut De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout.
VegetatieElement:Boomvorm.conditiewaarde https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#conditiewaarde Attribute Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten. has-exact-match _Boomvorm:boomtoestand:DT_boomtoestand:conditiewaarde Attribuut De conditiewaarde van een boom is een coëfficiënt die iets vertelt over de gezondheidstoestand (vitaliteit, conditie) en de levensverwachting van een boom.
VegetatieElement:Boomvorm.groeifase https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#groeifase Attribute De levensfase van een Boomvorm. has-exact-match _Boomvorm:groeifase Attribuut Fase van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom
VegetatieElement:Boomvorm.kroondiameter https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#kroondiameter Attribute Diameter van de kroonprojectie. has-exact-match _Boomvorm:kroon_diameter Attribuut Diameter van de kroonprojectie.
VegetatieElement:Boomvorm.stamomtrek https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#stamomtrek Attribute Stamomtrek in cm, gemeten vanaf 1 meter boven de grond. has-exact-match _Boomvorm:boomtoestand:DT_boomtoestand:stamomtrek Attribuut Omtrek van de stam van de boom in cm, gemeten op 1 meter boven de grond.
VegetatieElement:Boomvorm.vrijeDoorrijhoogte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#vrijeDoorrijhoogte Attribute NOTE has-exact-match _Boomvorm:vrije_doorrijhoogte Attribuut Vrij te houden hoogte in meters, voor het doorrijden van verkeer toe te laten.
VegetatieElement:Klimvorm.begroeidOppervlak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#begroeidOppervlak Attribute Oppervlakte in vierkante meter. has-exact-match Klimvorm:begroeid_oppervlak Attribuut Oppervlakte dat begroeid is in vierkante meter.
VegetatieElement:Klimvorm.grondgebonden https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#grondgebonden Attribute Duidt aan of het object al dan niet in volle grond staat. has-exact-match Klimvorm:grondgebonden Attribuut Duidt aan of de klimvorm al dan niet in volle grond staat.
VegetatieElement:OpgaandeBoom.takvrijeStamlengte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#takvrijeStamlengte Attribute NOTE has-exact-match _Boomvorm:takvrije_stamlengte Attribuut De lengte in meters, gemeten vanop het aardoppervlak, van het gedeelte van de stam dat takvrij dient gehouden te worden. Alle takken die lager zitten dan de uiteindelijke takvrije stamlengte behoren tot de tijdelijke kroon en zullen gesnoeid worden in verschillende fasen gespreid over verschillende jaren.
VegetatieElement:OpgaandeBoom.vrijUitgroeiend https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#vrijUitgroeiend Attribute Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist. has-exact-match _Boomvorm:OpgaandeBoom.vrijUitgroeiend Attribuut Geeft aan of de vegetatie of begroeiing al dan niet snoei vereist.
VegetatieElement:Plantbakvorm.bereikbaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#bereikbaar Attribute Duidt aan of het element door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen. has-exact-match Plantbakvorm.bereikbaar Attribuut Duidt aan of de plantbakvorm door de mens fysiek bereikbaar is zonder hulpmiddelen.
VegetatieElement:Plantbakvorm.oppervlakte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#oppervlakte Attribute De afmeting van het object in vierkante meter. has-exact-match Plantbakvorm.oppervlakte Attribuut de afmetingen in vierkante meter
VegetatieElement:Plantbakvorm.verplaatsbaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#verplaatsbaar Attribute Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak. has-exact-match Plantbakvorm.verplaatsbaar Attribuut Duidt aan of de plantbakvorm al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak.
VegetatieElement:Plantbakvorm.volume https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#volume Attribute De inhoud of grootte van het object in de ruimte in kubieke meter. has-exact-match Plantbakvorm.volume Attribuut De inhoud of grootte van de plantbakvorm in de ruimte in kubieke meter.
VegetatieElement:VegetatieElement.hoogte http://schema.org/height Attribute has-exact-match _VegetatieElement.hoogte Attribuut De hoogte van het object zelf, in meter.
VegetatieElement:VegetatieElement.plantdatum https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#plantdatum Attribute De datum waarop het vegetatie element werd geplant. has-exact-match _VegetatieElement.plantdatum Attribuut De datum waarop het vegetatie element werd geplant.
VegetatieElement:VegetatieElement.soortcode https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#soortcode Attribute Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. has-exact-match _VegetatieElement.soortnaam:DT_vegetatie_soortnaam.code Attribuut GBIF key
VegetatieElement:VegetatieElement.soortnaamNederlands https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#soortnaamNederlands Attribute Soortnaam in het Nederlands. has-exact-match _VegetatieElement.soortnaam:DT_vegetatie_soortnaam.soortnaamNederlands Attribuut de Nederlandse soortnaam van de beplanting
VegetatieElement:VegetatieElement.soortnaamWetenschappelijk http://rs.tdwg.org/dwc/terms/scientificName Attribute De wetenschappelijke soortnaam van het vegetatie-element. has-exact-match _VegetatieElement.soortnaam:DT_vegetatie_soortnaam.soortnaamWetenschappelijk Attribuut de wetenschappelijke soortnaam van de beplanting
Waterdeel:Waterloop.naam http://purl.org/dc/terms/title Attribute has-exact-match naam (Waterloop) attribute De naam van de waterloop aan zijn monding.
Begraafplaatsen:BegraafplaatsBlok https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#BegraafplaatsBlok Class Een deel binnen de begraafplaats. Dit blok is op zichzelf staande structuur binnen de begraafplaats en zorgt voor een gebiedsdekkende structuur. NoMatch
Begraafplaatsen:BegraafplaatsRij https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#BegraafplaatsRij Class Een rij is een verzameling graven van hetzelfde type. Een rij ligt typisch volledig binnen een bepaald blok. NoMatch
Begraafplaatsen:Columbarium https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Columbarium Class Een columbarium is een muur met nissen waarin urnen geplaatst worden. NoMatch
Begraafplaatsen:Graf https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Graf Class Plaats waar iemand begraven ligt. NoMatch
Begraafplaatsen:Graf.bezetting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#bezetting Attribute Geeft de bezetting van een object weer op een bepaald tijdstip, bijvoorbeeld het aantal ingenomen parkeerplaatsen van een parking. NoMatch
Begraafplaatsen:Graf.capaciteit https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#capaciteit Attribute NoMatch
Begraafplaatsen:Graf.grafkelderAanwezig https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#grafkelderAanwezig Attribute Duidt aan of het graf voorzien is van een ondergrondse of bovengrondse ruimte. NoMatch
Begraafplaatsen:Graf.grafteken https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#grafteken Attribute Duidt aan of er al dan niet een grafteken, bijvoorbeeld een zerk, aanwezig is. NoMatch
Begraafplaatsen:Graf.graftype https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#graftype Attribute Het type graf. NoMatch
Begraafplaatsen:Strooiweide https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Strooiweide Class Plaats, meestal grasperkje, op het kerkhof waar assen van overledenen uitgestrooid worden. NoMatch
Begraafplaatsen:Urnenveld https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begraafplaats#Urnenveld Class Een urnenveld is een constructie in of op de grond met nissen waarin urnen geplaatst worden. NoMatch
BegroeidVoorkomen:BegroeidVoorkomen.drassigheid https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#drassigheid Attribute Mate waarin de bodem verzadigd is met water. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:KL_vegetatie_drassigheid Attribute van keuzelijst Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.
BegroeidVoorkomen:BegroeidVoorkomen.soortcode https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#soortcode Attribute Een unieke identificator voor de soort van het vegetatie-element. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:DT_vegetatie_soortnaam:soortcode Datatype GBIF key
BegroeidVoorkomen:BegroeidVoorkomen.soortnaamNederlands https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#soortnaamNederlands Attribute Soortnaam in het Nederlands. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:DT_vegetatie_soortnaam:soortnaamNederlands Datatype de Nederlandse soortnaam van de beplanting
BegroeidVoorkomen:BegroeidVoorkomen.soortnaamWetenschappelijk https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#soortnaamWetenschappelijk Attribute De wetenschappelijke soortnaam. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:DT_vegetatie_soortnaam:soortnaamWetenschappelijk Datatype de wetenschappelijke soortnaam van de beplanting
BegroeidVoorkomen:Bloemenakker https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Bloemenakker Class Grasland dat is ingezaaid met wilde- of half wilde soorten waarvan de bodem elk jaar moet geschoffeld of geploegd worden. has-close-match _GrazigeVegetatie:KL_grazigeVegetatie_aanleg:bloemenmengsel Grasland:KL_vegetatie_graslandtype Attribute van keuzelijst Keuzelijst die de verschillende types van aanleg voor grazige vegetatie oplijst Keuzelijst die de verschillende opties van graslandtypes oplijst
BegroeidVoorkomen:Bloemenweide https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Bloemenweide Class Grasland dat is ingezaaid met wilde- of half wilde soorten has-close-match _GrazigeVegetatie:KL_grazigeVegetatie_aanleg:bloemenmengsel Grasland:KL_vegetatie_graslandtype Attribute van keuzelijst Keuzelijst die de verschillende types van aanleg voor grazige vegetatie oplijst Keuzelijst die de verschillende opties van graslandtypes oplijst
BegroeidVoorkomen:Bodembedekkers https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Bodembedekkers Class Aangelegd begroeiingstype, doorgaans met vaste planten, die bedoeld is om snel de bodem af te dekken. ExactMatch Sierbeplanting:type:KL_sierbeplanting_type:Bodembedekkers Attribute van keuzelijst Aangelegd begroeiingstype, doorgaans met vaste planten, die bedoeld is om snel de bodem af te dekken.
BegroeidVoorkomen:BolEnKnolgewassen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#BolEnKnolgewassen Class Bol- en knolgewassen beschikken over een ondergronds voedselreservoir in de vorm van een bol of een knol. Veelal verschijnen de bovengrondse delen in een specifieke periode van het jaar en kennen zij een geweldige bloei. NoMatch
BegroeidVoorkomen:Bollengrasland https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Bollengrasland Class Grasland met planten die bloeien voor de groei van de graszode goed op gang komt. ExactMatch Grasmat:bolgewassen Boolean Grasland met bol- en knolgewassen die in het voorjaar bloeien.
BegroeidVoorkomen:Bomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Bomen Class Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die boomvormend zijn. ExactMatch HoutigeVegetatie:OpgaandeHoutigeVegetaties:KL_houtachtigen_type:bomenBos Attribute van keuzelijst Opgaande beplanting van houtachtige gewassen die boomvormend zijn.
BegroeidVoorkomen:Braakland https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Braakland Class Tijdelijke eenheid die ongebruikt blijft liggen en nog niet tot ruigte of bos geëvolueerd is. NoMatch
BegroeidVoorkomen:Grindgazon https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Grindgazon Class Gazontype specifiek op een gestabiliseerde ondergrond. NoMatch
BegroeidVoorkomen:Hooiland https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Hooiland Class Een grasland gebruikt wordt om hooi te oogsten met hoofdzakelijk inheemse planten en dat extensief gemaaid wordt. NoMatch Verzameling van meerdere soorten houtige planten die elk afzonderlijk worden beheerd of als één massief waarbij de uitstraling van het geheel primeert op het beheer van individuele plantensoorten.
BegroeidVoorkomen:Houtkant https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Houtkant Class Ongeschoren haag of mantelvegetatie, die soms als hakhout wordt behandeld, maar niet op een door de mens aangelegde wal (verhoging). has-broader-match HoutigeVegetatie:OpgaandeHoutigeVegetaties:KL_houtachtigen_type:Houtkant Attribute van keuzelijst Ongeschoren haag of mantelvegetatie, die soms als hakhout wordt behandeld, maar niet op een door de mens aangelegde wal (verhoging). Dichte houtgewassen die breder zijn dan één bomenrij worden houtkanten genoemd. Ze bestaan vaak uit bomen die als hakhout beheerd worden, eventueel gecombineerd met enkele opgaande bomen. Wanneer houtkanten zijn aangeplant op een door de mens opgeworpen aarden wal, spreken we van een houtwal.
BegroeidVoorkomen:Houtwal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Houtwal Class Houtkant op een door de mens aangelegde wal (verhoging). has-broader-match HoutigeVegetatie:OpgaandeHoutigeVegetaties:KL_houtachtigen_type:Houtkant Attribute van keuzelijst Ongeschoren haag of mantelvegetatie, die soms als hakhout wordt behandeld, maar niet op een door de mens aangelegde wal (verhoging). Dichte houtgewassen die breder zijn dan één bomenrij worden houtkanten genoemd. Ze bestaan vaak uit bomen die als hakhout beheerd worden, eventueel gecombineerd met enkele opgaande bomen. Wanneer houtkanten zijn aangeplant op een door de mens opgeworpen aarden wal, spreken we van een houtwal.
BegroeidVoorkomen:Kruidachtigen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Kruidachtigen Class Planten die geen blijvende houtige stengel vormen. Eenjarige, tweejarige of vaste planten, die in de winter tot de grond toe afsterven. NoMatch
BegroeidVoorkomen:NietBegroeid https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#NietBegroeid Class (Deel van) een begroeiingstype dat door een bepaalde reden niet begroeid is. NoMatch
BegroeidVoorkomen:VastePlanten https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#VastePlanten Class Begroeiingstype met planten die een kruidachtige stengel hebben en overblijvend zijn. ExactMatch Sierbeplanting:type:KL_sierbeplanting_type:Vaste planten Attribute Begroeiingstype met planten die een kruidachtige stengel hebben en overblijvend zijn. Dus niet de eenjarige en tweejarige kruidachtige soorten.
BegroeidVoorkomen:Wisselperk https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/begroeidvoorkomen#Wisselperk Class Jaarlijks opnieuw aangelegd begroeiingstype waarbij de sierwaarde centraal staat. De sierwaarde bestaat uit rijkelijk bloeiende planten. has-related-match Sierbeplanting Planten die geen blijvende houtige stengel vormen. Eenjarige, tweejarige of vaste planten, die in de winter tot de grond toe afsterven.
Codelijsten:BoomvormconditieKlassen https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/BoomvormconditieKlassen Enumeration De conditie beoordeeld volgens de kronenstructuur van Dr. A. Roloff, gelet op de scheutlengte ontwikkeling en vorming van dood hout. NoMatch
Codelijsten:BoomvormconditieKlassen.0 https://data.vlaanderen.be/id/concept/BoomvormconditieKlassen/0 Attribute De conditie is goed. Op middellange termijn (10 tot 15 jaar) worden geen problemen verwacht. NoMatch
Codelijsten:BoomvormconditieKlassen.1 https://data.vlaanderen.be/id/concept/BoomvormconditieKlassen/1 Attribute De conditie is verminderd, maar op korte termijn (< 5 jaar) worden ten aanzien van de fysiologische toestand van de boom geen problemen verwacht. NoMatch
Codelijsten:BoomvormconditieKlassen.2 https://data.vlaanderen.be/id/concept/BoomvormconditieKlassen/2 Attribute De conditie is duidelijk verminderd. De fysiologische toestand van de boom is slecht, maar herstel van de boom is eventueel mogelijk. NoMatch
Codelijsten:BoomvormconditieKlassen.3 https://data.vlaanderen.be/id/concept/BoomvormconditieKlassen/3 Attribute De conditie en toekomstverwachting van de boom is minimaal. De mechanische en/of fysiologische toestand van de boom is dusdanig slecht dat 'herstel' van de boom niet of nauwelijks mogelijk is. NoMatch
Codelijsten:DekselVorm https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/DekselVorm Enumeration De vorm van het deksel. has-exact-match Bovenbouw.dekselVorm.RioleringVorm Enumeration
Codelijsten:DrassigheidWaarde https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/DrassigheidWaarde Enumeration De mate van drassigheid. has-exact-match _BegroeidVoorkomen:KL_vegetatie_drassigheid Enumeration Mate waarin de bodem verzadigd is met water. De drassigheid geeft hierbij aan in welke mate de normale werking van types machines zou kunnen verstoord worden.
Codelijsten:Graftypes https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Graftypes Attribute Types graven. NoMatch
Codelijsten:Graftypes.EcologischGraf https://data.vlaanderen.be/id/concept/Graftypes/EcologischGraf Attribute Een milieuvriendelijk graf in een gebied waar de natuur zo veel mogelijk haar gang mag gaan. NoMatch
Codelijsten:Graftypes.KlassiekGraf https://data.vlaanderen.be/id/concept/Graftypes/KlassiekGraf Attribute Een graf waar lijken in begraven worden. NoMatch
Codelijsten:Graftypes.Nisgraf https://data.vlaanderen.be/id/concept/Graftypes/Nisgraf Attribute Een uitsparing in de dikte van een muur voor het plaatsen van een urne met assen van overledenen. NoMatch
Codelijsten:Groeifasen https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Groeifasen Enumeration De levensfase van een boom. De mogelijke types zijn gedefinieerd door Inverde. has-exact-match _Boomvorm:groeifase:KL_boom_groeifase Enumeration Keuzelijst die de verschillende fases van beheer volgens de verschillende levensfases van de boom oplijst
Codelijsten:Groeifasen.Aanslagfase https://data.vlaanderen.be/id/concept/Groeifasen/Aanslagfase Attribute De boom bevindt zich in de aanslagfase. has-exact-match _Boomvorm:groeifase:KL_boom_groeifase:plantfase
Codelijsten:Materialen Enumeration NoMatch geen definitie
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Nauwkeurigsheidsklassen Enumeration NOTE NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.A https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/A Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 4 cm. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.B https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/B Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 5 cm. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.C https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/C Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 7 cm. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.D https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/D Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 15 cm. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.E https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/E Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 30 cm. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.F https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/F Attribute Geen nauwkeurigheidsinformatie beschikbaar. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.G https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/G Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 50 cm. NoMatch
Codelijsten:Nauwkeurigsheidsklassen.H https://data.vlaanderen.be/id/concept/Nauwkeurigsheidsklassen/H Attribute Relatieve nauwkeurigheid of standaardafwijking van 100 cm. NoMatch
Codelijsten:Rioleringscode https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Rioleringscode Enumeration De rioleringscode is een arbitraire notitie van waarneembare eigenschappen van het putdeksel m.b.t. de beheerder en de functie van de ondergrondse rioleringsleiding. has-exact-match KL_riolering_stelsel Enumeration Opnieuw besproken met Pieter Lootens. vuil, n_vuil blijven de opties, onbekend kan worden toegevoegd.
Codelijsten:Rioleringscode.D https://data.vlaanderen.be/id/concept/Rioleringscode/D Attribute Deksel waterafvoer DWA has-close-match KL_riolering_stelsel.vuil Attribute van keuzelijst
Codelijsten:Rioleringscode.R https://data.vlaanderen.be/id/concept/Rioleringscode/R Attribute Deksel waterafvoer RWA has-close-match KL_riolering_stelsel.nVuil Attribute van keuzelijst
Codelijsten:Rioleringscode.V https://data.vlaanderen.be/id/concept/Rioleringscode/V Attribute Deksel waterafvoerd verscheidene (geen opschrift, gemengd of opschrift DRWA). has-close-match KL_riolering_stelsel.onbekend Attribute van keuzelijst
Codelijsten:Rioleringscode.W https://data.vlaanderen.be/id/concept/Rioleringscode/W Attribute Deksel waterafvoerd in eigendom (water)maatschappij. NoMatch KL_riolering_stelsel Attribute van keuzelijst
Codelijsten:Sorteerfracties https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Sorteerfracties Enumeration Types materiaal om te sorteren NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Accus https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Accus Attribute Accus NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.AEEA https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/AEEA Attribute Afgedankte elektrische en elektronische apparaten NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Andere https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Andere Attribute Andere sorteerfractie NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.AsbesthoudendAfval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/AsbesthoudendAfval Attribute Asbesthoudend afval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Autobanden https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Autobanden Attribute Autobanden NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Batterijen https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Batterijen Attribute Batterijen NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Boomstronken https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Boomstronken Attribute Boomstronken NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.BouwEnSloopafval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/BouwEnSloopafval Attribute Bouw- en sloopafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.FrituurolieEnVetten https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/FrituurolieEnVetten Attribute Frituurolie en vetten NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.GFT https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/GFT Attribute Groente-, fruit- en tuinafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Gipsafval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Gipsafval Attribute Gipsafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Grofvuil https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Grofvuil Attribute Grof vuil NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.HardePlastics https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/HardePlastics Attribute Harde plastics NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.HolGlas https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/HolGlas Attribute Hol glas NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Houtafval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Houtafval Attribute Houtafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Kaarsresten https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Kaarsresten Attribute Kaarsresten NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.KGA https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/KGA Attribute Klein gevaarlijk afval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Kurkafval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Kurkafval Attribute Kurkafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Lampen https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Lampen Attribute Lampen NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Metaal https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Metaal Attribute Metaal NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.OnzuiverGlas https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/OnzuiverGlas Attribute Onzuiver glas NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.PapierEnKarton https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/PapierEnKarton Attribute Papier en karton NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Piepschuim https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Piepschuim Attribute Piepschuim NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Plasticfolies https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Plasticfolies Attribute Plasticfolies NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.PMD, metalen verpakkingen en drankkartons. https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/PMD, metalen verpakkingen en drankkartons. Attribute Plastic flessen en flacons NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Restafval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Restafval Attribute Restafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Roofing https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Roofing Attribute Roofing NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Schoenen https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Schoenen Attribute Schoenen NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Smeerolie https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Smeerolie Attribute Smeerolie NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Snoeihout https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Snoeihout Attribute Snoeihout NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Steenpuin https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Steenpuin Attribute Steenpuin NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Textiel https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Textiel Attribute Textiel NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.Tuinafval https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/Tuinafval Attribute Tuinafval NoMatch
Codelijsten:Sorteerfracties.VlakGlas https://data.vlaanderen.be/id/concept/Sorteerfracties/VlakGlas Attribute Vlak glas NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/SpeelEnSportvoorzieningType Enumeration Typering voor speel- en sportvoorziening volgens de EN 1176 norm. NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Algemeen https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Algemeen Attribute Algemeen attribuut dat kan gekozen worden wanneer geen verder detailniveau gewenst is. NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Draaitoestel https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Draaitoestel Attribute cf. norm EN 1176-5 - draaitoestellen NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Glijbaan https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Glijbaan Attribute cf. norm EN 1176-3 - glijbanen NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Kabelbaan https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Kabelbaan Attribute cf. norm EN 1176-4 - kabelbanen NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Klimrek https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Klimrek Attribute Een klimrek is een sport- of speeltoestel waarin geklommen kan worden. NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Klimwand https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Klimwand Attribute Sportuitrusting bestaande uit een klimstructuur speciaal gebouwd voor dit doeleinde, met verschillende bouwkenmerken, en ontworpen voor diverse toepassingen binnen de klimsport en niet voorbehouden aan een bepaalde leeftijd. Cf. EN norm 12572-1. NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Netstructuur https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Netstructuur Attribute cf. norm EN 1176-11 - ruimtelijke netstructuren NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Schommel https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Schommel Attribute cf. norm EN 1176-2 - schommels NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Skatetoestel https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Skatetoestel Attribute Specifiek voor rolsport (skaten, skeeleren, BMX'en, ... ) ontworpen toestel (cf. norm EN 14974) NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Sportobject https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Sportobject Attribute Een toestel dat gebruikt kan worden om te sporten. NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.VolledigOmsloten https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/VolledigOmsloten Attribute cf. norm EN 1176-10 - volledig omsloten speeltoestellen NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Wip https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Wip Attribute cf. norm EN 1176-6 - wiptoestellen NoMatch
Codelijsten:SpeelEnSportvoorzieningType.Zandbak https://data.vlaanderen.be/id/concept/SpeelEnSportvoorzieningType/Zandbak Attribute Speeltoestel dat ontworpen is om zand te bevatten, en waar het zand als spelmateriaal wordt gebruikt. NoMatch
Codelijsten:Straatkolktypes https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Straatkolktypes Enumeration Het type straatkolk naar de GRB classificatie. has-exact-match Straatkolk:type:KL_straatkolk_type Enumeration Keuzelijst om het type van straatkolk te bepalen.
Codelijsten:TaludWaarde https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/TaludWaarde Enumeration Codelijst voor de de hellingsgraad van een talud. has-exact-match KL_talud_waarde Enumeration Keuzelijst die de verschillende waardes van de hellingsgraad van de talud oplijst
Codelijsten:TaludWaarde.TOT_1_3 https://data.vlaanderen.be/id/concept/TaludWaarde/TOT_1_3 Attribute Een hellingsgraad tot 1/3 (33,33%, 18,4°) has-exact-match TOT_1_3 Attribuut van keuzelijst
Codelijsten:TaludWaarde.VAN_1_1_EN_STEILER https://data.vlaanderen.be/id/concept/TaludWaarde/VAN_1_1_EN_STEILER Attribute Hellingsgraad van 1/1 (100%, 45°) of steiler has-exact-match VAN_1_1_EN_STEILER Attribuut van keuzelijst
Codelijsten:TaludWaarde.VAN_1_2_TOT_1_1 https://data.vlaanderen.be/id/concept/TaludWaarde/VAN_1_2_TOT_1_1 Attribute Een hellingsgraad van 1/2 (50%, 26,6%) tot 1/1 (100%, 45°) has-exact-match VAN_1_2_TOT_1_1 Attribuut van keuzelijst
Codelijsten:TaludWaarde.VAN_1_3_TOT_1_2 https://data.vlaanderen.be/id/concept/TaludWaarde/VAN_1_3_TOT_1_2 Attribute Een hellingsgraad van 1/3 (33,33%, 18,4°) tot 1/2 (50%, 26,6°). has-exact-match VAN_1_3_TOT_1_2 Attribuut van keuzelijst
Codelijsten:Vervoersmiddelen https://data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/Vervoersmiddelen Enumeration Types vervoersmidellen NoMatch
Codelijsten:Vervoersmiddelen.Auto https://data.vlaanderen.be/id/concept/Vervoersmiddelen/Auto Attribute Vierwielig voertuig, aangedreven door een motor, voor het transport van personen of goederen: een elektrische auto door een elektromotor aangedreven auto. NoMatch
Codelijsten:Vervoersmiddelen.Fiets https://data.vlaanderen.be/id/concept/Vervoersmiddelen/Fiets Attribute Tweewielig voertuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen: een elektrische fiets fiets waarbij een deel van de voor het trappen benodigde energie wordt geleverd door een of meer accu's. NoMatch
Datatypes:GeografischeNaam DataType NoMatch
Datatypes:Geometrie DataType Vorm- en positiekenmerken van een object. NoMatch
Datatypes:Geometrie.gml Attribute Geometrie uitgedrukt in gml-formaat. NoMatch
Datatypes:Geometrie.wkt Attribute NoMatch
Datatypes:Lijnstring DataType NoMatch
Datatypes:Polygoon DataType NoMatch
Datatypes:Punt DataType NoMatch
Datatypes:RelatieObject DataType Object dat dient om vanuit een beheerobject naar te verwijzen. NoMatch Baanlichaam
Datatypes:RelatieObject.bronnaam Attribute De naam van de bron. NoMatch
Datatypes:RelatieObject.uuid Attribute Een globaal unieke identificator voor het object. NoMatch
Gebied:Begraafplaats https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Begraafplaats Class Gebied waar stoffelijke resten van overledenen begraven, bijgezet of verstrooid worden, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte. NoMatch
Gebied:Begraafplaats.actieveLijkbezorging https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#actieveLijkbezorging Attribute Duidt aan of er al dan niet nog aan actieve lijkbezorging gedaan wordt op de begraafplaats. NoMatch
Gebied:Begraafplaats.lichteRecreatie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#lichteRecreatie Attribute Geeft aan of de begraafplaats al dan niet geschikt is voor lichte recreatie. NoMatch
Gebied:Bufferzone https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Bufferzone Class Een bufferzone is een gebied noodzakelijk om de hinder met naastliggende gebieden te beperken, bijvoorbeeld tussen industrie en woonzone of park. NoMatch
Gebied:Groenzone https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Groenzone Class Een gebied zonder specifieke functie. NoMatch
Gebied:Natuur https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Natuur Class Gebied met een ecologische functie NoMatch
Gebied:Park https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Park Class Een gebied dat meerdere functies combineert, waaronder hoofdzakelijk recreatieve en ecologische functies. NoMatch
Gebied:Parking https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Parking Class Hoofdzakelijk buiten de rijbaan gelegen zone, bedoeld voor het langdurig laten stilstaan van een voertuig in parkeervakken, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte van de zone die buiten de parkeervakken. NoMatch
Gebied:Plein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Plein Class Een onbebouwde en openbare ruimte, typisch omgeven door gebouwen, dat deel uitmaakt van het stratennet van een stad of gemeente. NoMatch
Gebied:Recreatiegebied https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Recreatiegebied Class Een gebied met hoofdzakelijk een recreatieve functie, waaronder ook sport en spel. NoMatch
Gebied:Recyclagepark https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Recyclagepark Class Zone waar particulieren en KMO's hun afval gescheiden kunnen inzamelen en deponeren. NoMatch
Gebied:Spoorweg https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Spoorweg Class Zone bedoeld om hoofdzakelijk treinverkeer te kunnen laten plaatsvinden, inclusief de gebieden die de spoorinfrastructuur ondersteunen (vb: spoorbermen) NoMatch
Gebied:Tuinzone https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Tuinzone Class Gebied ingericht en/of beheerd als openbare tuin, meestal aanliggend aan gebouwen voor algemeen nut (scholen, jeugdlokalen, religieuze gebouwen, cultuurcentra, politie, brandweer, etc.) NoMatch
Gebied:Volkstuin https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Volkstuin Class Gebied aangeduid en bedoeld om tuinbouw te laten plaatsvinden bij particulieren op percelen die niet aan de eigen woning gelegen zijn, inclusief de gemeenschappelijk gebruikte ruimte. NoMatch
Gebied:Waterverkeerzone https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Waterverkeerzone Class Gebied bedoeld om hoofdzakelijk transport via waterwegen te kunnen laten plaatsvinden, inclusief de gebieden die wezenlijk deel uitmaken van de waterwegen (vb: oevers). NoMatch
Gebied:Wegzone https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/gebied#Wegzone Class Gebied bedoeld om hoofdzakelijk voet-, fiets- en/of motorisch verkeer te kunnen laten plaatsvinden. NoMatch
InfrastructuurElement:Aanplakbord https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Aanplakbord Class (Paalvormige en duurzame verankering van) signalisatie langsheen de openbare weg met allerlei aankondigingen, al of niet van commerciële aard, op te plakken NoMatch
InfrastructuurElement:Bedieningszuil https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Bedieningszuil Class Sensor in functie van elektrische installaties of straatmeubilair NoMatch
InfrastructuurElement:Betaalautomaat https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Betaalautomaat Class Automaat die betaalkaarten of geld accepteert om betalingen uit te voeren bijvoorbeeld voor parkeertickets of tickets voor het openbaar vervoer. NoMatch
InfrastructuurElement:Biggetje https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Biggetje Class Geprefabriceerde zeer lage (betonnen) veiligheidsstootband die over haar gehele lengte in de bodem is ingewerkt. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd en worden individueel geplaatst. ExactMatch Schampkant:KL_LE_Schampkant_type:varkensrugOfBiggenrug Attribute
InfrastructuurElement:Boombeugel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Boombeugel Class Een boombeugel is een verticale structuur die enerzijds zorgt voor een adequate bescherming van bomen tegen auto's, fietsen, bromfietsen, en de anderzijds ook de nodige steun biedt bij het opgroeien van jonge bomen. NoMatch
InfrastructuurElement:BovengrondseBrandkraan https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#BovengrondseBrandkraan Class Bovengronds aansluitingspunt aan de waterleiding, gelegen boven het maaiveld waar brandslangen op aangesloten kunnen worden. NoMatch
InfrastructuurElement:Bushok https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Bushok Class Een bushok biedt in de regel onderdak aan reizigers van het openbaar vervoer. NoMatch
InfrastructuurElement:CultuurhistorischMonument https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#CultuurhistorischMonument Class Een cultuurhistorisch monument is een zichtbare constructie met historische, esthetische of landschappelijke waarde opgetrokken uit duurzame materialen. NoMatch
InfrastructuurElement:Deksel.nutsvoorzieningscode https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#nutsvoorzieningscode Attribute Aanduiding van de soort nutsvoorziening. NoMatch
InfrastructuurElement:Draaitoestel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Draaitoestel Class cf. norm EN 1176-5 - draaitoestellen NoMatch
InfrastructuurElement:Dwarsligger https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Dwarsligger Class Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit één of meerdere horizontale dwarsliggers. has-broad-match Afsluitingen
InfrastructuurElement:Fietsstalling https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Fietsstalling Class Een fietsstalling is het geheel aan palen en/of verankeringspunten van een constructie bestemd voor het vastmaken van fietsen, gelegen op het openbare domein. NoMatch
InfrastructuurElement:Fietsstalling.afsluitbaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#afsluitbaar Attribute Duidt aan of het object al dan niet kan afgesloten worden om toegang voor onbevoegden te verhinderen. NoMatch
InfrastructuurElement:Fietsstalling.capaciteit https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#capaciteit Attribute Geeft het opslagvermogen van een object weer, bijvoorbeeld het aantal fietsen dat in een fietsenstalling gestald kunnen worden. NoMatch
InfrastructuurElement:Fietsstalling.fietsdelen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#fietsdelen Attribute Duidt aan of de fietsstalling al dan niet gebruikt wordt voor deelfietsen. NoMatch
InfrastructuurElement:Fietsstalling.overdekt https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#overdekt Attribute Duidt aan of het object al dan niet overdekt is. NoMatch
InfrastructuurElement:Fietstelpaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Fietstelpaal Class Paal die automatisch voorbij passerende fietsers telt. NoMatch toch aanwezig bij AWV (SB270)
InfrastructuurElement:Glijbaan https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Glijbaan Class cf. norm EN 1176-3 - glijbanen NoMatch
InfrastructuurElement:Grenspaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Grenspaal Class Een merkpaal die de grens van de Belgische Staat, de provincies en de gemeenten aanduidt. NoMatch
InfrastructuurElement:GSM-paal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#GSM-paal Class Een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor de distributie van mobiele netwerken. NoMatch
InfrastructuurElement:Hoogspanningsmast https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Hoogspanningsmast Class Een hoogspanningsmast is een kunstwerk bedoeld voor het transport van stroom onder hoge spanning. NoMatch
InfrastructuurElement:Hoogspanningspaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Hoogspanningspaal Class Een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor het transport van elektriciteit. NoMatch
InfrastructuurElement:Infozuil https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infozuil Class (Paalvormige en duurzame verankering van) signalisatie langsheen de openbare weg met allerlei aankondigingen, al of niet van commerciële aard, op te plakken. NoMatch
InfrastructuurElement:Infrastructuurelement https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Infrastructuurelement Class Individueel object op het Openbaar Domein dat niet vegetatief is NoMatch
InfrastructuurElement:Infrastructuurelement.materiaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#materiaal Attribute Materiaal waar het object uit vervaardigd is. NoMatch
InfrastructuurElement:Kabelbaan https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Kabelbaan Class cf. norm EN 1176-4 - kabelbanen NoMatch
InfrastructuurElement:Keldergat https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Keldergat Class Elke horizontale en artificieel afgebakende opening in het maaiveld langsheen de gevelwand van een gebouw, bedoeld als toegang of als verluchting en verlichting van kelders. NoMatch
InfrastructuurElement:KleineWindturbine https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#KleineWindturbine Class NOTE NoMatch
InfrastructuurElement:Krooshek https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Krooshek Class Een rooster, bedoeld om drijvend materiaal tegen te houden. NoMatch
InfrastructuurElement:Lichtpunt https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Lichtpunt Class Elk lichtpunt dat is ingewerkt in het maaiveld of op een paaltje op beperkte hoogte boven het maaiveld (tot 2 meter) en dat gebruikt wordt als randverlichting (bvb verlichting van monument, parking,...), naast de openbare straatverlichting NoMatch
InfrastructuurElement:LongitudinaleWeginrichting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#LongitudinaleWeginrichting Class Een vast inrichtingselement binnen de wegbaan, met als doel de verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze inrichtingselementen zijn overwegend parallel aan de lengteas van de wegbaan georiënteerd. NoMatch
InfrastructuurElement:Mast https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Mast Class Een civieltechnische constructie, anders dan een gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak een mast onderscheidt zich van een paal door zijn meervoudige duurzame verankering met de grond (bv. drievoetige mast). NoMatch
InfrastructuurElement:Mast.aantalAnkerpunten https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#aantalAnkerpunten Attribute Het aantal bevestigingspunten waarmee de mast verankerd is aan het aardoppervlak. NoMatch
InfrastructuurElement:Meerpaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Meerpaal Class Een paal/bolder, gelegen aan de rand van grote waterpartijen en van een speciale vorm voorzien om een schip vast te kunnen leggen bij het aanmeren. Een meerpaal is in principe hetzelfde als een bolder. NoMatch
InfrastructuurElement:Muur https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Muur Class Buiten de wegbaan gelegen en op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent, lijnvormig verankerde en rechtopstaande scheiding of grondkering bestaande uit opeengestapeld (min. 2 lagen) metselwerk of beton. NoMatch
InfrastructuurElement:MuurBinnenWegbaan https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#MuurBinnenWegbaan Class Muren binnen de wegbaan met als doel de normale verkeersstromen in gescheiden stroken te leiden. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd. NoMatch
InfrastructuurElement:Netstructuur https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Netstructuur Class cf. norm EN 1176-11 - ruimtelijke netstructuren NoMatch
InfrastructuurElement:NormandischeAfsluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#NormandischeAfsluiting Class Een afsluiting die typisch bestaat uit betonnen palen met betonnen dwarsbalken. NoMatch
InfrastructuurElement:Nutskast.nutsvoorzieningscode https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#nutsvoorzieningscode Attribute Aanduiding van de soort nutsvoorziening. NoMatch
InfrastructuurElement:OmklapbareWegmonoliet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OmklapbareWegmonoliet Class Een omklapbaar massief obstakel dat de doorgang van voertuigen kan beletten en dynamisch is in aard. NoMatch
InfrastructuurElement:OpenbaarToilet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbaarToilet Class Een toilet dat bestemd is voor algemeen gebruik en dat zich bevindt in de openbare ruimte of op een locatie met veel passanten, zoals in trein- of benzinestations, of op een evenemententerrein. NoMatch
InfrastructuurElement:OpenbaarToilet.verzinkbaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#verzinkbaar Attribute Geeft aan dat het element ondergronds opgeborgen kan worden. NoMatch
InfrastructuurElement:OpenbareBrievenbus https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareBrievenbus Class Een openbare postbus ter verzameling van briefwisseling voor regelmatige verzending via postbedrijven. NoMatch
InfrastructuurElement:OpenbareVuilnisbak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#OpenbareVuilnisbak Class Deels in de grond ingewerkte of verankerde vuilnisbak, bestemd voor het deponeren van afval van de voorbijgangers en gelegen op het openbare domein. NoMatch
InfrastructuurElement:Oplaadpunt https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Oplaadpunt Class Een infrastructuurelement dat elektrische energie voorziet om een elektrisch voertuig zoals een boot, fiets of een auto op te laden. NoMatch
InfrastructuurElement:Oplaadpunt.geschiktVoor https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#geschiktVoor Attribute Duidt het vervoersmiddel aan waarvoor het object geschikt is: auto, fiets,... NoMatch
InfrastructuurElement:Oplaadpunt.oplaadwijze https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#oplaadwijze Attribute De oplaadwijze volgens de IEC norm 62196. NoMatch
InfrastructuurElement:Oplaadpunt.stekkertype https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#stekkertype Attribute Het stekkertype volgens de IEC norm 62196. NoMatch
InfrastructuurElement:PaalBovenleidingTramTreinTrolley https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#PaalBovenleidingTramTreinTrolley Class Paal van de bovenleiding van trolley- of spoorinstallaties NoMatch
InfrastructuurElement:Paneelafsluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Paneelafsluiting Class Een afsluiting opgebouwd uit een of meerdere panelen. NoMatch
InfrastructuurElement:Parkeersensor https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Parkeersensor Class Een sensor die de aanwezigheid van een voertuig op een parkeerplaats registreert. NoMatch
InfrastructuurElement:Picknicktafel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Picknicktafel Class NOTE NoMatch
InfrastructuurElement:Pijler https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Pijler Class Een pijler is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen en zichtbaar aan het aardoppervlak bedoeld voor het ondersteunen van civieltechnische constructies zoals gebouwen of bruggen. NoMatch Raf checken : is collectie of Class?
InfrastructuurElement:Recyclagecontainer https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Recyclagecontainer Class Container voor het verzamelen van al dan niet specifiek materiaal met als doel het te sorteren, recycleren of hergebruiken. NoMatch
InfrastructuurElement:Recyclagecontainer.sorteerfractie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#sorteerfractie Attribute Duidt het materiaal aan om te sorteren. NoMatch
InfrastructuurElement:Reddingsband https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Reddingsband Class elke ringvormig object gemonteerd op een paal, in een kast of aan een haak bevestigd dat bedoeld is om toegeworpen te worden als reddingsmiddel naar personen die in water terecht gekomen zijn. NoMatch
InfrastructuurElement:Rijbaankussen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rijbaankussen Class Een verkeersremmer vervaardigd uit kunststof en strekt zich doorgaans niet uit over de volledige breedte van de rijbaan. NoMatch
InfrastructuurElement:Rooster https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Rooster Class Een rooster is een civieltechnische constructie, anders dan gebouw, opgetrokken uit duurzame materialen, en zichtbaar aan het aardoppervlak. NoMatch
InfrastructuurElement:Schampblok https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Schampblok Class Geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootband met beperkte lengte, waarvan meestal een rij geplaatst wordt in longitudinale richting. NoMatch
InfrastructuurElement:Schommel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Schommel Class cf. norm EN 1176-2 - schommels NoMatch
InfrastructuurElement:SeininstallatieOvergangSpoorbedding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SeininstallatieOvergangSpoorbedding Class Installatie voor het regelen van de toegang tot een spoorwegovergang. NoMatch
InfrastructuurElement:SelectieveAfsluiting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SelectieveAfsluiting Class Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare afsluiting die gebruikt kan worden om selectief en/of periodiek toegang te verlenen aan voertuigen, fietsers en/of voetgangers. NoMatch
InfrastructuurElement:Sensoropstelling https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Sensoropstelling Class De gehele opstelling van een meettoestel, bedoeld om iets waar te nemen. has-narrow-match SB270 : detectielussen/tunnelluchtkwaliteitsmeter/infraroodcamera/….Zijn dit sensoropstellingen
InfrastructuurElement:Signalisatie.inwendigVerlicht https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#inwendigVerlicht Attribute Duidt aan of het element al dan niet inwendig verlicht is. NoMatch Abstracte
InfrastructuurElement:SignalisatieEnLeidingenportiek.nutsvoorzieningscode https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#nutsvoorzieningscode Attribute Aanduiding van de soort nutsvoorziening. NoMatch
InfrastructuurElement:SignalisatieScheepvaart https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaart Class Paalvormige en duurzame verankering van signalisatie langsheen een waterloop ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer. NoMatch
InfrastructuurElement:SignalisatieScheepvaartElektrisch https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaartElektrisch Class Paalvormige en duurzame verankering van signalisatie langsheen een waterloop ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer of de bediening ervan die beschikken over een inwendige verlichting, lichten, elektrische ogen en radarscanners. NoMatch
InfrastructuurElement:SignalisatieScheepvaartNietElektrisch https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SignalisatieScheepvaartNietElektrisch Class Paalvormige en duurzame verankering van signalisatie langsheen een waterloop ter oriëntatie van het scheepvaartverkeer bvb. verboden te ankeren, VHF-kanaal aanduiding,... NoMatch
InfrastructuurElement:Silo https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Silo Class Een silo of een opslagtank is een grote zichtbare installatie opgetrokken uit duurzame materialen voor opslag en verwerking van bulkmaterialen. NoMatch
InfrastructuurElement:Skatetoestel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Skatetoestel Class Specifiek voor rolsport (skaten, skeeleren, BMX'en, ... ) ontworpen toestel (cf. norm EN 14974) NoMatch
InfrastructuurElement:SpandraadKetting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SpandraadKetting Class Op het terrein ondubbelzinnig aanwijsbare en permanent verankerde scheiding, bestaande uit spandraad en/of kettingen. NoMatch
InfrastructuurElement:SpeelEnSportvoorziening https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#SpeelEnSportvoorziening Class Element op het terrein ontworpen of kennelijk bestemd om te spelen of te sporten NoMatch
InfrastructuurElement:SpeelEnSportvoorziening.speeltoesteltype https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#speeltoesteltype Attribute Het type speeltoestel. NoMatch
InfrastructuurElement:Spuitkop https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Spuitkop Class Een watervoorziening met een visuele functie, bijvoorbeeld op een stadplein, of voor de bewatering van grasperken, sportgazons... NoMatch
InfrastructuurElement:StootbandDupuis https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#StootbandDupuis Class Geprefabriceerde betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust en geplaatst werd om te voorkomen dat voertuigen van de weg afgeraken. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd. has-related-match Schampkant_std:stootband_dupuis Schampkant_afw:stootband_dupuis Attribuut van keuzelijst
InfrastructuurElement:StootbandNewJersey https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#StootbandNewJersey Class Ter plaatse vervaardigde hoge (0,60 tot 1,00m) betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd. has-related-match Schampkant_std:NewJersey Schampkant_afw:NewJersey Attribuut van keuzelijst Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft. functie heeft.
InfrastructuurElement:Straatkap https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatkap Class NOTE NoMatch
InfrastructuurElement:Straatkolk.straatkolktype https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#straatkolktype Attribute Het type straatkolk. has-exact-match Straatkolk:Type Met Pieter verder bekijken om geisoleerd toe te voegen.(toegevoegd)
InfrastructuurElement:Straatmeubilair https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Straatmeubilair Class Straatmeubilair is een diverse groep van objecten die in het algemeen in de openbare ruimte staan (zowel corridor- als surplusgebied) NoMatch
InfrastructuurElement:Straatmeubilair.verplaatsbaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#verplaatsbaar Attribute Duidt aan of het element al dan niet verplaatsbaar is en dus niet permanent verankerd werd met het aardoppervlak. NoMatch
InfrastructuurElement:Telefoonpaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Telefoonpaal Class Paal van de telefoonleiding. NoMatch
InfrastructuurElement:Tractorsluis https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Tractorsluis Class Een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer van de wegbaan met als doel slechts bepaalde types voertuigen door te laten (c.q. tractoren NoMatch
InfrastructuurElement:TransversaleWeginrichting https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TransversaleWeginrichting Class Een vast inrichtingselement binnen de zone voor snelverkeer met als doel de normale verkeersstroom te remmen of te compartimenteren. Deze inrichtingselementen zijn overwegend dwars op de lengteas van de wegbaan georiënteerd. NoMatch
InfrastructuurElement:Treinbiels https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Treinbiels Class Afsluiting bestaande uit dwarsliggers die oorspronkelijk een onderdeel zijn van de bovenbouw van een spoorweg om de spoorstaven te dragen en houden de beide spoorstaven in de gewenste spoorwijdte uit elkaar. NoMatch
InfrastructuurElement:TV-mast https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#TV-mast Class Een TV-mast is een kunstwerk bedoeld voor de distributie van TV-signalen. NoMatch
InfrastructuurElement:Veerooster https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Veerooster Class Een veerooster is een infrastructurele voorziening die is aangebracht in het wegdek om te voorkomen dat vee een gebied binnenkomt of verlaat. ExactMatch EcologischeMaatregelen:Opening.veerooster Attribuut(Boolean)
InfrastructuurElement:Veiligheidsband https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Veiligheidsband Class Geprefabriceerde lage betonnen veiligheidsstootband die over haar gehele lengte op de bodem rust. Deze zijn overwegend parallel aan de hartlijn van de wegbaan georiënteerd. has-related-match Schampkant_std:ander type schampkant, eenzijdig; ander type schampkant, tweezijdig Schampkant_afw:ander type schampkant, eenzijdig; ander type schampkant, tweezijdig Attribuut van keuzelijst Kantopsluiting die zones van voertuigenverkeer onderling of voertuigenzones van andere verkeerszones scheidt en de overschrijding door voertuigen bemoeilijkt maar geen voertuigkerende functie heeft. functie heeft.
InfrastructuurElement:VerzinkbareWegmonoliet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VerzinkbareWegmonoliet Class Een verzinkbare massief obstakel dat de doorgang van voertuigen belet. NoMatch
InfrastructuurElement:Vlaggenpaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Vlaggenpaal Class Paal, permanent en duurzaam verankerd met de bodem en opgericht voor het bevestigen en hijsen van vlaggen. NoMatch
InfrastructuurElement:VolledigOmslotenSpeeltoestel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#VolledigOmslotenSpeeltoestel Class cf. norm EN 1176-10 - volledig omsloten speeltoestellen NoMatch
InfrastructuurElement:Waterpunt https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Waterpunt Class Een voorziening waar water kan bekomen worden, bijvoorbeeld door middel van een pomp, kraan, ... NoMatch
InfrastructuurElement:Waterpunt.drinkbaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#drinkbaar Attribute Geschikt voor menselijke consumptie. NoMatch
InfrastructuurElement:Weginrichtingselement https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Weginrichtingselement Class Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg om het verkeer fysiek te sturen. NoMatch Is heel vaag en heel grote oplijsting van objecten
InfrastructuurElement:Wegmarkering https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmarkering Class Schilderingen aangebracht op het verhard gedeelte van de wegbaan of kleurveranderingen van de verharding die een onderdeel vormen van de verkeerswetgeving. NoMatch Is heel vaag en heel grote oplijsting van objecten
InfrastructuurElement:Wegmonoliet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wegmonoliet Class Een massief obstakel dat de doorgang van voertuigen belet. NoMatch Is heel vaag
InfrastructuurElement:WegneembareWegmonoliet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#WegneembareWegmonoliet Class Een wegneembaar obstakel dat de doorgang van voertuigen belet en niet dynamisch is in aard. has-related-match Anti_parkeerpaal.plaatsingwijze Attribuut Een hardhouten, hard kunststoffen of metalen paal met als doel het parkeren te verhinderen
InfrastructuurElement:Windturbine https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Windturbine Class Een burgerlijke constructie die gebruikt wordt voor de opwekking van elektriciteit. NoMatch
InfrastructuurElement:Wip https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Wip Class cf. norm EN 1176-6 - wiptoestellen NoMatch
InfrastructuurElement:Zandbak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Zandbak Class Speeltoestel dat ontworpen is om zand te bevatten, en waar het zand als spelmateriaal wordt gebruikt. NoMatch
InfrastructuurElement:Zitbank https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Zitbank Class Een openbaar zitmeubel, op een duurzame manier verbonden met het aardoppervlak en gelegen in parken of langsheen de openbare weg. NoMatch
Model:Collectie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Collectie Class Een verzameling van individuele objecten waartussen een functionele relatie bestaat. NoMatch
Model:Collectie.titel http://purl.org/dc/terms/title Attribute NoMatch
Model:Collectie-Model:FysiekObject.bevat https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#bevat Associatie Relatie naar de objecten die deel uitmaken van de collectie. NoMatch
Model:Deel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Deel Class Homogeen gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige hoofdfunctie en fysiek voorkomen. NoMatch
Model:Deel.oppervlakte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#oppervlakte Attribute De afmeting van het object in vierkante meter. NoMatch
Model:Deel-Model:FysiekVoorkomen.voorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#voorkomen Associatie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject. NoMatch
Model:Element https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Element Class Afzonderlijk te onderscheiden element dat ofwel direct of indirect bevestigd is aan het aardoppervlak. NoMatch
Model:FysiekObject https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekObject Class De hoofdklasse waar alle objecten die geïnventariseerd kunnen worden van afgeleid worden. NoMatch
Model:FysiekObject.begindatum https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#begindatum Attribute Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen. NoMatch
Model:FysiekObject.einddatum https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#einddatum Attribute Datum waarop de huidige versie van het gebied of object uit gebruik wordt genomen. NoMatch
Model:FysiekObject.geometrie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#geometrie Attribute De geometrie overeenkomstig met een bepaald object. NoMatch
Model:FysiekObject.nauwkeurigheid https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#nauwkeurigheid Attribute De precisie waarmee het object opgemeten werd. NoMatch
Model:FysiekObject.niveau https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#niveau Attribute Het niveau waarop het object zich bevindt, relatief ten opzichte van andere objecten. NoMatch
Model:FysiekObject.relatie http://purl.org/dc/terms/relation Attribute Verwijst naar een object in een andere databank dat meer informatie kan verschaffen over het beheerobject. NoMatch
Model:FysiekObject-Model:Organisatie.beheerder https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#beheerder Associatie Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied of object. NoMatch
Model:FysiekObject-Model:Organisatie.eigenaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#eigenaar Associatie De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object of gebied. NoMatch
Model:FysiekVoorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#FysiekVoorkomen Class Beschrijving van het fysieke voorkomen van het object. NoMatch
Model:Gebied https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Gebied Class Een ruimte met daarin objecten in de openbare ruimte die samen een hoofdfunctie hebben. NoMatch
Model:Gebied.begindatum https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#begindatum Attribute Datum waarop de huidige versie van het gebied of object in gebruik wordt genomen. NoMatch
Model:Gebied.einddatum https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#einddatum Attribute Datum waarop de huidige versie van het gebied of object uit gebruik wordt genomen. NoMatch
Model:Gebied.geometrie http://www.w3.org/ns/locn#geometry Attribute De geometrie overeenkomstig met een bepaald object. NoMatch
Model:Gebied.naam http://purl.org/dc/terms/title Attribute NoMatch
Model:Gebied-Model:Organisatie.beheerder https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#beheerder Associatie Instantie (tot op team- of dienstniveau) die instaat voor het beheer van het gebied of object. NoMatch
Model:Gebied-Model:Organisatie.eigenaar https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#eigenaar Associatie De entiteit (bv. de gemeente) die eigenaar is van het object of gebied. NoMatch
Model:Object https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#Object Class NoMatch
Model:Organisatie http://www.w3.org/ns/org#Organization Class NoMatch
Model:Organisatie.alternatieveNaam http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel Attribute NoMatch
Model:Organisatie.contactinfo http://schema.org/contactPoint Attribute NoMatch
Model:Organisatie.voorkeursnaam http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel Attribute NoMatch
OnbegroeidVoorkomen:GeslotenKunststofverharding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#GeslotenKunststofverharding Class Kunststofverharding die over de totale oppervlakte in één continue laag werd aangebracht. ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:gesloten kunststofverharding Attribuut van keuzelijst afwerking van gesloten kunststofverharding
OnbegroeidVoorkomen:Gravel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Gravel Class Puinmengsel specifiek bestaande uit zuiver gebroken baksteen- en dakpannenpuin. ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:gravel Attribuut van keuzelijst afwerking van gravel
OnbegroeidVoorkomen:Grindgazon https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Grindgazon Class Gazontype specifiek op een gestabiliseerde ondergrond. ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:grindgazon Attribuut van keuzelijst afwerking van grindgazon
OnbegroeidVoorkomen:Kunstgras https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Kunstgras Class Bedekking bestaande uit synthetisch materiaal, met de bedoeling om natuurlijk gras te imiteren. ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:kunstgras Attribuut van keuzelijst afwerking van kunstgras
OnbegroeidVoorkomen:Mulch https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Mulch Class Bedekking bestaande uit een laag organisch materiaal. (Herfstbladeren, grasmaaisel, houtsnippers, compost...) ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:mulch Attribuut van keuzelijst afwerking van mulch
OnbegroeidVoorkomen:RubberenMattenTegels https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#RubberenMattenTegels Class Verharding bestaande uit afzonderlijke elementen kunststofverharding. ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:rubberen matten tegels Attribuut van keuzelijst afwerking van rubberen matten tegels
OnbegroeidVoorkomen:Schelpen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Schelpen Class Bedekking van een onverharde zone die opgebouwd is uit een niet-gecompacteerde groep van individuele componenten die voldoen aan de volgende specificaties: hoofdbestanddeel schelpen, onregelmatige vorm en onregelmatig verband. ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:schelpen Attribuut van keuzelijst afwerking van schelpen
OnbegroeidVoorkomen:Schors https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Schors Class Bedekking bestaande uit mengsel van schors (gefragmenteerde boomschors) ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:schors Attribuut van keuzelijst afwerking vanschors
OnbegroeidVoorkomen:SteenslagRolgrind https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#SteenslagRolgrind Class NOTE ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:steenslag rolgrind Attribuut van keuzelijst afwerking van steenslag rolgrind
OnbegroeidVoorkomen:TegelsMetGroenvoeg https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#TegelsMetGroenvoeg Class ExactMatch Onbegroeid_voorkomen:type:KL_Onbegroeid_voorkomen:TegelMetGroenvoeg Attribuut van keuzelijst
OnbegroeidVoorkomen:Zand https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/onbegroeidvoorkomen#Zand Class Bedekkingstype bestaande uit aangevoerd zand (Natuurlijk zand bestaat uit zuiver kwarts in een fractie 0-2 mm) has-related-match Grond:soort:Verwijzing naar DOV Attribuut
Terreindeel:Akker https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Akker Class Terreindeel dat bewerkt wordt voor productie van landbouwgewassen. NoMatch
Terreindeel:BijzondereOverrijdbareBedding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#BijzondereOverrijdbareBedding Class NOTE NoMatch
Terreindeel:Boomplantplaats https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Boomplantplaats Class De gereserveerde wortelzone, een ruimte (ondergronds) waar de wortels van bomen vrij kunnen groeien. ExactMatch _Boomvorm:doorwortelbaar_volume Attribute Het bodemvolume met voldoende mineralen, water en zuurstof die bereikbaar zijn voor een boom om erin te wortelen.
Terreindeel:Bushaltehaven https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Bushaltehaven Class Uitwijkplaats bestemd voor het stilstaan van bussen. NoMatch
Terreindeel:Dierenloopweide https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Dierenloopweide Class Terreindeel dat bedoeld is om gedomesticeerde dieren in de buitenruimte vrij te laten lopen. NoMatch
Terreindeel:EigenBedding https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#EigenBedding Class Terreindeel bestemd voor het gebruik van spoorvoertuigen (trein, tram) dat niet behoord tot de wegbaan. NoMatch
Terreindeel:Fietspad https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Fietspad Class Een zone binnen de binnen- of buitenberm en geschikt voor fiets- en/of bromfietsverkeer klasse A en aldus aangegeven via verticale en/of horizontale signalisatie. NoMatch
Terreindeel:Fietspad.vrijliggend https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#vrijliggend Attribute Geeft aan of de verharding fysiek gescheiden is van de rijbaan door een veiligheidsstrook die niet door rijdend verkeer mag en kan worden gebruikt. NoMatch
Terreindeel:Groendak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Groendak Class Dak dat doelbewust begroeid is met planten. NoMatch
Terreindeel:Groenvlak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Groenvlak Class Terreindeel met aangelegde en beheerde begroeiing, met een hoofdzakelijk visueel-structurerende functie. NoMatch
Terreindeel:Hondentoilet https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Hondentoilet Class Een plaats waar huisdieren (honden) hun behoefte kunnen en mogen doen en waarbij het opruimen van de hondenpoep wordt uitgevoerd door de gemeente of een andere instantie. NoMatch
Terreindeel:Hondenuitlaatplaats https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Hondenuitlaatplaats Class Afgebakend terreindeel waar opruimplicht voor hondenpoep geldt en waar honden niet aan de leiband dienen te lopen. NoMatch
Terreindeel:Hoogstamboomgaard https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Hoogstamboomgaard Class NOTE NoMatch
Terreindeel:Horecaterrein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Horecaterrein Class Terreindeel dat bedoeld is om horeca-activiteiten te laten doorgaan NoMatch
Terreindeel:Laagstamboomgaard https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Laagstamboomgaard Class Het betreft vrijwel uitsluitend productieboomgaarden met lage fruitbomen in rijen, dicht op elkaar. Tussen de rijen is meestal een grasstrook vrijgelaten die als doorgang voor landbouwmachines dient. NoMatch
Terreindeel:Ligweide https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Ligweide Class Terreindeel voor hoofdzakelijk sedentaire ontspanning. NoMatch
Terreindeel:Middenberm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Middenberm Class Een middenberm is een wegberm tussen twee rijbanen. NoMatch nog in ontwikkeling
Terreindeel:Moestuin https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Moestuin Class Een tuin waarin op kleine schaal verschillende groenten, kruiden en/of fruit worden verbouwd. NoMatch
Terreindeel:Oprit https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Oprit Class Een oprit is het gedeelte van een (woon)perceel bedoeld voor het parkeren of stallen van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende garage. Een oprit is altijd direct bereikbaar vanaf de openbare weg. NoMatch
Terreindeel:Parkeervlak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Parkeervlak Class Vlak bestemd voor het parkeren van voertuigen. NoMatch
Terreindeel:Parkeervlak.autodelen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#autodelen Attribute Duidt aan of het parkeervlak al dan niet gebruikt wordt voor autodelen. NoMatch
Terreindeel:Parkeervlak.capaciteit https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#capaciteit Attribute Geeft het opslagvermogen van een object weer, bijvoorbeeld het aantal fietsen dat in een fietsenstalling gestald kunnen worden. NoMatch
Terreindeel:RecreatieveRuimte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#RecreatieveRuimte Class Terreindeel voor vrijetijdsbesteding, zoals ontspanning, spel en sport. NoMatch
Terreindeel:Rijbaan https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Rijbaan Class Het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. NoMatch nog in ontwikkeling
Terreindeel:Speelruimte https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Speelruimte Class Terreindeel bedoeld om te spelen. Een risicoanalyse wordt uitgevoerd om onaanvaardbare risico's te vermijden. Binnen deze zone kunnen sport- en beleefbare objecten staan. NoMatch
Terreindeel:Speelterrein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Speelterrein Class Een ten behoeve van spel en/of ontspanning geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één speeltoestel bevindt. NoMatch
Terreindeel:Spoorwegberm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Spoorwegberm Class Langgerekte strook grond binnen de spoorwegcorridor gelegen. NoMatch
Terreindeel:Sportterrein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Sportterrein Class Terreindeel bestemd voor sportbeoefening. NoMatch
Terreindeel:Terreindeel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Terreindeel Class Gedeelte van het aardoppervlak, met een gelijkaardige functie, dat geen deel uitmaakt van 'waterdeel' NoMatch
Terreindeel:Terreindeel.breedte http://schema.org/width Attribute NoMatch
Terreindeel:Terreindeel.lengte http://open.vocab.org/terms/length Attribute NoMatch
Terreindeel:Terreindeel-Terreindeel:TerreinVoorkomen.voorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein#voorkomen Associatie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject. NoMatch
Terreindeel:TerreinVoorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#TerreinVoorkomen Class Beschrijving van het terrein voorkomen van het terreindeel NoMatch Wij nemen het ANB Model over
Terreindeel:TerreinVoorkomen.obstakels https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#obstakels Attribute Eigenschap die aangeeft of er binnen het beheerdeel al dan niet objecten voorkomen die de vrije werking van machines of andere werktuigen kan verhinderen NoMatch
Terreindeel:TerreinVoorkomen.talud https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#talud Attribute Een talud is het kunstmatig gedeelte van een vlak van de wegbaan, dijken, spoorbanen, vestingswerken,… dat een helling (min. 20%, max 80% voor kunstmatig verharde taluds) vertoont en bedoeld voor het opvangen van een hoogteverschil. NoMatch
Terreindeel:TijdelijkGroen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#TijdelijkGroen Class Tijdelijk publieke ruimte met ecologische kwaliteiten die opengesteld en al dan niet ingericht is om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. NoMatch
Terreindeel:Trap https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Trap Class Constructie, niet aanleunend bij een gebouw bestaande uit treden die de verbinding vormt tussen 2 straatpeilen. NoMatch
Terreindeel:Trottoir https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Trottoir Class NOTE NoMatch in ontwikkeling
Terreindeel:Tuinbouwgrond https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Tuinbouwgrond Class Terreindeel om op commerciële basis op intensieve wijze telen van groenten, paddenstoelen, fruit, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden. NoMatch
Terreindeel:Tussenberm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Tussenberm Class Een tussenberm is een berm gelegen tussen de eigen bedding van een tram/bus en een rijbaan of tussen een vrijliggend fietspad/voetpad en een rijbaan . NoMatch in ontwikkeling
Terreindeel:Voetweg https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Voetweg Class Terreindeel, gebruikt als voetweg of pad, bedoeld om zwakke weggebruikers specifiek binnen surplusgebieden te laten circuleren. NoMatch in ontwikkeling
Terreindeel:Wegbaan https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegbaan Class NOTE NoMatch in ontwikkeling
Terreindeel:Wegberm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Wegberm Class Langgerekte strook grond binnen de wegcorridor gelegen. NoMatch in ontwikkeling
Terreindeel:Zijberm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/terreindeel#Zijberm Class Een zijberm is een strook gelegen aan de buitenkant van de wegcorridor. NoMatch in ontwikkeling
VegetatieElement:Boomvorm.markantElement https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#markantElement Attribute Een kenmerk van een boom waardoor deze zich onderscheid van andere bomen van dezelfde soort. Bijvoorbeerld door een bepaalde erfgoedwaarde. NoMatch
VegetatieElement:NietZelfhechtendeKlimvorm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#NietZelfhechtendeKlimvorm Class Planten die niet zelf hechten hebben en een draagstructuur nodig hebben. Het zijn slingerende soorten zoals kamperfoelie of hop. De draagstructuur kan tegen de gevel worden geplaatst of op een bepaalde afstand. ExactMatch Klimvorm:zelfhechtend Attribuut Geeft aan of de zelfhechtende klimplant (zoals klimop of wingerd) al dan niet rechtstreeks op de muur groeit zonder nood aan een draagstructuur.
VegetatieElement:Plantbakvorm.voorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#voorkomen Attribute Verwijst naar het fysiek voorkomen van het object. NoMatch
VegetatieElement:Plantbakvorm-BegroeidVoorkomen:BegroeidVoorkomen.voorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#voorkomen Associatie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject. NoMatch
VegetatieElement:Vegetatiewand https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Vegetatiewand Class Een vegetatiewand is een plantbakvorm met een verticale structuur en is niet-grondgebonden. NoMatch
VegetatieElement:Vormboom https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#Vormboom Class NOTE NoMatch
VegetatieElement:ZelfhechtendeKlimvorm https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/vegetatie#ZelfhechtendeKlimvorm Class Een zelfhechtende klimplant zoals klimop of wingerd groeit rechtstreeks op de muur zonder nood aan een draagstructuur. ExactMatch Klimvorm:zelfhechtend Attribuut Geeft aan of de zelfhechtende klimplant (zoals klimop of wingerd) al dan niet rechtstreeks op de muur groeit zonder nood aan een draagstructuur.
Waterdeel:Meer https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Meer Class Een meer is een door land omringde watervlakte. De meeste meren hebben een of meer voedende en afwaterende rivieren. NoMatch
Waterdeel:Poel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Poel Class Een poel is een meestal door de mens uitgegraven waterpartij in een grasland, bedoeld als drinkplaats voor het vee. Het zijn meestal kleine, ondiepe waterpartijen in grasland. NoMatch
Waterdeel:Sloot https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Sloot Class NOTE has-related-match Gracht Sloot langs een dijk, bestemd om doorsijpelend water op te vangen.
Waterdeel:Slotgracht https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Slotgracht Class Een slotgracht is een diepe, brede gracht, droog of gevuld met water, dat een kasteel of gebouw omringt. has-related-match Gracht Sloot langs een dijk, bestemd om doorsijpelend water op te vangen.
Waterdeel:Ven https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Ven Class Een ven is een klein, meestal ondiep meer dat voorkomt op Pleistocene zandgronden. Vennen hebben wisselende waterstanden en zijn zelden groter dan enkele hectaren. Onder vennen worden uitsluitend natuurlijke wateren verstaan. NoMatch
Waterdeel:Vijver https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Vijver Class Een vijver is een door de mens aangelegd waterlichaam met beperkte oppervlakte en wordt geassocieerd met visvangst of een sierfunctie. NoMatch
Waterdeel:Waterdeel https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Waterdeel Class Gebied dat rechtstreeks gedomineerd wordt door de tijdelijke of permanente aanwezigheid van oppervlaktewater, met een bepaalde hieraan verbonden functie NoMatch
Waterdeel:Waterdeel-Waterdeel:WaterVoorkomen.voorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#voorkomen Associatie Verwijst naar het fysiek voorkomen van het beheerobject. NoMatch
Waterdeel:Waterloop.breedte http://schema.org/width Attribute De breedte van het object in meter. NoMatch
Waterdeel:Waterloop.lengte http://schema.org/length Attribute NoMatch
Waterdeel:Watervlak https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#Watervlak Class Het gedeelte van het landoppervlak dat wordt ingenomen door stilstaand water en dat in hoofdzaak geen deel uitmaakt van het hydrografisch netwerk NoMatch
Waterdeel:Watervlak.naam http://purl.org/dc/terms/title Attribute NoMatch
Waterdeel:WaterVoorkomen https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/waterdeel#WaterVoorkomen Class Fysiek voorkomen van het oppervlak bestaande uit water NoMatch
WaterVoorkomen:DiepWater https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/watervoorkomen#DiepWater Class Oppervlakte volledig bedekt met water en een waterdiepte en/of bodemsubstraat die geen plantengroei toestaat. NoMatch
WaterVoorkomen:DiepWaterMetOevervegetatie https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/watervoorkomen#DiepWaterMetOevervegetatie Class Oppervlakte volledig bedekt met water met beperkte plantengroei aan de oevers NoMatch
WaterVoorkomen:OndiepWater https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/watervoorkomen#OndiepWater Class Oppervlakte volledig bedekt, maar met bepekte waterdiepte en/of bodemsubstraat die plantengroei toestaat. NoMatch
InfrastructuurElement:Communicatiemast https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Communicatiemast Class NoMatch
InfrastructuurElement:Debietmeter https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Debietmeter Class NoMatch
InfrastructuurElement:Elektriciteitspaal https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Elektriciteitspaal Class NoMatch